Referat
Fritidsudvalget 7. september 2017

Dato

07.09.2017

Tid

17.00

Sted

Næstved Statehal, Bataljonsvej 7

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


33. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Kåre Sørensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Godkendt.
34. Foreningernes Dag - drøftelse af aktiviteten

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-44-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Dialog om arrangementet Foreningernes Dag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter arrangementet Foreningernes Dag

Sagsfremstilling

Foreningernes Dag 2017 afholdes lørdag den 2. september for 16 gang.

Tovholderne bag arrangementet Kirsten Smidt Hansen og Lars Holz Hansen fortæller om deres arbejde med Foreningernes Dag.

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Præsentation og dialog om arbejdet med Foreningernes Dag.

Fritidsudvalget udtaler deres opbakning til arrangementet Foreningernes Dag.

Fritidsudvalget anbefaler Administrationen at invitere lokale hovedinteressenter for foreningslivet i Næstved, for at undersøge deres opbakning og eventuelle medvirken til at sikre arrangementet Foreningernes Dag's fortsættelse.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
35. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via foreningsportalen, og fristen er den 1. april.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 106 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og ungdomdomsforeninger. Sidste år ansøgte 132 foreninger.

I december 2016 fik vi en ny foreningsportal, og det er pt. ikke muligt at trække oplysninger ud af systemet om antal medlemmer.

Administrationen har skrevet herom til leverandøren. Det er muligt for administrationen at åbne hver enkelt forenings ansøgning og se deres medlemssammensætning.

Tilskuddet udgør i

2017

2016

2015

Aldersgruppe 0 - 18 år

222 kr.

216 kr.

216 kr.

Særligt tilskud til aldersgruppen 0 - 18 år

43 kr.

43 kr.

43 kr.

Aldersgruppen 19 - 24 år

111 kr.

108 kr.

108 kr.

Dem samlede sats for de 0 - 18 år er i 2017 er 265 kr.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen 25 år og derover modtager ikke medlemstilskud.

Økonomiske oplysninger

Budget til medlemstilskud udgør 3,8 million kr. og der er 0,735 million tilbage.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Godkendt.
36. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Budget 2018, status
  3. Digital ansøgningsprocedure til Forsøgs- og Udviklingspuljen
  4. Temamøder for frivillige ildsjæle
  5. Aktive Feriedage
  6. Fritidskonference 14. april 2018
  7. Simple målinger på effekt
  8. Lokaler i Jernbanegade 12
  9. Rullende dagsorden

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Ad 4. Temamøder for frivillige ildsjæle: Torben S. byder velkommen d. 20/9, Janne S. K. d. 11. oktober. Administrationen spørger de fraværende medlemmer om en af dem vil byde velkommen d. 20. november.

Ad 6. Fritidskonference 14. april 2018: 1. udkast til program omdelt.

Ad 9. Rullende dagsorden: Valg til Fritidsudvalg samt tilskud aftenskoler 2017.

Der belv orienteret om Åben Skole arrangement d. 7. september.

I øvrigt til efterretning.
37. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Intet.


Sidst opdateret den 11. september 2017