Referat
Fritidsudvalget 2. november 2017

Dato

02.11.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


46. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Hanne Simonsen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.
47. Medlemstilskuddets størrelse i 2018 til Folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Beslutning om størrelsen af medlemstilskud til folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter at fastholde taksten til medlemstilskud på:

  1. 265,- kr. for aktive medlemmer i aldersgruppen 0-18 år (222 kr. + 43 kr.)
  2. 111,- kr. for aktive medlemmer i aldersgruppen 19 - 24 år

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget træffer hvert år beslutning om størrelsen af medlemstilskud til folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år.

I 2017 udgør medlemstilskuddet 265 kr. til medlemmer fra 0 - 18 år og 111 kr. til medlemmer på 19 - 24 år.

Handicapforeninger kan modtage taksten gange tre.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent til foreningen.

I 2017 blev tilskuddet hævet i forhold til 2016 med henholdsvis 6,- og 3,- kr. til ovennnævnte aldersgrupper.

Fristen for søgning om medlemstilskud er 1. april. Ved sagens udarbejdelse er der stadig 21 potentielle foreninger som søgte sidste år som ikke har søgt i år

Det er administrationens vurdering at den samlede udgift til medlemstilskud vil være ca. 3,6 millioner kr. på baggrund af den nuværende medlemssammensætning i foreningerne inkl. de 21 potientielle foreninger.

Det vil være administrationens anbefaling at taksten til medlemstilskud fastholdes.

Denne vurdering sker med baggrund i:

- antallet af medlemmer i foreningerne over de sidste år som viser en lille stigning/stagnerende de sidste par år.

- budgetforlig i Næstved Kommune som også fremadrettet opererer med 1% effektivisering (reduktion af budget).

- befolkningsprognose for Næstved som forventer et mindre fald i aldersgruppen for de 0-16 årige på 39 og for de 17-24 årige på 106.

- det nuværende Kulturudvalg har tidligere besluttet at Fritidsudvalget skal sikre et rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Økonomiske oplysninger

Budgettet for 2018 er på 3,84 millioner. Budgettet til medlemstilskud er øget med 40.000 fra 2017 til 2018.

Et udsving på 100 medlemmer i hver aldersgruppe i forhold til gældende takst er ca. 40.000 kr.

En reduktion (1% effektivisering) i 2019 vil ca. udgører 40.000 kr.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Fritidsudvalget har både i indeværende og tidligere år bevilget et ekstra tilskud til de foreninger der har søgt om tilskud til deres træner-/lederuddannelse

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
48. Forsøgs- og Udviklingspuljen 2018 - valg af tema

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-46-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Valg af tema for 2018 til Forsøgs- og Udviklingspuljen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

  1. Godkender, at der forlods afsættes 50.000 kr. til projekter "Åben Skole"
  2. Beslutter tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen 2018

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal vælge tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen for 2018.

I 2014 valgte Fritdisudvalget at undlade at angive et tema for at gøre puljen mere åben for ansøgninger.

I 2015 og 2016 også uden tema og med beskrivelse af eksempler på hvad der kunne søges til.

I 2017 fortsat uden tema og med beskrivelse af eksempler på hvad der kunne søges til.

Tiltagene syntes dog ikke at have den ønskede effekt om flere ansøgninger til forsøgs- og udviklingsprojekter.

Både i 2016 og 2017 afsatte Fritidsudvalget 50.000 kr. til projekter "åben skole".

Det vil være Center for Kultur og Borgerservices anbefaling af Fritidsudvalget forlods afsætter 50.000 kr. til projekter "åben skole" i 2018.

Dette som incitament for foreninger til at indgå i parterskaber med skoler, som koordinatoren til "åben skole" kunne være med til at facilitere.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
I 2017 er der indtil videre modtaget 6 ansøgninger til puljen hvoraf 2 er blevet godkendt til at modtage tilskud.

I 2016 er der modtaget 8 ansøgninger til puljen hvoraf 5 er blevet godkendt til at modtage tilskud.

I 2015er der modtaget 8 ansøgninger til pulje hvoraf 5 er blevet godkendt til at modtage tilskud. Heraf var en et starttilskud

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Pia Holgersen var fraværende.

Indstillingens:

- Ad 1: godkendt.

- Ad 2: "Intet tema"

Bilag
49. Aftenskolernes afregning af tilskud for 2016 i relation til lønbekendtgørelsens satser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om aftenskolers anvendelse af timesats jf. lønbekendtgørelsen i forbindelse med afregning af tilskud for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget behandlede sagen om afregning af tilskud til voksenundervisning 2016 på deres møde den 1. juni 2017.

Her besluttede Fritidsudvalget bl.a. at "Fritidsudvalget beder Administrationen se på aftenskolernes fremsendte regnskaber og undersøge, om der er overensstemmelse mellem afholdte timer og det oplyste lønforbrug i relation til Folkeoplysningslovens § 52 og den tilhørende lønbekendtgørelse."

Fritidsudvalget har bedt om en orientering om udmøntningen af denne beslutning.

Administrationen undersøgte og skrev til de aftenskoler hvor der var en væsentlig afvigelse af anvendt sats i forhold til lønbekendtgørelsen og antallet af undervisningstimer.

To aftenskoler anvendte en lavere takst og to en højere. På baggrund af forklaringer fra aftenskolerne blev de to aftenskolers afregninger, der havde anvendt en højere sats, efterreguleret.

Det betød at der blev udbetalt ekstra tilskud på samlet 221.335 kr. til henholdsvis:

- AOF med 184.522 kr.

- DOF med 33.943 kr.

- GOG med 2.870 kr.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
LOF efterregulerede afregning for 2016 på 90.189 kr. er tilbageholdt i deres bevilling på 100.000 kr. for 2017.

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
50. Budget 2018 - orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering af budget 2018 indenfor Fritidsudvalget ramme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget fik på sidste møde en orientering om budgetforliget.

Byrådet har på deres møde den 10. oktober 2017 godkendt budgettet.

I det vedlagte bilag er oplistet budget indenfor Fritidsudvalgets område fra 2015 - 2018.

På mødet vil oversigten blive yderligere uddybet.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
51. Drøftelse af af rapport fra DIF om idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-17-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af Danmarks Idrætsforbunds rapport om Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter Danmarks Idrætsforbunds rapport om Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund har udsendt deres rapport om Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017.

Fritidsudvalget har modtaget denne og har fået tilsendt uddybende bemærkninger til rapportens rangering af Næstved Kommune.

På mødet vil der være mulighed for yderligere uddybning og drøftelse af repræsentativiteten i undersøgelsen og de forskellige tema rangeringer.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Allan Dinesen og Pia Holgersen var fraværende.

Administrationen informerede om, at de planlægger afklarende møde med DIF om rapporten.

I øvrigt til efterretning.
52. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Temamøder for frivillige ildsjæle
  3. Fritidskonference 14. april 2018
  4. Valg til Fritidsudvalg
  5. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Allan Dinesen og Pia Holgersen var fraværende.

Til efterretning.
53. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fritidsudvalget, 02.11.2017

Allan Dinesen og Pia Holgersen var fraværende.

Intet.


Sidst opdateret den 3. november 2017