Referat
Fritidsudvalget 4. september 2014

Dato

04.09.2014

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


47. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.09.2014

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Janne S. Kristensen.

Godkendt.
48. Opfølgning på budget og regnskab 2014 på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-19-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger opfølgning på budget og regnskab 2014 på folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. beslutter at et eventuelt mindre forbrug på området bruges til ekstra tilskud til træner-/lederudgifter

 2. I øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det vedlagte bilag er det nuværende forbrug i forhold til budget gjort op.

Opmærksomheden skal særligt henledes på puljerne til forsøg og udvikling og medlemstilskud, som begge udviser et mindreforbrug på nuværende tidspunkt.

Årsag til mindreforbrug på puljen til medlemstilskud skyldes bl.a., at:

 • der ikke er modtaget ansøgninger fra alle potentielle foreninger.

 • fastsættelse af tilskuddets størrelse sker ud fra et forsigtigheds princip.

Foreningernes ansøgninger til træner-/lederpulje udløste en tilskudsprocent på 58 til målgruppen under 25 år og intet tilskud til de over 25 år.

Der blev ansøgt om samlet 777.000 og udbetalt tilskud med 377.000 kr.

Fritidsudvalget kan beslutte, at et eventuelt mindreforbrug på området kan bruges til ekstraordinær udbetaling af tilskud til træner-/leder udgifter.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet oreintere om opfølgningen på budget og regnskab.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte budget og regnskabs tal i bilaget.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.09.2014

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Janne S. Kristensen.

Godkendt.

Bilag
49. Temadrøftelse af tilskudsstruktur på folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget startede deres drøftelse af "hvorfor yde tilskud?" samt "formål, mål og effekt?" med dette på deres temamøde den 5. april 2014.

Den fortsatte drøftelse er med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe der får til opgave at gennemgå og fremkomme med forslag til ændret tilskudsstruktur på lokaletilskudsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 • drøfter tilskudsstruktur på folkeplysningsområdet.

 • tilkendegiver synspunkter der medtages i det videre arbejde.

 • beslutter at der nedsættes en arbejdsgruppe hvis formål er at gennemgå grundlaget for tilskud til lokaler samt fremlægge forslag til ændring af tilskudsstruktur på lokaleområdet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes tilskud til folkeoplysende foreninger har afsæt i harmoniseringen i 2007, da fem kommuner blev til en kommune.

Lov om Folkeoplysning siger, at der skal ydes tilskud, men på flere områder er det stort set op til den enkelte kommune at fastsætte hvorledes dette gøres.

Drøftelsen af tilskudsstrukturen har til formål at sikre, at støtten til foreningernes virke stadig er i balance med de godkendte politiker og ønskede effekter.

Kulturudvalget har besluttet, at Fritidsudvalget skal finde et råderum på 300.000 kr. på folkeoplysningsområdet. Forslag herom kan indgå i forbindelse med forslag om en ændret tilskudsstruktur.

Det er administrationens anbefaling at:

 • Fritidsudvalget starter med drøftelse af tilskud til lokaler

 • der nedsættes en arbejdsgruppe hvis formål er at gennemgå grundlaget for tilskud til lokaler samt fremlægge forslag til ændring af tilskudsstruktur til lokaler

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.09.2014

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Janne S. Kristensen.

Fritidsudvalget besluttede, at

 1. udvide deres ordinære møde den 6. november 2014 med en time, hvor de kan drøfte tilskudsstruktur for lokaletilskud.

 2. formanden i samarbejde med administrationen udarbejder oplæg til drøftelse.

Bilag
50. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering givet om:

 1. Budget 2015.

 2. App til foreningsledere samt forventet ny version af foreningsportalen

 3. Foreningernes Dag den 6. september.

 4. Invitation Til Frivilligmarked fredag 26. september fra sociale frivillige foreninger.

 5. Fritidsudvalgets temadag den 20. september.

 6. Temamøder efterår 2014.

 7. Byrådsbeslutning om fritidsudvalgsmedlemmers valgperiode.

 8. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger ?

 9. Rullende dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.09.2014

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Janne S. Kristensen.

Orientering om projekt Nunatakken.

I øvrigt til efterretning.
51. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Foreningsblade:

"Oversejlet" spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok, De gule spejdere, sommer 2014

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.09.2014

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Janne S. Kristensen.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 21. november 2014