Referat
Fritidsudvalget 5. oktober 2017

Dato

05.10.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


38. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.
39. Budget 2018 - orientering om budgetforlig

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om budgetforlig af 21. september 2017 for Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligspartierne ønsker med budgetforliget at sætte øget fokus på kommunens kerneopgaver og velfærd.

Administrationen kan særligt henlede Fritidsudvalgets opmærksomhed på:

"Afbureaukratisering" der omhandler at undgå at bruge tid på indsatser og dokumentation, der ikke har nævneværdig effekt for borgerne.

"Effektivisere" der omhandler fortsat at arbejde med effektivisering og digitalisering herunder fortsat reduktion af budgetterne svarende til 1 %.

"Med borgeren i Centrum" som omhandler et styrket fokus på borgeren, borgerens behov og involvering.

På anlægssiden er der bl.a. fortsat fokus på Vandkulturhus og oplevelsescenter Ny Holmegaard.

Fritidsudvalget har på Kulturudvalgets budget blog 2018 indskrevet ønske om pulje på 1 million kr. til foreningsfaciliteter samt midler til afholdelse af en Foreningskonference i 2018. De nævnte ønsker har ikke nydt fremme i budgetforlig år 2018.

Disse ønsker vil sammen med de øvrige på budgetbloggen indgå i den fremadrettede behandling af uprioriterede midler, når Kulturudvalget behandler sager herom.

Budget 2018 forventes vedtaget på Byrådets møde tirsdag den 10. oktober 2017.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
40. Budget og regnskabsopfølgning på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-12-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Budget og regnskabsopfølgning på Fritidsudvalgets område pr. september 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter, at der indenfor det samlede økonomiske råderum på folkeoplysningsområdet disponeres til:

 1. Ekstraordinært tilskud til de foreninger der har søgt om tilskud til træner-/lederuddannelse i 2016.
 2. Fritidskonference i 2018.
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle.
 4. Aktive Feriedage.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har besluttet, at Fritidsudvalget skal reservere en pulje på 200.000 kr. til rådighed for Kulturudvalget i 2017. Der er disponeret 50.000 kr. til spørgeskemaundersøgelse af aktiviteten Aktive Feriedage.

Fritidsudvalget har søgt tilskud på 150.000 kr. til afholdelse af Fritidskonference i 2018. Kulturudvalget har på sit møde den 12. juni tilkendegivet, at det var sindet at yde tilskud til konferencen. Det er derfor Administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget beslutter, at et eventuelt råderum på Fritidsudvalgets område kan medfinansiere et sådant tilskud.

Det er administrationens skøn, at der samlet på folkeoplysningsområdet vil være et yderligere økonomisk råderum bl.a. fra puljen til medlemstilskud.

Fritidsudvalget hævede medlemstilskuddets størrelse i 2018 med henholdsvis 6,- og 3,- kr. til dem på 0-18 år og 19 -24 år, og i lighed med tidligere år vil der her være et uforbrugt råderum.

Det er administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget træffer beslutning, om der skal ydes et ekstraordinært tilskud til de foreninger der har søgt og fået bevilget tilskud til træner-/lederuddannnelse afviklet i år 2016.

Der blev søgt samlet om 647.000 kr., og der blev bevilget 375.000 kr. til målgrupen u/25 år svarende til 66 % af det samlede ansøgte beløb for denne målgruppe.

Et ekstraordinært tilskud der giver 100 % i tilskud til alle svarer til ca. 275.000 kr.

Det er endvidere administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget beslutter at disponere eventuelt yderligere økonomisk råderum indenfor Folkeoplysningsområdettil Temamøder for Frivillige Ildsjæle samt Aktive Feriedage.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
41. Dialog om fritidsvaneundersøgelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-35-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering og dialog om kommende fritidsvaneundersøgelse i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2009 blev der udarbejdet en Facilitets- og udviklingsplan for Næstved Kommune.

Det er hensigten i foråret 2018 at gentage undersøgelsen for at tilvejebringe opdateret viden om:

 • børns og voksnes deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune
 • sammenhængen mellem borgernes benyttelse af og brugernes vurdering af idrætsfaciliteter,
 • sammenhængen mellem den kommunale støtte til foreninger og udviklingen i medlemstal

som grundlag for udviklingen af den kommunale politik og planlægning på området.

For at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag mellem år 2009 og år 2018 spørgeskemaundersøgelsen gennemføres denne så vidt muligt på samme måde. Undersøgelsen bliver dog udvidet med flere spørgsmål om deltagelse i kulturaktiviteter i Næstved Kommune.

Skolebørn fra 4. til 9. klassetrin deltager samt et tilfældigt udvalg på mindst 3.000 personer fra 15 år og opefter.


Næstved Kommune deltager udover ovennævnte undersøgelse i Center for forskning i Idræt og Sundhed og Civilsamfund (CICS) og Idrættens Analyseinstituts store undersøgelse af idrætsfaciliteternes organisering, ledelse og drift.

Formålet er at sammenholde data fra de forskellige undersøgelser, sådan at der kan udarbejdes en analyse af sammenhængen mellem

 • den enkelte facilitets organisatoriske og fysiske tilstand samt beliggenhed
 • brugernes vurdering af et givent anlæg
 • forskellige borgergruppers (køn, alder, bopæl) benyttelse af og kendskab til et givent anlæg.

Næstved Kommune har allerede data for kommunens økonomiske støtte til folkeoplysende foreninger samt disse foreningers medlemstal for 2007, 2010, 2012, 2014, 2015 og 2016.

Dette giver mulighed for følgende analyser:

 • Udviklingen i det samlede medlemstal opdelt på 0-18 år, 19-24 år og 25 år og ældre sammenholdt med befolkningstal.
 • Udviklingen i medlemstal opdelt på foreningstype, aktivitetsformer og lokalområder i kommunen.
 • Udviklingen i den kommunale støtte til folkeoplysende aktiviteter opdelt på de forskellige foreningstyper.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Fritidsudvalget har som et af deres mål "Simple målinger på effekt".

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Fritidsudvalget anbefaler, at:

 • foreningerne inddrages ift. udbud af foreningsaktiviteter.
 • undersøgelsen også omfatter borgere over 15 år for at sikre et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning, idet udvalget glæder sig over, at undersøgelsen iværksættes.

Bilag
42. Evaluering af Aktive Feriedage

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af resultat af undersøgelsen af Aktive Feriedage.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. Drøfter den samlede undersøgelse med henblik på, at Center for Kultur & Borgerservice indarbejder Fritidsudvalgets og undersøgelsens anbefalinger i en samlende konklusion.
 2. Beslutter, at de anbefalede konklusioner indarbejdes i Aktive Feriedage konceptet fra sæsonen 2018 og fremlægges for Fritidsudvalget på kommende møde.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har på sit møde den 4. maj besluttet at foretage en mere gennemgribende evaluering af det samlede koncept for Aktive Feriedage for aldersgruppen 0. - 9. klasse.

Center for Kultur & Borgerservice har modtaget svarene fra en survey-undersøgelse bestilt af Fritidsudvalget.

Survey undersøgelsen er delt i to skemaer:

 • et skema til deltagerne, hvor børnene / forældrene har svaret.
 • et skema til udbyderne af aktiviteterne

Formålet med undersøgelsen var gennem inddragelse af elever, forældre og deltagende udbydere at afdække, hvilke Aktive Feriedage elementer, der skal bygges videre på, og hvilke elementer der skal nytænkes eller tilføres konceptet for at bevare en høj succesrate for Aktive Feriedage fremover.

Resultatet af undersøgelsen er vedlagt sagen.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
43. Valg til Fritidsudvalg - profil af et medlem

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


I forbindelse med valg til Fritidsudvalget drøftes profil for kommende medlemmer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og giver deres forslag til profil for et medlem af det kommende Fritidsudvalg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg til Fritidsudvalget ønskes profil for kommende medlemmer drøftet.

Ved tidligere valg har der på bagsiden af blanket til kandidatopstilling stået "Formål og opgaver for et medlem af Fritidsudvalget - folkeoplysningsområdet".

Dette af hensyn til den kandidat der lader sig opstille, så pågældende er bekendt med de forventninger der stilles.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for at høre medlemmmerne om deres forslag til profil for kommende medlemmer baseret på egne erfaringer.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Valg til Fritidsudvalget finder sted 20. februar 2018. De tre lokale hovedorganisationer Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Aftenskolernes Samråd og Næstved Idræts Union er kontaktet for at høre til deres varetagelse af valget jf. Reglerne for valg til Fritidsudvalget.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

De på mødet faldne bemærkninger medtages i den videre proces.

I øvrigt godkendt.

Bilag
44. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Fritidskonference 14. april 2018
 4. Valg til Fritidsudvalg tirsdag d. 20. februar 2018
 5. Fritidsudvalgets julefrokost
 6. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Godkendt.
45. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.10.2017

Tonny Ploug, Janne S. Kristensen og Pia Holgersen var fraværende.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 9. oktober 2017