Referat
Fritidsudvalget 2. oktober 2014

Dato

02.10.2014

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


52. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Godkendt
53. Opfølgning på Fritidsudvalgets temamøde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

På Fritidsudvalgets temadag blev der talt om mål og metode for Fritidsudvalgets arbejde for den resterende del af deres valgperiode.

Fritidsudvalget skal tage stilling til mål og metoder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender de valgte mål og metoder.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afholdt temamøde lørdag den 20. september 2014.

Her blev set på resultater indtil nu samt mål og metode for den resterende del af valgperioden.

Fritidsudvalget ønsker at

- udvide de ordinære møder til brug for tema- og dialogmøder samt arbejdsgruppemøder

- afholde dialogmøder med foreninger og andre interessenter

- nedtone antallet af arbejds- og netværksgrupper.

De ønsker endvidere at vægte udvikling og anerkendelse/synlighed højere end at forvalte rammer.

Fritidsudvalget mål for perioden fra nu og til udgangen af 2017:

 1. Mødes med Kulturdvalget 1 gang årligt + formandsmøder

 2. Afholdelse af tre dialogmøder om året

 3. Udbyde tre Temamøde for frivillige foreninger hvert halve år

 4. "Event for unge" en gang i perioden

 5. Modernisere Forsøgs- og Udviklingspuljen

 6. Følge skolereformen i relation til foreningernes virke

 7. Revitalisere den organiserede idræts samråd i Næstved

 8. Udarbejde oplæg og søge projektmidler

 9. Udredning af lokaletilskud

 10. Skabe synlighed på lokale kapacitet og udnyttelsesgrad

 11. Simple målinger på effekt

 12. Ny version af foreningsportalen.


På baggrund af Fritidsudvalgets beslutning udarbejdes oversigt for de valgte mål samt tids- og handleplan.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Godkendt – Fritidsudvalgets 12 mål for indeværende valgperiode sendes til orientering i Kulturudvalget

Bilag
54. Høring om udredning af kulturtilbud til børn og unge

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-4-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Kulturudvalget besluttede på sit møde den 12. maj 2014, at administrationen skal gennemføre en udredning af kulturtilbud til børn og unge, med særligt fokus på teaterområdet. Formålet er at få anbefalinger til bedre udnyttelse af tilskuddene til området.

Fritidsudvalget høres om udredningen giver anledning til bemærkninger i relation til Fritidsudvalgets område.

Lokalrådene bliver ligeledes hørt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og afgiver deres bemærkninger til udredningen af kulturtilbud til børn og unge.

Sagsfremstilling

Baggrund

Beslutningen om at igangsætte en udredning blev truffet i forbindelse med Kulturudvalgets gennemgang af reduktionsforslag til budget 2015-2018. Her var det på tale at opnå en besparelse gennem bedre koordination af de kommunale tilbud til teater, kulturskole og øvrige børnekulturelle aktiviteter. I stedet for at anbefale en besparelse, besluttede udvalget at iværksætte en nærmere undersøgelse af området.

På den baggrund iværksætter Center for Kultur og Borgerservice en udredning af de kulturtilbud til børn og unge, som i dag tilbydes af kommunale virksomheder, eksterne institutioner og foreninger. Udredningen forholder sig til det samlede teaterområde.

Udredningens anbefalinger

Udredningen skal give en række anbefalinger, som kan bidrage til, hvordan Næstved samlet set kan tilbyde de bedst mulige kulturelle tilbud til børn og unge under de givne økonomiske vilkår.

Anbefalingerne angår:

 • koordinering af områdets tilbud,

 • effektivisering og ressourcemæssige besparelser,

 • organisering af området,

 • eventuel afvikling af eksisterende tilbud.


Udredningen forventes at være gennemført ultimo 2014.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget.

Kulturudvalget godkendte kommissoriet på deres møde den 11. august 2014, pkt. 75.

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Høringen drøftet med bemærkning om, at forvaltningen tager de faldne kommentarer med i det videre arbejde.

Bilag
55. Evaluering af Aktive Feriedage 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-A00-7-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Aktive Feriedage er Næstved Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0. - 9. klasse med bopæl i kommunen.

Formålet med Aktive Feriedage er at tilbyde børn og unge fysisk aktivitet, gode oplevelser, faglige udfordringer og ikke mindst mulighed for at indgå i sociale fælleskaber, som varer længere den de enkelte feriearrangementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 • tager evauleringen til efterretning

Sagsfremstilling

Aktive Feriedage blev i år 2014 afholdt i sommerferieugerne 27 - 32.

I efterårsferien uge 42 er der åbne svømmehaller i Næstved svømmehal og Herlufsholm Svømmehal.

Fladså Svømmehal er pt. lukket, og det er endnu uklart, hvornår den åbner - se status på www.fladsaahallen.dk

Antallet af tilbud, oprettet i samarbejde mellem kommunens Kultur- og fritidsforeninger og andre aktører, fordeler sig således:

År Antal aktiviteter Aktiviteter med tilmelding Antal deltager Samlet antal deltagere inc. åbne svømmehaller
2011 63 40 1045 5134
2012 63 55 1142 5142
2013 64 60 1524 5957
2014 68 66 1646 6210

Det enkelte arrangements omfang varierer fra 1 dag til flere dage eller til en hel uge.

Center for Kultur og Borgerservice har et godt samarbejde med Næstved Ungdomsskole omkring eletronisk tilmelding og betaling.

Markedsføring af de mange tilbud til børn og unge foregår via skolernes hjemmeside og skoleintra.

Derudover er Aktive Feriedage blevet markedsført med plakater på de 8 byporte, der er placeret ved indfaldsvejene til Næstved By samt annonce i Næstved Bladet på de blå sider.

Det samlede "katalog" med alle aktiviteterne ligger elektronisk på Aktive Feriedages hjemmeside.

Det forventes, at de uforbrugte midler bliver brugt på aktiviteter i efterårsferien uge 42.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der under ferieaktiviteter er er rest budget på 17.434 kr.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Kulturudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Godkendt
56. Udmøntning af Sundhedspolitik, Kultur- og fritidsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 29.09.00-G01-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Sundhedspolitik 2014 - 2017 blev udarbejdet og politisk godkendt i 2013.

Sundhedspolitikken er tværgående og indeholder mål for alle fagudvalg.

I tæt samarbejde med fagcentrene har Center for Sundhed udarbejdet strategi for udmøntning af sundhedspolitikken. I valg af indsatser er sat fokus på at integrere mål fra sundhedspolitikken i andre fagområders indsatser og strategier, således at sundhedspolitikken understøtter øvrige centres kerneydelser.

Indstilling

INDSTILLING 8. september 2014, pkt. 87:

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget drøfter og godkender den skitserede udmøntningsplan for Kultur- og Fritidsområdet

Sagsfremstilling

Formål med sagsfremstillingen

At præsentere et specifikt overblik for Kulturudvalget over udmøntningsplan for Sundhedspolitikken i forhold til Kultur- og Fritidsområdet.

Sundhedspolitikken 2014 - 2017

Sundhedspolitikken er et pejlemærke for Næstved Kommunes nye indsatser og prioriteringer for perioden 2014 - 2017. For at skabe liv i sundhedspolitikken skal den overordnede vision og målsætningerne i politikken omsættes til konkrete handlinger og aktiviteter i alle relevante fagområder i kommunen.

Sundhed på tværs er det bærende element. Det betyder, at sundhedspolitkken er retningsgivende for flere fagområder / centre i kommunen.

Mål og opfølgninger

Politikken er bygget op over 5 politiske målsætninger, der alle indeholder både kort- og langsigtede mål.

Målene er opstillet for at understøtte opfyldelsen af visionen, og for at vi løbende kan følge med i, hvor langt vi er kommet i arbejdet.

Sundhedspolitikkens tværgående mål med relevans for Kulturudvalget:

Målsætning Fagudvalg
Den mentale sundhed skal styrkes Sundheds- og Psykiatriudvalg i samarbejde med relevante fagudvalg - afhængig af målgrupper
Den sociale lighed i sundhed skal øges Omsorgsudvalg og Sundhed- og Psykiatriudvalg
Børn & Unge skal bevæge sig mere, og deres madvaner skal være sundere Børne- og Skoleudvalg og Sundheds- og Psykiatriudvalg
De strukturelle rammer skal fremme bevægelse og udeliv i by og på land Ejendomsudvalg, Teknisk Udvalg og Sundheds- og Psykiatriudvalg

Som det ses af ovenstående er Kulturudvalget ikke direkte ansvarlig for de politiske målsætninger, men Udvalget favner flere områder, som er understøttende og vigtig ved udmøntning af Sundhedspolitikken.

Politisk proces

Den politiske proces er planlagt således, at hvert fagudvalg behandler udmøtning af den / de politiske målsætninger med relevans for det enkelte udvalg.

Udmøntningsplan

I tæt dialog med Center for Kultur og Borgerservice har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært dækkende politikkens 1. halvdel - nemlig 2014 og 2015.

Planen er drøftet med og anbefalet af centerchefen.

2014

Hallerne og sundhedsfremme

 • Samarbejde om at indtænke sundhedsfremme i haller fx gennem selvforvaltningsaftaler, et skub til bedre adfærd og information om og implementering af regler for hallerne - specifikt med fokus på alkohol og tobak. Center for Sundhed vil gerne deltage som sparringspartner i dette med den viden og erfaring, vi har ift. sundhedsfremme.

Sundhedscentret undersøger erfaringer fra andre lignende projekter og sammen med Kultur & Fritid udvikler vi en model for, hvordan sundhedsfremme med særlig fokus på alkohol og tobak kommer mere i fokus i hallerne. Sundhedscentret har skriveopgaven.

Frivillige foreninger

 • Center for Sundhed vil gerne være bindeled og medvirke til, at de frivillige foreninger kan skabe målrettede tilbud til forskellige borgergrupper, vi har kontakt med. Konkret kunne sundhedsområdet facilitere til et samarbejde med frivillige om idrætsmuligheder ift. Familiepakkens målgruppe.

Internt i sundhedscenteret afdækkes behov i forhold til hvilke aktivitetstyper børnene og deres familier synes er sjove og motiverende. På baggrund af det, vurderes hvorvidt og hvordan et samarbejde kan komme i stand. (2-3 møder). Center for Kultur og Borgerservice afdækker og formidler hvilke aktivitetstyper, der kunne være relevante. Måske skal der udvikles nye?

Projekt ”Fællesskabsagenter”

 • Samarbejde ift. projekt Fællesskabsagenter i Fuglebjerg. Projektet kører allerede i Fuglebjerg sammen med Biblioteket og afsluttes ultimo 2014.

Lokalområderne og sundhed

 • Center for Sundhed kan, når det skønnes relevant, deltage på kultur- og fritidsområdets møder i lokalområdet som sundhedsfaglig resurse m.h.p. samarbejdsmuligheder. Omfanget af opgaven og formålet skal afklares nærmere.

 • Uorganiseret idræt og fritidsaktiviteter: mindre forpligtende tilbud og indholdsdefineret. Ønsket kommer fra Center for Børn & Unge, og Sundhedscentret vil gerne facilitere et samarbejde herom.

2015

Sundhedsambassadører

 • Uddanne sundhedsambassadører i de frivillige foreninger. Center for Sundhed vil gerne stå for uddannelsen af de, som vil være sundhedsambassadører i de frivillige foreninger.

Lokalområderne og sundhed (fortsættelse)

 • Fortsat deltagelse i samarbejde med lokalområderne ad hoc.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse forudsætter, at udmøntningsplanen holdes inden for de respektive centres budgetter.

TidligerePolitiskHandling

Kulturudvalget

Supplerende bemærkninger

Sundheds- og Psykiatriudvalget orienteres om det aktuelle fagudvalgsbehandling af udmøntningsplan for udvalgets fagområde(r).

Beslutning

Kulturudvalget, 8. september 2014, pkt. 87:

Kulturudvalget, 8.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende

Godkendt. Sendes til udtalelse i Fritidsudvalget. Det undersøges, om politikken har været tilsendt lokalrådene.

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Fritidsudvalget er positiv overfor udmøntningen af sundhedspolitikken på Kultur & Fritidsområdet.

Fritidsudvalget opfordrer til, at ”storfokus” lægges på sund kost frem for rygning og alkohol.

Fritidsudvalget samarbejder gerne med sundhedsfaglige personaleresurser, når udvalget afholder foreningsmøder i lokalområderne.

Fritidsudvalget ser gerne, at Center for Sundhed uddanner sundhedsambassadører i de frivillige foreninger.
57. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Budget 2015.

 2. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?

 3. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Til efterretning.
58. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sage til efterretning/orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsblade:

Ingen

Tidsskrifter:

Spektrum nr. 2 DOF

Beslutning

Fritidsudvalget, 02-10-2014

Tonny Ploug og Søren Rasmussen var fraværende

Center for Kultur og Borgerservice indgår aftale med Gerlev Legepark om medvirken på Foreningernes Dag lørdag den 5. september 2015. I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 21. november 2014