Referat
Fritidsudvalget 9. marts 2017

Dato

09.03.2017

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 3. sal, mødelokale 3.12

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Godkendt.
2. Forslag om ændring af regler for lokaletilskud

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Forslag om ændring af regler for modtagelse af lokaletilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter forslaget samt beslutter om Fritidsudvalget ønsker at rejse forslaget til budget 2018.

Sagsfremstilling

Medlem af Fritidsudvalget har fremsendt forslag til ændring af regler for lokaletilskud, og formanden har besluttet at optage punktet på dagsorden.

Forslaget går ud på, at der, i modsætning til i dag, ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år, til de foreninger der modtager lokaletilskud til egne/lejede private lejemål.

Medlemmet har motiveret sit forslag, der er vedlagt.

Beslutter Fritidsudvalget at rejse forslaget, er det administrationens anbefaling at Fritidsudvalget peger på hvilket område der skal omprioriteres fra til dækning af merudgiften svarende til ca. 1 million kr.

Økonomiske oplysninger

Administrationen kan oplyse, at regelændringen vil betyde et samlet merforbrug på ca. 1 million kr.

Supplerende oplysninger

Der kan henvises til Fritidsudvalget tidligere behandling af et af sine mål "Udredning af lokaletilskud". Fritidsudvalget startede denne udredning på deres temamøde d. 5. april i 2014 og efterfølgende på deres ordinærer møde den 4. september og 6. november 2014.

Budgetstrategien for 2018-2021 er vedtaget. Kulturudvalget kan beslutte, at omprioriterer indenfor deres driftsramme ved eventuel udvidelse af nuværende service- og aktivitetsniveau.

Driftsrammen er reduceret med 1% som Kulturudvalget skal træffe beslutning om hvor denne reduktion på ca. 1, 2 million skal realiseres.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget besluttede, at de vil drøfte tilskudsmuligheder med Kulturudvalget til f.eks. ældre eller andre, der kunne virke befordrende for foreninger og udvalgte målgrupper om at finde sammen om aktiviteter.

Sagen genoptages efter dialogmøde den 3. april med Kulturudvalget.

Bilag
3. Dialogmøde mellem Kulturudvalg og Fritidsudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

Planlægning af dialogmøde med Kulturudvalg

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke emner der kan være med til at danne dagsorden for mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget planlægger hvert år et dialogmøde med Kulturudvalget.

En mulig dato kunne være i forlængelse af Kulturudvalgets ordinære møde den 3. april.

Fritidsudvalget anmodes om at drøfte og tilkendegive, hvilke emner der kan være med til at danne dagsorden for mødet.

Politisk behandling

Fritidsudvalg

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget tilkendegav, at de bl.a. gerne vil give en generel orientering om deres virke, samt drøfte tilskudsmuligheder for udvalgte målgrupper, Foreningskonference i 2018, Rådighedsbeløb reserveret af Fritidsudvalget til Kulturudvalget, snitflader og samarbejde med andre råd og foreninger, Forsamlingshuspuljen inkluderede foreningernes egne huse, Fritidsudvalgets dialogmøder og valg til Fritidsudvalg herunder Politik for Folkeoplysningsområdet.
4. Dialogmøde 4. maj med kano-, kajak-, ro- og sejlklubber

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af dialogmøde med kano-, kajak-, ro- og sejlklubber den 4. maj 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og tilkendegiver indhold af dialogmøde med kano-, kajak-, ro- og sejlklubber.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet at invitere kano-, kajak-, ro- og sejlklubberne til dialogmøde om foreningernes virke.

Mødet er planlagt til den 4. maj 2017.

Foreninger har til huse langs Kanalvej og i Karrebæksminde.

Næstved Sejlklub:Inderhavnen, Ved Broen 29, Yderhavnen, Enø Kystvej 2 og Kanalhavnen yderst på Kanalvej

Kano- og Kajak: Kanalvej 28

Roklub: Kanalvej 18

Næstved Strandjagt forening: Kanalvej 50

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse af indhold på dialogmødet, samt hvor mødet ønskes afholdt.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget tager imod invitationen fra Kano- og Kajak klubben om at afholde mødet hos dem, under forudsætning af at det er tilgængeligt for udvalgets handicappede medlem.

Foreningerne anmodes om, at fremsende punkter til dagsorden når de inviteres til mødet.

Fritidsudvalget vil bl.a. give en generel orientering om sit virke, Aktive Feriedage og Åben Skole samt høre og have en dialog om foreningernes virke.
5. Ansøgninger til Fritidsudvalget Forsøgs- og Udviklingspulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg.

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Fritidsudvalget orienteres om indkomne ansøgninger pr. 1. marts.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Kriterierne for ansøgninger til puljen vægtes i prioriteret rækkefølge ud fra:

 • Årets tema (intet tema i 2017)
 • Nye Børn/unge aktiviteter
 • Aktiviteter der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet
 • Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fælleskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv
 • Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Herefter er der løbende ansøgningfrist til en eventuelt restpulje.

Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet 1 ansøgning fra Jolleafdelingen i Næstved Sejlklub.

I det vedlagte bilag, har Center for Kultur og Borgerservice (CKB) udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne ansøgninger. Af oversigten fremgår:

 • Hvad der søges om tilskud til
 • Om foreningen tidligere har søgt puljen
 • Hvilke kriterier for Forsøgs- og Udviklingspuljen som ansøgningen opfylder
 • Ansøgt tilskudsbeløb
 • CKB's beslutning

Der kan blive stillet krav til tilskudsmodtager om indsendelse af regnskab for bevilgede midler. Frist for indsendelse af regnskab vil som udgangspunkt være senest 3 måneder efter projektet er afholdt.

Det enkelte projekt kan være omfattet af en evaluering.

Økonomi

Af det samlede budget til Forsøgs- og Udviklingspuljen er der forlods afsat 50.000 kr. til Åben Skole samt reserveret 25.000 som en del af Kulturudvalgets rådighedspulje på 200.000

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Godkendt.

Bilag
6. Orientering om valg til Fritidsudvalg i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg


Orientering om valg til Fritidsudvalg i første kvartal af 2018

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Valget finder sted i:

a. februar 2018

b. marts 2018

2. Fritidsudvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægt for Fritidsudvalget § 4 er medlemmer valgt for 4 år og følger Byrådets valgperiode.

Ifølge regler for valg til Fritidsudvalget skal valget finde sted i første kvartal i 2018. I samme regelsæt er endvidere beskrevet, hvordan valget afholdes, valgperioden, valgret, valgbarhed med videre.

Da valgene skal finde sted i samme måned, bør Fritidsudvalget tage stilling til, i hvilken måned i første kvartal 2018 valgene skal finde sted.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet orientere om processen forud for valget.

Politisk behandling

Fritidsudvalg

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Ultimo februar 2018 ønskes valghandlingen afholdt og gerne i forbindelse med et af Fritidsudvalgets temamøder med en foredragsholder.

Bilag
7. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Budgetstrategi 2018 – 2021 godkendt af Økonomiudvalg
 3. Dialogmøde 6. april med foreninger i Fuglebjerg og Sandved-Tornemark.
 4. Temamøder for frivillige ildsjæle
 5. Vandkulturhus –frist for bud er udskudt til 1. maj
 6. Ændring af lov om folkeoplysning – Godkendt.
 7. Status på ny version af Foreningsportalen
 8. Sport Award 2017 d. 2. marts
 9. Rullende dagsorden

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

ad 3. Dialogmøde 6. april med foreninger i Fuglebjerg og Sandved-Tornemark

Medlem af Fritidsudvalget Søren Rasmussen og Pia Holgersen er forhindret i at deltage.

ad 4. Temamøder for frivillige ildsjæle

Den 20. marts vil Torben Stenstrup være vært og den 2. maj Allan Dinesen.

I øvrigt til efterretning.
8. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug

Intet.


Sidst opdateret den 22. marts 2017