Referat
Fritidsudvalget 6. november 2014

Dato

06.11.2014

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


59. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Godkendt
60. Medlemstilskuddets størrelse i 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-6-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om medlemstilskuddets størrelse i 2015.

Medlemstilskuddets størrelse blev fastsat i forbindelse med byrådets godkendelse af budget 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der stillet forslag om besparelse på 200.000 kr. på rammen medlemstilskud.

Dette forslag blev godkendt af byrådet i forbindelse med deres vedtagelse af budget 2015.

Det er derfor besluttet, at besparelsen realiseres ved at fastsætte størrelsen på medlemstilskud i 2015 til:

 • 216,- kr. for aldersgruppen 0 - 18 år

 • 108,- kr. for aldersgruppen 19 - 24 år

 • 43,- kr. for aldersgruppen 0 - 18 år (ekstra særligt tilskud)

I forhold til år 2014 betyder det en nedsættelse på 6,- kr. for aldersgruppen 0 - 18 år og 3,- kr. for de 19 - 24 år. Det særlige tilskud på 43,- kr. er uændret.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der i budget 2015 er afsat 3.794.997 kr. samlet til medlemstilskud.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
61. Forsøgs- og Udviklingspuljen 2015 - valg af tema

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

Fritidsudvalget skal vælge tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen 2015

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger tema for 2015.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal vælge tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen 2015.

Formålet med puljen er, at der kan søges om støtte til forsøg og udvikling af nye tiltag.

I 2014 var temaet "Intet".

Baggrunden for dette var Fritidsudvalgets hensigt om at gøre puljen mere åben for ansøgninger.

Et tema kunne være "Den åbne skole" til understøttelse af samarbejde mellem forening og skole og/eller understøttelse af Sundhedspolitikken.

Der er i de første 3 kvartaller af 2014 ikke søgt eller bevilget støtte fra puljen.

Det er CKB anbefaling at Fritidsudvalget i øvrigt drøfter anvendelsen af puljen henset til den manglende søgning til denne.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Forslag om at puljen i 2015 intet tema skal have, men at der istedet udarbejdes eksempel katalog, blev vedtaget med 5 stemmer for, 1 imod og 1 undlod at stemme.

Forslag om at nedsætte puljens størrelse til 25.000 og anvende 150.000 til delvis realisering af 300.000 kr. under rammen til lokaletilskud blev derfor ikke sat til afstemning.

Bilag
62. Orientering om budget 2015 på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø02-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Byrådet godkendte budget 2015 på deres møde 7. oktober 2014.

Fritidsudvalget orienteres om budget 2015 på deres område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På det samlede politikområde kultur og fritid er der besluttet

 • reduktioner på driftsområdet for 5,4 millioner kr.

 • afsat 14,5 millioner til anlæg.

Ud af de samlede driftsreduktioner vedrører de 1,2 millioner folkeoplysningsområdet.

Ingen af de fremsatte forslag til driftsudvidelser blev godkendt.

Center for Kultur og Borgerservice er igang med at realisere og informere om de godkendte reduktioner til de berørte foreninger.

Der vil på mødet blive givet en uddybende orientering.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte de oplyste tal vedr. reduktioner på driftsområdet og afsat budget til anlæg.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
63. Opfølgning på budget og regnskab 2014 på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-19-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om budget og regnskab 2014 på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det vedlagte bilag er det nuværende forbrug i forhold til budget gjort op.

Opmærksomheden skal særligt henledes på puljen til forsøg og udvikling som der stort set ikke er gjort brug af.

Årsag til merforbrug på puljen til trænerledertilskud dækkes af mindreforbrug til medlemstilskud.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet oreintere om opfølgningen på budget og regnskab.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
64. Forslag til realisering af 300.000 kr. på folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø02-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

I forbindelse med beslutning om budget 2015 stillede Kulturudvalget Fritidsudvalget opgaven, at komme med forslag til realisering af 300.000 kr.

Fritidsudvalget skal drøfte og beslutte at fremsætte forslag herom til Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter oplæg og anbefaler følgende for Kulturudvalget, at :

 1. undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud og så vidt det er muligt anvise kommunale lokaler til aktiviteten

 2. i dialog med foreninger, Børne og Ungdomsorganisationernes samråd, Næstved Idræts Union undersøge hvorvidt deres driftsudgifter står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere/aktivitet og afdække muligheden for at to eller flere foreninger kan gå sammen om at benytte samme facilitet

 3. i dialog med foreninger undersøge om maksimerede tilskudsaftaler til tennishal og sejlklub er tidssvarende

 4. oprette pulje til ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger som kan nedbringe driftsomkostninger hos den enkelte forenings egne lokaler

 5. nedsætte lokaletilskudsprocenten med virkning fra 1. januar 2016 hvis øvrige tiltag ikke har realiseret 300.000 kr. i løbet af 2015.

 6. Kulturudvalget er sindet at medvirke til finansiering af pulje til energibesparende foranstaltninger og der forelægges konkret sag herom.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning af budget 2015 fik Fritidsudvalget en opgave med at stille forslag inden udgangn af 2014 om hvordan der kan realisere 300.000 kr. på folkeoplysningsområdet.

På Fritidsudvalgets møde den 4. september 2014 drøftede Udvalget tilskudsstruktur på folkeoplysningsområde. Udvalget besluttede at formanden i samarbejde med administrationen skulle udarbejde forslag til realisering af 300.000 kr.

Der peges på følgende mulige handlinger:

 1. Undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud og så vidt det er muligt anvise kommunale lokaler til aktiviteten

 2. I dialog med foreninger, Børne og Ungdomsorganisationers Samråd, Næstved Idræts Union undersøge hvorvidt deres driftsudgifter står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere/aktivitet, og afdække muligheden for at to eller flere foreninger kan gå sammen om at benytte samme facilitet

 3. I dialog med foreninger undersøge om maksimerede tilskudsaftaler til tennishal og sejlklub er tidssvarende

 4. Oprette pulje til ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger som kan nedbringe driftsomkostninger hos den enkelte forenings egne lokaler.

 5. nedsætte lokaletilskudsprocenten med virkning fra 1. januar 2016 hvis øvrige tiltag ikke har realiseret 300.000 kr. i løbet af 2015.

Finansiering af puljen til energibesparende foranstaltninger kunne bevilges fra Kulturudvalgets anlægsbudget for 2015 med 600.000 samt med den forventede realisering på 300.000 kr. fra den samlede ramme til lokaletilskud.

I løbet af 2015 vil der blive fremlagt sag der belyser fremgangen med at realisere de 300.000 kr.

Nuværende gældende lokaletilskudsaftaler med de folkeoplysende foreninger er indgået for en 3 årig periode (2014 - 2016).

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Kulturudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Fritidsudvalget anerkender opgaven med at realisere 300.000 kr. og anbefaler, at de 300.000 kr. forbliver på rammen til lokaletilskud.

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1, 2, 3, 4 og 6.

Udvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 5. Udvalget anbefaler i stedet, at få mulighed for at komme med alternative forslag til realisering af 300.000 kr., hvis det viser sig, at de øvrige anbefalede pkt. 1, 2, 3, 4 og 6 ikke er tilstrækkelige.

Bilag
65. Høring om Handicap- og Psykiatripolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-9-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Ny Handicap- og Psykiatripolitik er sendt i høring.

Fritidsudvalget kan fremsende deres bemærkinger til denne senest 12. november 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og beslutter hvorvidt de ønsker at afgive høringssvar til Handicap- og Psykiatripolitik.

Sagsfremstilling

Henholdsvis Sundheds- og Psykiatriudvalget og Omsorgsudvalget har behandlet ny Handicap- og Psykiatripolitik.

Forslaget er sendt i høring via Næstved Kommunes hjemmeside og der kan afgives kommentarer til denne senest den 12. november 2015.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Fritidsudvalget afgiver høringssvar med udgangspunkt i de på mødet faldne bemærkninger.

Bilag
66. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller,at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Temamøder 2015 – sag herom på Fritidsudvalgets møde d. 4. december 2014.

 2. Tilslutning til DIF/DGI/Firmaidrætten fælles medlemsregistrering.

 3. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?

 4. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Høring om skolestruktur sættes på dagsorden til næste møde.

Folkeskolereformens virkning på foreningers virke - sættes på dagsorden i 1 kvartal 2015.

I øvrigt til efterretning.
67. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.11.2014

Søren Rasmussen og Janne S. Kristensen var fraværende.

Intet


Sidst opdateret den 21. november 2014