Referat
Fritidsudvalget 4. maj 2017

Dato

04.05.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, IT lokalet

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


17. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Godkendt.
18. Drøftelse af tilskud til medlemmer over 25 år

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Drøftelse af tilskud til medlemmer over 25 år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter tilskud til medlemmer over 25 år.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har ønsket en drøftelse af tilskud til medlemmer over 25 år.

Fritidsudvalget har senest på deres møde den 9. marts drøftet muligheden for lokaletilskud til medlemmer over 25 år samt efterfølgende på dialogmøde med Kulturudvalget.

På denne baggrund har Fritidsudvalget ønsket en fornyet drøftelse.

Administrationen har vedlagt eksempel på 3 forskellige nuværende foreningers regulering af lokaletilskud, hvis de fik 50 nye medlemmer over 25 år.

Der er endvidere i eksemplet vist hvad lokaletilskud ville udgøre, hvis der også blev givet tilskud til medlemmer over 25 år.

Økonomiske oplysninger

Administrationen kan oplyse, at lokaletilskud til alle over 25 år vil betyde et samlet merforbrug på ca. 1 million kr.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget drøftede regler for lokaletilskud og økonomiske konsekvenser for tilskud til medlemmer over 25 år i foreningerne. Fritidsudvalget er enige om at undlade at stille forslag om lokaletilskud til alle til budget 2018, grundet den økonomiske merudgift på 1 million kr.

Fritidsudvalget anbefaler, at foreninger i stedet søger konkrete puljemidler til eventuelle konkrete indsatser for nye medlemmer over 25 år.

Bilag
19. Forenings- og Fritidskonference i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Planlægning af Fritidsudvalgets ønske om afholdelse af en Forenings- og Fritidskonference i år 2018

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

  1. planlægger afholdelse af Forenings- og Fritidskonference i 2018.
  2. nedsætter arbejdsgruppe til detailplanlægning af konferencen.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget ønsker at planlægge en Forenings- og Fritidskonference i april 2018.

Fritidsudvalget præsenterede ideen for Kulturudvalget på deres dialogmøde mandag den 3. april 2017, hvor Kulturudvalget udtalte deres opbakning hertil.

Kulturudvalget var endvidere indstillet på at finde midler til en Fritidskonference.

Andre udvalg og Mærk Næstved kunne ansøges om medfinansiering.
Forslag om at have et ”Unge spor” med på konferencen og dermed sikre, at de unge inviteres med.

Præsentationen indeholdt bl.a. flg. ambitioner:

• Lørdag i april 2018 kl. 10 – 18 + socialt arrangement

• Over 200 deltagere

• Målgruppen: Folkeoplysende foreninger, Frivillige sociale foreninger, Kulturforeninger m.fl., Lokalråd, Politikere, udvalg, nøglepersoner, konsulenter mv.,

• Arrangører: Fritidsudvalget, Frivilligrådet og Kulturudvalget - Fritidsudvalget tager kontakt til Frivilligrådet.

• Bredt forankret: hos foreninger og organisationer som NIU, BUS, Aftenskole samrådet, DGI, DIF, DFIF, DUF, Futuracentret, Lokalrådene m.fl.

Formål:

• Foreningslivet i Næstved Kommune som omdrejningspunkt for stærke fællesskaber og det gode liv

• Fokus på muligheder, nye tendenser, samarbejde og udnyttelse af ressourcer

• Faglige input, retninger for indsatser, uformelle drøftelser, nye netværk, inspiration og anerkendelse af frivillige og en festlig ”personalefest" for alle de frivillige ledere.

Indhold:

• Borgmester peptalk

• Minister/MF perspektivering

• Paneldebat/korte indlæg politiske udvalg

• Indlæg fra de store aktører (DGI, DIF, DFIF, DUF, LOA, DFOS, CFFSA osv.)

• Workshopspor med indlæg fra eksperter, lokale nøglespillere

• Videoindlæg med de lokale organisationer

• Skarpt og sjovt indslag (stand‐up el.lign.)

• Musikalsk aftenunderholdning

Økonomiske oplysninger

Fritidsudvalget har lavet budgetoverslag på 150.000 kr.

Fritidsudvalget bør opstille konkret budget og prioritere midler til afholdelse af konferencen samt eventuelt søge medfinansiering andre steder.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget drøftede emner samt formål for målgrupper der inviteres tll Fritidskonference.

De på mødet foreslåede idéer medtages i den videre planlægning af arbejdsgruppen.

Fritidsudvalgets formand har foreslået Frivilligrådet at være medarrangør. Frivilligrådet vil drøfte dette og vende tilbage med svar.

Arbejdsgruppen for planlægning af Fritidskonference er Torben Stenstrup, Janne S. Kristensen, Tonny Ploug samt som suppleant Kirsten Ærø.

Arbejdsgruppen suppleres med repræsentant-/er fra Frivilligrådet samt evenuelle andre relevante aktører.

Administrationen undersøger om f.eks. Ny Ridehus er ledigt en lørdag i april 2018.

I øvrigt til efterretning.
20. Fritidsudvalgets dialogmøde med sejlklubber, kano & kajak, roklub, strandjagt forening og sportsdykkerklubber

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har inviteret en række foreninger, der benytter vandet som aktivitetssted til dialogmøde torsdag den 4.maj 2017 i Jernbanegade.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har inviteret Næstved Sejlklub, Næstved Cano & Kajak klub, Næstved Roklub, Næstved Strandjagt forening, Holmegaard Sportsdykkerklub og Næstved Sportsdykkerklub til dialogmøde om foreningernes virke.

Foreningerne er i indbydelsen til mødet opfordret til at fremsende ønsker til dagsordenen på mødet.

Det fremgår af indbydelsen, at Fritidsudvalget gerne indgår i dialog med foreningerne om bl.a.

- Hvilke udfordringer har i som forening?

- Hvad kan gøre vilkårene for jeres forening bedre?

- Hvad kan Fritidsudvalget hjælpe jer med?

- Fritidsudvalgets virke, herunder Aktive feriedage og Åben skole samarbejde med foreningerne.

Foreningerne er udover ovennævnte bedt om at fremsende evt. ønsker de måtte have til eksempelvis faciliteter.

Ved tilmeldingsfristens udløb var der i alt tilmeldt 7 personer fra 4 forskellige foreninger.

På mødet vil der foreligge en deltagerliste

Der er ikke modtaget ønsker til faciliteter

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Godkendt.

Bilag
21. Evaluering af konceptet for Aktive Feriedage

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter det samlede koncept for Aktive Feriedage med henblik på at udtale fokuspunkter for en kommende evaluering.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har som en del af sit arbejdsportefølje opgaven med at afvikle Aktive Feriedage for Næstved Kommunes elever i sommerferien.

Aktive Feriedage blev i 2007 navnet på det i ny Næstved kommune samlende tiltag for eleverne i børnenes sommerferie.

Sammenlægningskommunerne Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså havde alle i større eller mindre omfang aktivitetstilbud til eleverne i sommerferien.

Konceptet Aktive Feriedage blev en stor kommunal satsning med en markant økonomi, der allerede i konceptets første år, dvs. 2007, blev en stor succes både for de deltagende elever og de deltagende foreninger, efterhånden med god deltagelse af såvel folkeoplysende som kulturelle foreninger.

Aktive Feriedage har gennem alle årene holdt en stor succesrate hos de nævnte aktører, og Center for Kultur & Borgerservices aktivitetskatalog har således været meget efterspurgt af de tilmeldingshungrende elever.

I denne sommer tilbyder Fritidsudvalget således eleverne at vælge mellem 65 aktiviteter af forskellig varighed placeret henover hele sommerferieperioden.

Eftersom det er 11. gang Aktive Feriedage afholdes ønsker Fritidsudvalget, udover den årlige evaluering, at foretage en mere gennemgribende evaluering af det samlede koncept ved at inddrage elever, herunder deres forældre, og dertil deltagende foreninger i en egentlig spørgeskema undersøgelse.

For at kvalificere en sådan undersøgelse anbefaler administrationen, at Fritidsudvalget tilknytter konsulent bistand til at hjælpe med at udarbejde og gennemføre en eller flere survey undersøgelser i forbindelse med dette års Aktive Feriedage.

Fritidsudvalget peger i sine drøftelser på, hvorledes en økonomi til en sådan undersøgelse kan indtænkes.

Formålet med disse undersøgelser er at afdække, hvilke Aktive Feriedage elementer der skal bygges videre på, og hvilke elementer der skal nytænkes eller tilføres konceptet for at bevare en høj succesrate for Aktive Feriedage fremover.

Økonomiske oplysninger

Aktive Feriedage i sommeren år 2017 afvikles indenfor et samlet, men allerede disponeret budget på 665.000 kr.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Sommerens mange aktiviteter påbegynder tilmelding fra tirsdag den 2.maj og sidste frist for tilmelding er søndag den 28.maj 2017

Center for Kultur & Borgerservice samarbejder igen i år med Ungdomsskolen, det er således ungdomsskolen der tager i mod tilmeldinger på www.naestved.dk/aktiveferiedage

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget drøftede og planlagde fokuspunkter for evaluering af Aktive Feriedage som vil indgå i den videre forberedelse.

Administrationen undersøger muligheden for at løfte opgaven internt.

Hvis dette ikke er muligt, forelægges sag for Kulturudvalget med ønsket om at der afsættes ressourcer til ekstern evaluering af Aktive Feriedage.

Finansieringen hertil foreslås realiseret af de 200.000 kr. Fritidsudvalget har reserveret til Kulturudvalgets råderum.
22. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Temamøder for frivillige ildsjæle
  3. Vandkulturhus – frist for bud 1. maj
  4. Rullende dagsorden

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Ad 1 til 4 til efterretning.

I øvrigt orienteret om:

- udfordringer for aftenskolen LOF virke

- opfordring via Facebook om indstilling af kandidater til Fritidsudvalgets Priser

- sag på Økonomidudvalgets dagsorden om aftenskolernes benyttelse af Jernbanegade 12
23. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen, Janne S. Kristensen og Søren Rasmussen.

Intet.


Sidst opdateret den 8. maj 2017