Referat
Fritidsudvalget 1. juni 2017

Dato

01.06.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, IT lokalet

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


24. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Godkendt.
25. Budget 2018 på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse og orientering om status på budgetprocessen 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget blev informeret om budgetstrategien 2018 - 2021 på deres møde den 6. april.

Fritidsudvalget har på Kulturudvalgets budgetblog lagt to forslag op om henholdsvis en pulje på 1 million kr. til foreningsfaciliteter samt midler til Foreningskonference i 2018.

Kulturudvalget behandlede budget 2018 - 2021 senest på deres møde den 15. maj hvor ovenstående indlæg på budgetbloggen var bilagt sagen.

I Kulturudvalgets beslutning kan man læse, at Kulturudvalget er sindet at prioritere etablering af kunstgræsbane ved Fladså Hallen.

Kulturudvalget godkendte takster for 2018 på deres område.

På Kulturudvalgets møde den 12. juni vil blive behandlet driftsreduktion på 1 % svarende til 1,2 million kr. på det samlede område ligesom prioritering af anlægsbudget og poltiske mål også vil blive behandlet.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Godkendt.
26. Ansøgning fra aftenskolen Liberalt Oplysnings Forbund

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-11-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Liberalt Oplysnings Forbund søger om hel eller delvis eftergivelse af uforbrugt tilskud til voksenundervisning for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter

 1. at eftergive 40.000 kr. af tilbagebetalingskravet for 2016 samt yde tilskud med 100.000 kr. i 2017 hvori modregnes det resterende krav på 40.000 kr.


eller

 1. ikke at imødekomme ansøgningen om hel eller delvis eftergivelse af uforbrugt tilskud på 80.000 kr. for 2016.

Sagsfremstilling

Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) søger om hel eller delvis eftergivelse af uforbrugt tilskud til voksenundervisning for 2016.

LOF har i 2016 fået udbetalt 180.000 kr. i tilskud, og deres afregning for 2016 viser, at de skal tilbagebetale ca. 80.000 kr. LOF søger om hel eller delvis eftergivelse af dette krav.

I første halvår 2017 er LOF tilskud til voksenundervisning beregnet til ca. 30.000 kr. Fritidsudvalget afsatte en ramme på 100.000 kr. for 2017 inden for hvilken en beslutning om bevilling af tilskud til LOF skulle træffes, når regnskab for 2016 forelå. Der er ikke blevet truffet beslutning om bevilling af tilskud for 2017 endnu. LOF søger om 100.000 kr. i tilskud for hele 2017.

For tilskudsår 2015 besluttede Fritidsudvalget et ekstraordinært tilskud til LOF ved at eftergive tilbagebetaling af uforbrugt tilsagn til LOF på 117.937 kr. LOF opstillede en handlingsplan for 2016/2017 med henblik på at få rettet op på foreningens virke. Evaluering af handlingsplanen er vedlagt sagen. Opmærksomheden skal henledes på to væsentlige forhold om økonomisk opfølgning samt beregning af deltagerpriser.

LOF har udfærdiget ansøgning samt handlingsplan for maj 2017 til december 2018 som også er vedlagt sagen.

Hvis Fritidsudvalget er sindet at imødekomme ansøgningen, er det er administrationens anbefaling, at udvalget eftergiver 40.000 kr. af de 80.000 og bevilger 100.000 i tilskud til voksenundervisning i 2017.

Det betyder, at LOF udbetales et tilskud for år 2017 med i alt 60.000 kr.

Det vil give LOF en mulighed for at afvikle få hold i efteråret svarende til forårets aktivitetet og give LOF arbejdsro til arbejde med foreningens fremtidige eksistens.

Eftergivelsen på de 40.000 vil betyde, at det uforbrugte tilsagn på det samlede aftenskole område for 2016 vil blive det mindre og dermed ikke vil kunne fordeles til de øvrige aftenskoler der har søgt herom.

Se seperat sag om Afregning af tilskud til voksenundervisning 2016, som behandles på samme møde som denne sag.

Er Fritidsudvalget ikke sindet at imødekomme ansøgning om hel ellerdelvis eftergivelse af krav på 80.000 kr. kan konsekvensen være, at LOF ikke kan afvikle hold med tilskud i resten af 2017 og i værste fald må lukke.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Hvis Fritidsudvalget ikke er sindet at eftergive tilbagebetalingskrav på 80.000 kr., vil de blive tilbageholdt i den afsatte ramme på 100.000 kr. Dette efterlader 20.000 kr. som kan bevilges LOF i 2017 i tilskud til voksenundervisning.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Bilag
27. Afregning af tilskud til voksenundervisning 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Afregning af tilskud til voksenundervisning 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender at anvende uforbrugt tilsagn til supplerende tilskud forholdsmæssigt til henholdsvis AOF og GOK.

Sagsfremstilling

Der blev givet samlet tilsagn til aftenskolerne for 3.206.600 kr. i 2016.

De fremsendte regnskaber fra aftenskolerne viser et samlet uforbrugt tilsagn på 191.367 kr. fordelt med:

- 161.933 til undervisning

- 29.428 til 10 % pulje

Opmærksomheden skal særligt henledes på det uforbrugte tilsagn til Liberalt Oplysningsforbund (LOF) som samlet skal tilbagebetale 82.769 kr. LOF har ansøgt om hel eller delvis eftergivelse af dette tilbagebetalingskrav. Denne ansøgning behandles af Fritidsudvalget forud for behandling af denne sag på samme møde.

Imødekommer Fritidsudvalget hel eller delvis eftergivelse af tilbagebetalingskravet vil beslutningen herom reducere det uforbrugte tilsagn tilsvarende.

Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at der ikke er modtaget afregning fra Den Alternative Aftenskole. Det har ikke være muligt ved sagens udarbejdelse at få kontakt til foreningen. Afregningen af 27.000 kr. for denne forening er derfor holdt ude af den samlede opgørelse af uforbrugte tilsagn.

Af det uforbrugte tilsagn har AOF Næstved & Susålandet og Gigtforeningens Oplysningskreds (GOK) søgt om supplerende tilskud på henholdsvis 373.372 kr. og 11.043 kr. - i alt 384.415 kr.

Normal praksis ville være at CKB ville udbetale det ansøgte jf. regler for tilskud til voksenundervisning.

I år grundet LOF's fortsatte udfordringer, fremlægges sagen for Fritidsudvalget.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Fritidsudvalget beder Administrationen se på aftenskolernes fremsendte regnskaber og undersøge, om der er overensstemmelse mellem afholdte timer og det oplyste lønforbrug i relation til Folkeoplysningslovens § 52 og den tilhørende lønbekendtgørelse.

Fritidsudvalget besluttede endvidere, at uforbrugte tilsagn for 2016 anvendes til supplerende tilskud til henholdsvis AOF, GOK og DOF Næstved Aftenskole. Det supplerende tilskud beregnes forholdsmæssigt i forhold til de respektive aftenskolers ansøgning herom.

Bilag
28. Aftenskolers benyttelse af lokaler i Jernbanegade 12

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.16.00-G01-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om Aftenskolers benyttelse af lokaler i Jernbanegade 12 i Næstved by

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at en del af den ledige lokalekapacitet i Jernbanegade 12 skal anvendes til aftenskoleaktivitet. Det er samtidig besluttet, at lokaletilskud til aftenskolerne reduceres i takt med, at aftenskoler der modtager lokaletilskud anvises lokaler her.

Center for Kultur og Borgerservice har inviteret aftenskolerne til møde den 29. maj for en besigtigelse samt orientering om beslutningen samt effektuering af denne.

De aftenskoler der i dag modtager lokaletilskud vil have fortrinsret til at få anvist lokaler i Jernbanegade 12. Eventuelle resttider vil blive tilgængelige for øvrige aftenskoler og andre via Foreningsportalen.

Jævnfør de almindelig regler for lån af kommunale lokaler vil disse for aftenskoler være gratis at benytte.

Der er tale om:

 • salen (tidligere Børnekulturhus)
 • Spejlsalen ekskl. tirs-, ons-, tors- kl. 16 - 22 og lørdag kl. 13 -18, hvor den anvendes af Talentskolen
 • 3 møde-/undervisningslokaler i kælder á ca. 35 kvm.
 • 1-2 møde-/undervisningslokaler i kælder (kan ændres til 1 - dog bue imellem).
 • IT-undervisningslokale 1. sal primært efter kl. 16.00 (torsdag kl. 17.00) - dog kan afbookinger forekomme
 • Kantine 1. sal primært efter kl. 16.00 (torsdag kl. 17.00) - dog kan afbookinger forekomme
 • mulighed for administrationskontor i "mellemhuset"

I den vedlagte oversigtsplan er det vist, hvilke lokaler det drejer sig.

Supplerende

Talentskolen og Ungdomsskolen vil også delvis få til huse i Jernbanegade 12 og nogle af lokalerne deles med aftenskolerne af hensyn til at optimere lokalebenyttelsen.

Kulturudvalget har afsat samlet 785.000 kr. af anlægsbudgettet 2017 til eventuelle udgifter til ombygning, indretning, inventar med mere i forbindelse med Talent- og Aftenskolernes indflytning i Jernbanegade 12.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Godkendt.

Bilag
29. Orientering om tilskud til træner- og lederuddannelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilskud til foreninger til afholdte udgifter til uddannelse af trænere og ledere i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 41 ansøgninger om tilskud fra puljen til instruktør-, træner- og lederuddannelsen, som fordeler sig med 30 ansøgninger fra idrætsforeninger, 10 fra spejderforeninger og 1 fra øvrige foreninger.

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb er på i alt 647.000 kr., som fordeler sig med 566.000 kr. til målgruppen under 25 år og med 81.000 kr. til målgruppen over 25 år.

Der har deltaget i alt 459 kursister, heraf 399 hvor målgruppen er under 25 år og 60 til målgruppen over 25 år.

Regelsættet åbner mulighed for, at Fritidsudvalget forlods kan prioritere en del af den samlede pulje til særlige uddannelsestemaer. Dette har Fritidsudvalget ikke valgt at gøre.

I regelsættet fremgår det, at Fritidsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år. I det omfang rammen ikke opbruges, kan der ydes helt eller delvis tilskud til gavn for øvrige.

Det samlede ansøgte beløb overstiger rammens størrelse.

Rammen kan ikke dække fuldt tilskud til målgruppen under 25 år, men kun svarende til66,4 % af det ansøgte beløb.

Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til målgruppen over 25 år.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen.

Godkendt.

Bilag
30. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Aktive Feriedage
 4. Dialogmøde aftenskoler 1. juni
 5. Fritidskonference 2018
 6. Vandkulturhus –frist for bud 1. maj
 7. Orientering om medlemstilskud
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen og Kirsten Ærø.

Godkendt.
31. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fraværende Pia Garn Holgersen og Kirsten Ærø

Intet.


Sidst opdateret den 6. juni 2017