Referat
Fritidsudvalget 4. december 2014

Dato

04.12.2014

Tid

17.00

Sted

Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Alle 233

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


68. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.

Godkendt.
69. Fritidsudvalgets mødeplan for 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G00-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Beslutning om Fritidsudvalgets mødeplan for 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00

 2. mødedatoerne den 5. februar, 12. marts, 9. april, 7. maj, 4. juni, 3. september, 8. oktober, 12. november og 10. december.

 3. og drøfter alternative mødesteder for en del af de ordinære møder.

 4. og drøfter planlægning af 3 temamøder med foreninger i løbet af 2015.

 5. at der fremsendes ønske til Kulturudvalget om et fælles temamøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger forslag til Fritidsudvalgets mødeplan for 2015.

Det fremgår af Forretningsorden for Fritidsudvalget, at Fritidsudvalget selv fastsætter sin ordinære møderække.

Det foreslås, at der så vidt muligt afholdes møder om torsdagen kl. 17,00.

Møderne udvides i det omfang det skønnes nødvendigt til kl. 20.00 ved temadrøftelser.

Der er ikke planlagt møde i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.


Fritidsudvalget har besluttet at:

 • skabe synlighed omkring Fritidsudvalgets arbejde, mødes med og inddrage foreningerne i arbejdet.

 • afholde 3 temamøde i løbet af 2015 med foreninger opdelt geografisk, aktivitetsmæssigt eller ud fra andre parameter.

 • mødes med Kulturudvalget 1 gang i løbet af 2015.

Kulturudvalget har godkendt deres møderække for 2015, 2016 og 2017 på deres møde den 4. november.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.

Formanden og administrationen planlægger møder med foreninger.

Det fælles temamøde med Kulturudvalget forsøges afviklet den 27. april 2015.

Indstillingen i øvrigt godkendt.

Bilag
70. Temamøder arrangeret af Fritidsudvalget i foråret 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-11-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalgets arbejdsgruppe vedrørende temamøder beder udvalget om tilslutning til, at planlægge nye temamøder i foråret 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget giver arbejdsgruppen mandat til at planlægge temamøder i foråret 2015 i samarbejdet med DGI Storstrømmen.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedr. temamøder varetager på vegne af Fritidsudvalget planlægningen og gennemførelsen af Fritidsudvalgets række af temamøder.

Arbejdsgruppen består af Janne Kristensen, Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen.

I efteråret 2014 har vi afholdt 4 temamøder, alle i samarbejde med DGI Storstrømmen.

Eftersom alle planlagte temamøder i 2.halvår af 2014 endnu ikke er afviklet vil temamøderne først blive evalueret af arbejdsgruppen primo januar 2015.

Fritidsudvalget har besluttet som en del af ders mål til udgangen af 2017, at der afholdes tre temamøder i foråret 2015 til forventet afvikling i månederne marts, april og maj måned.

Det er ligeledes arbejdsgruppens forslag, at temamøderne i foråret 2015 afoldes med DGI Storstrømmen som samarbejdspartner.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.

Forslag til emne til et temamøde kunne være kommunikation/presse/synlighed.

Indstillingen i øvrigt godkendt.
71. Orientering om tilskud til voksenundervisning 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilsagn om tilskud til voksenundervisning i 2015 til 9 aftenskoler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningernes samlede ønske er beregnet til 3.467.445 kr. og kan ikke holdes inden for den samlede ramme.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) har med baggrund i regelsæt for tilskud til voksenundervisning, efter en konkret individuel vurdering, tilpasset tilsagnene, så de kan holdes inden for rammen.

Af de væsentligste ændringer i undervisningstimetallet kan nævnes:

 • AOF har søgt om udvidelse i forhold til 2014 med ca. 260.000 grundet forventet aktivitetsudvidelse

 • FOF og Næstved Musik Aftenskole har begge søgt om en mindre udvidelse på henholdsvis 22.000 og 29.000

De 3 aftenskoler har fået tilsagn om delvis udvidelse på på henholdsvis 20.000,12.000 og 10.000

LOF, Gigtforeningens Oplysningskreds, DOF Næstved har søgt om mindre tilsagn end i 2014.

De øvrige har søgt ca. det samme som i 2014.

Der gives et samlet tilsagn til aftenskolerne i 2015 på 3.183.600

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der i budget 2015 er afsat 3.184.886 kr. til aftenskoleundervisning.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.

Til efterretning.

Bilag
72. Orientering om særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling til voksenundervisning 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling til voksenundervisning 2015.

Der er modtaget ansøgninger om særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling til voksenundervisning fra 3 aftenskoler.

Det særligt tilskud er for målgruppen gigt- og brystopererede i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningernes samlede ønske er beregnet til ca. 211.000 kr. og kan ikke afholdes inden for den samlede ramme.

Aftenskoler der har søgt særligt tilskud i 2015:

- Gigtforeningens Oplysningskreds har søgt 110.000 kr.

- FOF Syd- og Vestsjælland har søgt 46.080 kr.

- AOF Næstved & Susålandet har søgt 55.296 kr.

Da Byrådet den 7. oktober vedtog Næstved Kommunens budget 2015, indholder det en besparelse på 150.000 på rammen for særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling.

Det særlige tilskud på 24,- kr. pr. time/pr. borger blev bibeholdt, da det er vudereret, at den reduceret ramme er stor nok i forhold til de ansøgninger der de tidligere år har været.

Gigtforeningens Oplysningskreds og FOF Syd- og Vestsjælland har været de aftenskoler som i de sidste år har søgt om det særlige tilskud til undervisning i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin.

AOF Næstved & Susålandet har ikke tidligere søgt om det særlige tilskud.

Center for Kultur- og Borgerservice har efter en konkret vurdering, givet tilsagn til

- Gigtforeningens Oplysningskreds med 105.000 kr.

- FOF Syd- og Vestsjælland med 41.000 kr.

AOF Næstved & Susålandet har fået afslag på ansøgningen. Begrundelsen for afslaget er, at aftenskolen ikke i dag har tider i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og det er Center for Kultur- og Borgerservices skøn, at der ikke er ledigt kapacitet i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin til udvidelse.

Emnet vil blive drøfte på mødet i 2015 i aftenskolernes samråd.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse af der i budget 2015 er afsat 146.875 kr.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.
Til efterretning.
73. Orientering om folkeoplysende foreninger der ikke har indsendt erklæring om indhentelse af børneattest i 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.05-A08-23-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om folkeoplysende foreninger der ikke har indsendt erklæring om indhentelse af børneattest i 2014 og ændring af foreningens status som folkeoplysende forening.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger skal, jfr. Folkeoplysningsloven § 4, stk. 4, hvert år afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Fristen for at indsende erklæring om indhentelse af børneattest er den 15. januar hvert år.

34 godkendte folkeoplysende foreninger havde ultimo juni måned endnu ikke indsendt erklæringen.

Center for Kultur- og Borgerservice (CKB) sendte ultimo juni en mail til foreningerne og rykkede for erklæringen med frist den 1. september. Samtidig fik de oplyst, at hvis CKB mod forventning inden den nævnte tidsfrist ikke havde hørt fra foreningen, betragtede vi den som ophørt.

Ved opsamling efter 1. september, har 15 foreninger ikke reageret på den fremsendte mail i juni måned.

De 15 foreningers status er derfor ændret til ikke at være en godkendt folkeoplysende forening i Næstved, som kan søge tilskud eller låne lokaler.

De foreninger som har fået ændre status er:

IF-Posten

Næstved Squash klub

Holmegaard Qianball

Rislev IF, Fodboldafdeling

Rønnebæk Gymnastikforening

Synshandicappedes IF

Spætten

Weapons-combat-system

Næstved Amatørscene

DUK Vor Frue Kirke, Næstved

Næstved eSports Klub

Fiskeforeningen i Næstved

Kicking Heel Line Dancers

Næstved Starliners

Næstved Sportsfiskerforening af 1948

Ønsker foreningerne at være en godkendt folkeoplysende forening i Næstved skal de søge påny.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.
Til efterretning.
74. Forårspakken 2015 - generel information til folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-7-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om udsendelse af Forårspakken 2015 - generel information til de folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forårspakken 2015 – pixiudgaven af regler, frister og tilskudsmuligheder til folkeoplysende foreninger udsendes i december måned.

Forårspakken udsendes digitalt sammen med informationsbrev til de mail adresser, foreningerne har oplyst, og som fremgår af Foreningsportalen.

Den udsendes endvidere til de, der abonnerer på ”Nyt fra Fritidsudvalget” via Foreningsportalen.

Den lægges endvidere på Foreningsportalen.

Den udsendes i december måned bl.a. for at erindre foreningerne om fristen den 15. januar 2015 for indsendelse af den årlige erklæring om indhentelse af børneattest.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.
Til efterretning.

Bilag
75. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Skolereform – høring aflyst.

 2. Realisering af 300.000 kr. (FRI 4/9 og KU 1/12)

 3. Temamøde 1/12 "Sådan vækker dit projekt politikernes interesse"

 4. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?

 5. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.

 • 3. december var International Handicapdag.

 • Formanden for folkeoplysningudvalget er i dialog med Næstved Idræts Union. Forventes at planlægge møde om forventninger til hinanden.

 • National Vision for Folkeoplysningen i Danmark fra Kulturministeriet omdelt.

 • Krav om anvendelse af digital løsning ved ansøgning om lokaler er indarbejde i Lov om Folkeoplysning

I øvrigt til efterretning.
76. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sager til efterretning/orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende fremlagt til orientering på mødet.

Foreningsblade:

 • Oversejlet, De gule Spejdere efterår 2014

Tidsskrifter:

 • Kultur & fritid nr. 2 / 2014.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.12.2014

Fraværende Søren Rasmussen og Allan Dinesen.
Til efterretning.


Sidst opdateret den 9. december 2014