Referat
Fritidsudvalget 6. april 2017

Dato

06.04.2017

Tid

17.00

Sted

Fuglebjerghallen, Byagervej 2, Fuglebjerg

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


9. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Godkendt.
10. Fritidsudvalgets dialogmøde med foreninger i Sandved-Tornemark og Fuglebjerg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-19-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har inviteret foreninger i Sandved-Tornemark og Fuglebjerg til dialogmøde den 6. april 2017

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har inviteret foreninger i Sandved-Tornemark og Fuglebjerg til dialogmøde om foreningernes virke.

I invitationen er følgende punkter nævnt:

 • Hvad sker der i Fuglebjerg og omegn?
 • Hvilke udfordringer har I som forening ?
 • Hvad kan gøre vilkårene for jeresforening bedre?
 • Hvad kan Fritidsudvalget hjælpe jer med ?

Foreningerne er endvidere bedt om at fremsende eventuelle ønsker de måtte have til f.eks faciliteter.

Da fristen for tilmelding udløb var der tilmeldt 15 personer fra 7 forskellige foreninger. Der var ikke sendt ønsker til faciliteter.

Til mødet vil foreligge en deltagerliste.

Fritidsudvalget har ønsket oplysninger om lokalområdet, der er vedlagt sagen.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Godkendt.

Bilag
11. Opfølgning på dialogmøde mellem Fritidsdvalg og Kulturudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg.

Opfølgning på dialogmøde mellem Fritidsudvalg og Kulturudvalg den 3. april

Indstilling

Administrationen indstiller, af Fritidsudvalget drøfter mødet afholdt med Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Fritidsudvalget holder dialogmøde den 3. april.

Dagsorden indeholder bl.a. punkter som status på Fritidsområdet, Fritidskonference, aftenskolernes vilkår, budget 2017 samt snitflader og samarbejde med andre råd og foreninger.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse af eventuelle afledte handlinger af tilkendegivelser/beslutninger fra dialogmødet med Kulturudvalget.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

På baggrund af dialogmødet med Kulturudvalget vil Fritidsudvalget:

- på næste møde arbejde videre med planlægning af Fritidskonference i foråret 2018.

- stille forslag om afsættelse af budget til renovering af foreningernes egne huse via Næstved Kommunes budgethjemmeside.

- på næste møde drøfte tilskud til foreningsmedlemmer over 25 år.
12. Valg af priskomité vedrørende Årets Forening og Årets Ildsjæl 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-6-17

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget

Fritidsudvalget nedsætter en priskomité til udvælgelse af kandidater til modtagelse af Fritidsudvalgets to priser Årets Forening og Årets Ildsjæl 2017

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger en priskomité på mindst 3 medlemmer blandt udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget uddeler hvert år de nævnte priser ved et særligt arrangement i ansøgningsåret sædvanligvis ved afviklingen af Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven den 1. lørdag i september måned.

Udvalget vælger mindst 3, der repræsenterer udvalget til varetagelse af opgaven.

Indkaldelse af kandidater til de to priser sker ved annoncering i april måned under Nyt fra Næstved, og på en eller flere af Næstved Kommunes elektroniske nyheds-platforme.

Ansøgningsfristen til de to priser er mandag den 15.maj 2017.

Fritidsudvalget reviderede på sit møde torsdag den 12.maj 2016 retningslinjer for uddeling af priserne Årets Forening og Årets Ildsjæl.

Det fremgår således, af de reviderede retningslinjer, at priserne fortrinsvis tildeles en person eller en forening med tilknytning til folkeoplysningsområdet henhørende under Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Årets Ildsjæl og Årets forening modtager hver 10.000 kr. til brug for foreningsrelevant arbejde sammen med et diplom og en buket blomster.

Priskomitéen mødes ultimo maj måned for at behandle de indkomne indstillinger med henblik på en anbefaling til Fritidsudvalget, om valget til de to priser.

Fritidsudvalget forelægges priskomitéens indstillinger på det ordinære møde i juni måned.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der i budget 2017 er afsat midler til disse to priser.

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Kåre Sørensen, Kirsten Ærø og Hanne Simonsen valgt til Priskomité.

Bilag
13. Mærk Næstved Foreningernes Dag 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har gennem en årrække deltaget med en dialog-stand ved Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven den 1. lørdag i september

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udvalget deltager med en dialogstand ved Mærk Næstved Foreningernes Dag lørdag den 2. september 2017
 2. at udvalget, blandt sine medlemmer, vælger 3 - 4 medlemmer til planlægning af dagen
 3. at udvalget afsætter ca. 10.000 kr. til planlægningsgruppens brug på aktiviter på dagen
 4. at udvalget takker nej til deltagelse i Mærk Næstved Foreningernes Dag 2017

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget deltager sædvanligvis i arrangementet med det primære formål at komme i dialog med de folkeoplysende foreninger hjemhørende i Næstved kommune.

Udvalget drøfter sin deltagelse i arrangementet, herunder forslag til aktiviteter, som en given planlægningsgruppe kan arbejde videre med.

Udvalget drøfter ligeledes, hvordan udvalgets arbejde, for de folkeoplysende foreninger, i højere grad kan synliggøres for alle udvalgets foreningstyper.

Udvalget beslutter, om der skal afsættes økonomi til særlige initiativer på dagen, der kan medvirke til at fremme Fritidsudvalgets dialog med foreninger, aftenskoler og besøgende i øvrigt.

Fritidsudvalget og Center for Kultur & Borgerservice har i tidligere år begge deltaget med et antal medlemmer og medarbejdere, som bemandede en dialogstand på dagen.

Udvalget sikrede på den måde, at foreninger, aftenskoler og publikum kunne få oplysninger om udvalgets arbejde.

Udvalget vælger medlemmer til planlægningsgruppen.

Fritidsudvalgets planlægningsgruppe fastsætter selv sine planlægningsmøder.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der i budget 2017 samlet er afsat 52.339 kr. under Foreningernes Dag

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Janne S. Kristensen og Torben Stenstrup valgt til planlægningsgruppen.

Indstillingens punkter 1, 2 og 3 godkendt.
14. Orientering om Budgetstrategi 2018-2021

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

Orientering om Budgetstrategi 2018-2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2018 - 2021. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar 2017.

De politiske udvalg skal udarbejde budgetforslag for henholdsvis drifts- og anlægsramme.

Kulturudvalget behandler budgetstrategien første gang på deres møde den 3. april.

På driftsområdet skal Kulturudvalget beslutte 1% reduktion svarende til ca. 1,2 million for hvert af årene 2018 - 2019.

Eventuel omfordeling og prioritering af anlægsrammen vil også indgå i Kulturudvalgets behandling.

Kulturudvalget skal endvidere beslutte mål og takster for politikområdet Kultur og Fritid.

På Næstved Kommunes hjemmeside er budgetblog åben for kommentarer og forslag til budget. Her ligger også det samlede budgetmateriale.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet give en uddybende orientering.

Politisk behandling

Fritidsudvalget.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Til efterretning.

Bilag
15. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Vandkulturhus –frist for bud 1. maj
 4. Rullende dagsorden

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Ad 2. Temamøder for frivillige ildsjæle

Forslag om tema - "Persondataforordningen".

5. Information fra NIU's repræsentantskabsmøde.

6. Rapport fra VIFO om Folkeoplysningsområdet.

7. Information fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

8. Dialogmøde med aftenskolerne evt. d. 1. juni.

I øvrigt til efterretning.
16. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fraværende Janne S. Kristensen, Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Tonny Ploug.

Intet.


Sidst opdateret den 10. april 2017