Referat
Fritidsudvalget 7. december 2017

Dato

07.12.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


54. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.
55. Fritidsudvalget mødeplan for 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Planlægning af ordinære møder for Fritidsudvalget i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 1. februar, 8. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til Fritidsudvalgets mødeplan for 2018.

Det fremgår af Forretningsorden for Fritidsudvalget, at Fritidsudvalget selv fastsætter sin ordinære møderække.

Der er valg til Fritidsudvalg til den kommende valgperiode 2018 - 2021, hvorfor det nye Fritidsudvalg kan have ændringer til en besluttet møderække.

Valget foregår den 20. februar 2018.

Det foreslås, at der så vidt muligt afholdes møder om torsdagen kl. 17.00.

Der er ikke planlagt møde i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Følgende datoer foreslås:

1. februar, 8. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.
56. Aktive Feriedage - Fritidsudvalgets anbefalinger til fremtidig drift

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Konceptet Aktive Feriedage blev påbegyndt ved kommunesammenlægningen 1.januar 2007.

Fritidsudvalget drifter konceptet, der stadig nyder stor anerkendelse hos brugerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Fritidsudvalget beder administrationen indarbejde fokuspunkter, nævnt i sagens bilag, i det fremtidige koncept så vidt det er muligt, gældende fra år 2018 for Aktive Feriedage i Næstved kommune
 • Sagen fremsendes til orientering i Kulturudvalget

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har siden sommeren år 2007 afviklet Aktive Feriedage i samarbejde med fritids- og kulturaktører samt en række andre foreninger og organisationer hjemhørende i Næstved Kommune.

Aktive Feriedage afvikles pt. i alle skolernes sommerferieuger, og henvender sig til alle elever fra 0. - 9. klasse med bopæl i Næstved Kommune.

Fritidsudvalget besluttede tidligere på året at bede analysefirmaet Rambøll iværksætte en survey-undersøgelse - en for deltagere og en for arrangører af aktiviteter - for at evaluere det 11-årige koncept for Aktive Feriedage.

Fritidsudvalget fik på sit ordinære møde torsdag den 5. oktober forelagt den samlede survey-undersøgelse og besluttede herefter, at administrationen skulle fremlægge undersøgelsens konklusioner med fokus på anbefalinger til den fremtidige drift for konceptet Aktive Feriedage.

Administrationen har i bilag til sagen og med baggrund i respondenternes besvarelse, oplistet en række fokuspunkter der alle søges fremmet bedst muligt i det fremtidige koncept.

Det udarbejdede spørgeskema blev besvaret elektronisk ved henvendelse til alle deltagere, der var omfattet af den kommunale tilmeldingsprocedure gennemført i samarbejde med Næstved Ungdomsskole.

Der indgår eksempelvis ikke henvendelse til deltagere fra åben svømmehal, idet disse ikke var omfattet af tilmelding og dermed ikke registrerbare ift. survey-undersøgelsen.

Det udarbejdede spørgeskema til deltagerne blev besvaret af 40 børn, 211 forældre og 61 forældre og børn sammen, svarende til i alt 312 respondenter ud af det samlede deltagerantal i 2017 på ca. 930 børn.

Det udarbejdede spørgeskema til arrangører af aktiviteterne, dvs. omkring 60 forskellige foreninger m.fl., havde i alt 22 respondenter.

Fælleskonklusionen for de to typer survey-undersøgelser er, at konceptet Aktive Feriedage er et attraktivt sommerferietilbud, der giver såvel deltagende børn som deltagende arrangører en rigtig god oplevelse.

Aktive Feriedages formål er netop, at deltagerne får en rigtig god oplevelse, får mulighed for at pleje gamle venskaber og opbygge nye sociale relationer på tværs i Næstved Kommune, får mulighed for individuel faglig udfordring og endelig får mulighed for at vælge en fritidsaktivitet, der rækker meget længere end den ene dag eller uge en given aktivitet varer.

Det fremgår af sagens bilag, sammenholdt med selve undersøgelsen forelagt Fritidsudvalget i oktober, at det samlede koncept for Aktive Feriedage passer ganske godt til de aktiviteter brugerne efterspørger, idet det dog skal bemærkes, at der er fokuspunkter i konceptet som skal forbedres fremadrettet.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Kulturudvalget til orientering

Supplerende bemærkninger

Der var åbne svømmehaller i sommerferien fra uge 26 til uge 32 samt i efterårsferien, og der var 4.389 børn, der benyttede sig af tilbuddet.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 652.443 kr. af til ferieaktiviteter.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Der opfordres til at øge tilbud om familieaktivitet.

De øvrige faldne bemærkninger på mødet medtages i det videre forløb.

I øvrigt godkendt.

Bilag
57. Orientering om udsendelse af Forårspakken 2018 - generel information til folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-9-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om udsendelse af Forårspakken 2018 - generel information til de folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forårspakken 2018 – pixiudgaven af regler, frister og tilskudsmuligheder til folkeoplysende foreninger udsendes i december måned.

Forårspakken udsendes digitalt sammen med informationsbrev til de mailadresser, foreningerne har oplyst, og som fremgår af Foreningsportalen.

Den udsendes i december måned bl.a. for at erindre foreningerne om fristen den 15. januar 2018 for den årlige erklæring om indhentelse af børneattest.

Der informeres endvidere herom under "Nyt fra Næstved" i lokalavis samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

I informationsbrevet står bl.a.:

- at der er valg til Fritidsudvalget d. 20. februar

- at der planlægges en Fritidskonference d. 14. april

- at foreninger skal fremsende deres regnskaber da de skal offentliggøres jf. ændring i lov om folkeoplysning

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Fritidsudvalget ønsker, at der i informationsbrevet også omtales lovændring om tilsyn med, at foreninger ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Godkendt.

Bilag
58. Valg til Fritidsudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

Drøftelse af forslag til "jobopslag" for et medlem af Fritidsudvalget samt orientering om tids- og handleplan før valget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning om "jobopslag" for et medlem af Fritidsudvalget og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Fritidsudvalgets møde i oktober blev profilbeskrivelse af et medlem af Fritidsudvalget drøftet.

Fritidsudvalget har ved formanden udarbejdet forslag til "jobopslag" som tænkes udsendt til de folkeoplysende foreninger i forbindelse med optakt til valget og indstilling af kandidater.

Selve valget finder sted den 20. februar 2018.

Forinden i december og januar udsendes information om valget:

- i Nyhedsbrevet "Kultur og Kondisko"

- i følgebrevet til Forårspakken til alle folkeoplysende foreninger

- ved direkte mail til folkeoplysende foreninger inkl. blanket til kandidatopstilling

- ved besked på de folkeoplysende foreningers forside i Foreningsportalen

- i infomationssider fra Næstved Kommune

Frist for opstilling af kandidater er den 28. januar 2018.

Herefter sendes besked om afholdelse af valg og kandidater:

- til de opstillede

- til de folkeoplysende foreninger inkl. fuldmagtsblanket

- via informationssider fra Næstved Kommune

- ved besked på de folkeoplysende foreningers forside i Foreningsportalen

- til Fritidsudvalgets nuværende medlemmer

- til Næstved Idræts Union, Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd samt Aftenskolernes Samråd

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Jobopslag for medlem af Fritidsudvalget godkendt.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
59. Orientering om ændring af lov om folkeoplysning

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-18-17

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget

Orientering om ændring af lov om folkeoplysning som har betydning for folkeoplysningsområdet, administration og for udlån af faciliteter til foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog ændring af lov om folkeoplysningden 6. december 2016 med henblik på indsats mod foreninger som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Kulturministeriet har oplyst, at der ikke vil blive udarbejdet en egentligt vejledning, men at der sker en sammenskrivning af forarbejderne til lovændringerne.

Den vedtagne lov indholder følgende ændringer:

 • opstramning af betingelser for at yde støtte og præcisering af formålsbestemmelsen
 • styrkelse af det kommunale tilsyn
 • øget offentliggørelse
 • udveksling af oplysninger med SKAT
 • opstramning af betingelserne for at yde støtte på andet grundlag end efter lov om folkeoplysning

Angående øget offentliggørelse vil det bl.a. betyde, at folkeoplysende foreninger skal fremsende deres regnskaber, da disse skal offentliggøres.

Med afsæt i lovændringen samt sammenskrivningen af forarbejderne vedr. lov om ændring af folkeoplysningsloven vil der på mødet blive givet en uddybende orientering.

Lovgrundlag

Lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 1553 af 13. december 2016.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Administrationen sikrer, ved behandling om godkendelse af nye foreninger jf. lov folkeoplysning, at lovændringerne indgår i grundlaget ligesom det vil ske i forbindelse med tilsyn med foreninger.

Administrationen vil endvidere sikre offentliggørelse af foreningernes regnskaber samt afslag hvor årsagen er modarbejdelse eller underminering af demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Overholder en forening ikke loven eller de regler der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestryrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen, Tonny Ploug og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
60. Orientering om tilskud til voksenundervisning 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om tilskud til voksenundervisning 2018

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud til voksenundervisning for 3,65 millioner kr. Det ansøgte er højere end den afsatte økonomiske ramme på 3,22 millioner kr.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) har med baggrund i regelsæt for tilskud til voksenundervisning og efter en konkret individuel vurdering, tilpasset tilsagnene, så de kan holdes inden for rammen.

Aftenskolen LOF fik i forbindelse med afregning for 2015 bevilget et ekstraordinært tilskud, mod at administrationen førte et skærpet tilsyn med foreningen i 2016 og 2017.

I forhold til den af LOF opstillede handlingsplan for 2017 er der ikke ansat en skoleleder og der er ikke indgået aftale om samarbejde med anden afdeling herom. Det var også planen at der skulle afholdes kursus for bestyrelsen, men det er ikke afholdt endnu.

Det er administrationens vurdering, at foreningen har tilpasset deres aktivitet i forhold til deres situation.

Tilskud til LOF til aftenskoleundervisning er tilpasset på baggrund af ovenstående.

Aftenskolerne AOF, DOF og FOF har alle søgt mere end de fik tilsagn om sidste år og deres tilsagn er øget.

Næstved Musik Aftenskole har søgt mindre. De øvrige afviger ikke væsentligt fra sidste års bevilgede tilsagn.

Der gives et samlet tilsagn til aftenskolerne i 2017 på 3,22 millioner kr.

Aftenskolerne GOK og FOF har søgt og fået bevilget særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling i Birkebjergparkens varmtvandsbassin til målgruppen gigt- og brystopereret.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte at der i budget 2018 er afsat 3,22 millioner kr. til voksenundervisning.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen og Tonny Ploug var fraværende.

Hanne Simonsen ønsker ført til protokol, at hun synes at tildeling af tilskud til voksenundervisning alene bør ske på baggrund af objektive kriterier som f.eks. aftenskolernes senest afregnede undervisningstimer.

Fritidsudvalget ønsker fremtidigt, at der til sag om fordeling af tilskud til voksenundervisning også udarbejdes oversigt over aftenskolernes senest afregnede timer.

I øvrigt godkendt.

Bilag
61. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Fritidskonference 14. april 2018
 4. APP Foreningsværktøj
 5. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen og Tonny Ploug var fraværende.

Til efterretning.
62. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.12.2017

Søren Rasmussen og Tonny Ploug var fraværende.

Ingen.


Sidst opdateret den 8. december 2017