Referat
Fritidsudvalget 1. februar 2018

Dato

01.02.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Dagsorden godkendt.
2. Aftenskolers benyttelse af lokaler i Jernbanegade 12

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.16.00-G01-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomiudvalget besluttede i 2017 at ledig lokalekapacitet i Jernbanegade anvises til aftenskoleaktivitet og at lokaletilskud til aftenskoler reduceres i takt med at aftenskoler der modtager lokaletilskud anvises lokaler her.

Sagen fremlægges til orientering for Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget forinden beslutning effektures.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2017 pkt. 91 at ledig lokalekapacitet skulle anvises til aftenskoleaktivitet. Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at opnå en besparelse på lokaletilskud til aftenskoler i størrelsesorden 300.000 kr. med fuld effekt fra 2019.

Administrationen har afholdt informations- og dialogmøder med aftenskoler samt fremvist ledige lokaler.

Den 29. maj 2017 blev der afholdt informationsmøde om Økonomiudvalgets beslutning, hvor alle aftenskoler var inviteret.

Senest den 21. december blev der holdt et opfølgningsmøde for aftenskolerne AOF og Næstved Aftenskole. Aftenskolerne udtaler, at de ikke er tilfreds med den trufne beslutning i Økonomiudvalget.

Aftenskolerne spørger til mulighed for anvisning af lokaler i Birkebjergparken, som VUC fraflytter. Dette vil blive undersøgt parallelt for om dette er en mulighed på sigt.

AOF har i processen svaret, at de gerne vil anvises tid i sale/større mødelokaler i Jernbanegade 12 men ikke i undervisningslokaler i kælder.

Næstved Aftenskole har bl.a. gjort opmærksom på, at:

- der i undervisningslokaler i kælder i Jernbanegade 12 kun kan være ca. 12 personer ad gangen grundet lov om arbejdsmiljø, hvilket er færre end i deres nuværende lokaler, hvilket vil påvirke deres økonomi.

- de vil miste adgang til et større lokale på ca. 100 kvm. til deres aktivitetshold vævning og syning.

Aftenskolerne vil kunne anvises lokaler i Jernbanegade 12 og i øvrige kommunale lokaler. Det undersøges fortsat, om det er muligt at finde et egnet lokale på ca. 100 kvm. til aktiviteten vævning/syning.

De forslag aftenskolerne har fremsendt til indretning/ændringer i Jernbanegde 12 kan stort set i mødekommes.

Adgangsforhold i forhold til låsesystem er stort set på plads. Parkeringsforhold er en udfordring, ligesom det er andre steder i Næstved By.

Begge aftenskoler har i deres nuværende lejemål opsigelsesvarsler på et halvt år.

Administrationens effektuering af Økonomiudvalgets beslutning betyder, at aftenskolerne skal meddeles ophør af beslutning om lokaletilskud til deres nuværende lejemål og anvises ledig lokalekapacitet i Jernbanegade 12 og øvrige kommunale lokaler, hvor dette er muligt.

Forinden beslutning meddeles fremlægges sagen til orientering for Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget, som det fremgår af sag fremlagt for Økonomiudvalget d. 8. maj 2017.

Lovgrundlag

Lov om folkeoplysning § 23 fremgår det, at der kan undlades at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale til aftenskoler.

Det fremgår endvidere af kommentarer at faglokaler samt lokaler med særligt udstyr eller lignende ikke er omfattet af tilskudsforpligtelsen.

Der er kun pligt til at yde lokaletilskud, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede lokaler. Ved egnede lokaler tænkes især på, at der er tale om lokaler, der kan dækkes den pågældende undervisnings formål, og at de skal ligge i foreningens lokalområde. Ved almindelige lokaler forstås lokaler uden særligt udstyr. Typisk vil der være tale om lokaler der svarer til almindelige klasselokaler i folkeskolen eller mødelokaler.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Fritidsudvalget støtter aftenskolernes høringssvar og bekymring og anbefaler Kultur- og Demokratiudvalget at indstille til Økonomiudvalget at revudere beslutningen.

Fritidsudvalget udarbejder brev til Kultur- og Demokratiudvalget til støtte af Fritidsudvalgets anbefaling.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
3. Valg til Fritidsudvalg - orientering om opstillede kandidater

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om opstillede kandidater til valg til Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er valg til Fritidsudvalget den 20. februar kl. 18.30 til 21.00 Sydpolens Café, Parkvej 109, 4700 Næstved

Sidste frist for opstilling af kandidater er den 28. januar 2018.

Der er opstillet følgende kandidater indenfor nævnte områder:

 • Aftenskoler: Gitte Carlsberg, Kirsten Ærø og Gert Segato
 • Idræt: Kåre Sørensen, Ole Hansen
 • Handicap: Tonny Ploug
 • Børne- og ungdom: Torben Stenstrup og Kenneth Klausen
 • Øvrige inkl. selvorganiserede: Tinus C. Frandsen

Der mangler en kandidat til Idrætsområdet ved fristens udløb.

Hvis der er flere kandidater opstillede end hvad der kræves, afholdes der valg d. 20. februar inden for det respektive område.

Er der kun opstillet kandidater svarende til hvad der kræves, afholdes der ikke valg. Kandidater er dermed valgt uden afholdelse af valget.

Mangler der kandidater vil de valgte medlemmer af Fritidsudvalget kunne træffe beslutning om at supplere sig i valgperioden.

Det betyder, at der skal afvikles valghandling d. 20. februar for aftenskoleområdet.

De øvrige kandidater til respektive områder er valgt uden afvikling af valghandling.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Til efterretning.
4. Fritidsudvalget - drøftelse og status for mål

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-16-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse og status for Fritidsudvalgets mål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og evaluerer opsatte mål.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 2. oktober 2014 følgende 12 mål:

1. Mødes med Kulturdvalget 1 gang årligt + formandsmøder

2. Afholdelse af tre dialogmøder om året

3. Udbyde tre Temamøder for frivillige foreninger hvert halve år

4. "Event for unge" en gang i perioden

5. Modernisere Forsøgs- og Udviklingspuljen

6. Følge skolereformen i relation til foreningernes virke

7. Revitalisere den organiserede idræts samråd i Næstved

8. Udarbejde oplæg og søge projektmidler

9. Udredning af lokaletilskud

10. Skabe synlighed på lokalekapacitet og udnyttelsesgrad

11. Simple målinger på effekt

12. Ny version af foreningsportalen.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse samt status.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Administrationen opsamlede de faldne bemærkninger på mødet, som går videre til det nye Fritidsudvalg.
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienterinen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kultur- og Demokratiudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. SportsAward 1. marts
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle
 4. Fritidskonference 14. april 2018
 5. Erklæring om børneatt.
 6. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Tak til Fritidsudvalgets medlemmer for deres indsats i valgperioden.

Til efterretning.
6. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.02.2018

Torben Stenstrup og Søren Rasmussen var fraværende.

Intet.


Sidst opdateret den 5. februar 2018