Referat
Fritidsudvalget 12. juni 2014

Dato

12.06.2014

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


34. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen og Tonny Ploug var fraværende.

Godkendt.
35. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Budget 2015

Møde med Aftenskolernes Samråd 14. maj 2014.

Orientering om Aktive Feriedage: Ole

Orientering fra arbejdsgruppe vedr. folkeskolereform.

Orientering om ansøgninger til Forsøgs- og udviklingspuljen (frist 1/3)

Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?

Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Til efterretning.
36. Fritidsudvalget og samarbejde med Mærk Næstved foreningernes dag

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Mærk Næstved Foreningernes dag afholdes for 13. gang lørdag den 6. september 2014 i Rådmandshaven. Mærk Næstved Foreningernes dag er et tilbud til alle foreninger i Næstved om at fremvise deres aktivitet på en stand i Rådmandshaven i Næstved.

Fritidsudvalget deltog i år 2013 med en aktivitetsstand i Rådmandshaven

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. Beslutter, om udvalget ønsker en aktivitetsstand i 2014 i Rådmandshaven.

 2. Udpeger 3 udvalgsmedlemmer, der udgør arbejdsgruppen vedrørende planlægning af Fritidsudvalgets aktiviteter.

 3. Beslutter, om udvalget ønsker opbygning af Gerlev Legepark festival stand på dagen.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har tidligere besluttet at synliggøre udvalgets arbejde gennem dialog og aktivitetsmæssige tiltag.

Lørdag den 6. september deltager en lang række, såvel folkeoplysende som sociale foreninger,

Fritidsudvalget kan gå i dialog med foreningerne og de mange besøgende, der lægger vejen forbi Rådmandshaven og på den måde sikre sig inspiration til arbejdet med de folkeoplysende aktiviteter i Næstved Kommune.

Fritidsudvalget, ved formanden, uddeler priserne Årets ildsjæl og Årets forening på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Fritidsudvalget indgik sidste år aftale med Gerlev legepark om en festival stand for gamle lege placeret ved udvalgets Aktivitetsstand.

Center for Kultur & Borgerservice har forhåndsreserveret festival standen til brug for Fritidsudvalget.

Økonomi

Center for Økonomi og analyse kan oplyse, at der i budget 2014 er afsat 52.052 kr. til foreningernes dag.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.05.2014

Fraværende Pia Holgersen.

Fritidsudvalget ønsker en stand på Foreningernes Dag, samt at Gerlev Legepark bookes.

Fritidsudvalget vil på næste møde drøfte aktivitet og indhold på standen.

BESLUTNING

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

De på møde faldende ideer tages med i den videre planlægning.

Arbejdsgruppe nedsat bestående af Janne S. Kristensen og Torben Stenstrup.
37. Styrkelse af frivillighed

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø02-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har stillet udvidelsesforslag til budget 2015 til Styrkelse af frivillighed.

Udvalget drøfter strategi for samt indsatsområder til forslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter strategi samt indsatsområder til Styrkelse af frivillighed.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har stillet forslag om udvidelse på 200.000 kr. til brug for Styrkelse af frivillighed.

Kulturudvalget behandler forslaget på deres møde den 3. juni 2014. Endelig beslutning forventes at foreligge senest i oktober i forbindelse med godkendelse af budget for 2015.

Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser samles af administrationen som grundlag for en senere fremlæggelse af forslag til strategi/indsatsområder for Styrkelse af frivillighed.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Fritidsudvalget drøftede blandt andet:

 • Forskellige typer af foreninger

 • stimulering af foreningers motivation

 • snitflader og mulighed for samarbejde

 • nytteværdien af frivillige foreningers arbejde

Sagen genoptages i efteråret 2014.
38. Evaluering af Fritidsudvalgets fyraftensmøder 1. halvår

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-I06-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Den 12. maj 2014 blev Fritidsudvalgets fyraftensmøder i 1. halvår 2014 evalueret. I forlængelse heraf skal Fritidsudvalget tage stilling til om møderne skal fortsætte og med hvilken samarbejdspartner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. fortsætter med yderligere 4 møder i efteråret 2014

 2. fortsætter samarbejdet med DGI Storstrømmen som kursusudbyder

 3. finder en ny kursusudbyder

 4. ikke fortsætter med flere møder

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes nye Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder, hvortil folkeoplysende, kulturelle og sociale foreninger var indbudt.

Fritidsudvalget indgik aftale med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen som kursusarrangør. DGI var tovholder på det enkelte kursus, og der var en repræsentant fra Fritidsudvalget til at byde velkommen og orientere om dele af Fritidsudvalgets arbejde ved de enkelte kurser. På evalueringsmødet 12. maj blev samarbejdet med DGI rost.

I år 2013 blev afholdt 11 fyraftensmøder. I foråret 6 med et deltagergennemsnit på 49,3, i efteråret 5 med et deltagergennemsnit på 27,4 og i foråret 2014 er blevet afholdt 4 møder med et deltagergennemsnit på 64,5.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er midler i budgettet til at afholde de yderligere møder.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Punkt 1 og 2 godkendt.

Bilag
39. Planlægning af Fritidsudvalgets fyraftensmøder 2. halvår 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-I06-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget skal udpege en ny arbejdsgruppe, hvis udvalget vil fortsætte tilbuddene om fyraftensmøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Fritidsudvalget udpeger en arbejdsgruppe.

 2. Fritidsudvalget bemyndiger arbejdsgruppen til at træffe afgørelse om planlægningen af kursusrækken indenfor den afsatte økonomi.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalgets arbejdsgruppe bestående af Jørgen Rasmussen, Janne Kristensen og Søren Rasmussen har løbende udbedt sig input til nye emner for fyraftensmøderne fra deltagerne på de enkelte kurser. På denne baggrund har DGI Storstrømmen udarbejdet en liste med forslag til kommende emner. Fritidsudvalgets medlemmer bør også overveje nye emner.

Arbejdsgruppen ønsker, at fyraftensmøderne tager sin begyndelse primo september 2014, hvilket betyder, at gruppens planlægning skal sættes i gang inden sommerferien.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Søren Rasmussen, Jørgen Rasmussen og Janne S. Kristensen blev valgt til arbejdsgruppe.

Punkt 2 godkendt.

Bilag
40. Fritidsudvalgets valg af Årets Ildsjæl 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-A00-3-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter modtager af prisen Årets Ildsjæl 2014 i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har modtaget to indstillinger til prisen Årets Ildsjæl 2014

Fritidsudvalgets nedsatte arbejdsgruppe bestående af tre personer har på et møde den 4.juni udvalgt modtager til Årets Ildsjæl til Udvalgets beslutning.

Prisen indbefatter et diplom, en buket blomster samt 10.000 kr. til brug for modtagerens uddannelse i foreningens regi.

Prisen Årets Ildsjæl uddeles af formand Torben Stenstrup lørdag den 6.september på Mærk Næstved Foreningernes Dag, der er stedet hvor rigtig mange af Næstved kommunes frivillige folkeoplysende og sociale foreninger viser deres aktiviteter frem.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Godkendt.
41. Fritidsudvalgets valg af Årets Forening 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-A00-4-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter modtager af prisen Årets forening 2014 i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling

Sagsfremstilling

Fritidsudvalgets arbejdsgruppe vedrørende priser har modtaget to indstillinger til prisen Årets forening.

Arbejdsgruppen har på sit møde onsdag den 4.juni 2014 udvalgt modtager til Årets forening til Fritidsudvalgets beslutning.

Prisen omfatter et diplom, en buket blomster og 10.000 kr. til foreningens disponering primært beregnet på uddannelse i foreningen.

Prisen uddeles af Fritidsudvalgets formand Torben Stenstrup lørdag den 6.september 2014 på Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat budget i 2014 til udgiften.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Godkendt.
42. Status på fokusområde "Kompetenceudvikling af foreningsledelse"

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P00-3-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har ønsket en status samt drøftelse af deres valgte fokusområde ”Kompetenceudvikling af frivillige foreningsledere”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har ønsket en status samt drøftelse af deres valgte fokusområde ”Kompetenceudvikling af frivillige foreningsledere”

Fritidsudvalget har valgt at planlægge og afvikle temamøder i for- og efterår af 2½ til 3 timers varighed pr. gang.

I foråret 2013 er der afholdt 6 temamøder, i efterår 2013 afholdt 5 og forår 2014 planlagt 4 hvoraf to er afholdt.

Deltagelsen er gratis.

Der evalueres af deltagerne efter hvert temamøde.

Afvikling og planlægning foregår i samarbejde med DGI Storstrømmen.

Fritidsudvalget planlægger temamøderne samt evaluere disse løbende. Der kan henvises til Fritidsudvalgets tidligere afholdte møder.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.04.2014

Fraværende Søren Rasmussen

Fritidsudvalget vil drøfte oplæg fra arbejdsgruppen på juni mødet i år om fremtidige tiltag til understøttelse af fokusområdet "Kompetenceudvikling af frivillige foreningsledere" i Næstved Kommune.

BESLUTNING

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Fritidsudvalget besluttede at afholde Temadag lørdag den 20. september 2014 kl. 9.30 – 15.00, hvor fokusområder blandt andet drøftes.
43. Orientering om afregning af tilskud til voksenundervisning 2013

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-12

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Aftenskolerne har fremsendt regnskab for brug af tilsagn for året 2013 som fremlægges for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev givet tilsagn i 2013 for samlet 3.282.600 kr.

De fremsendte regnskaber fra aftenskolerne viser et samlet uforbrugt tilskud på 100.915 kr. fordelt på:

 • Undervisning med 69.805 kr.

 • 10% puljen med 31.111 kr.

Af disse er der søgt og bevilget supplerende tilskud til:

 • AOF Næstved og Susålandet med 57.522 kr.

 • Gigtforeningens oplysningskreds med 11.100 kr.

 • DOF Næstved Aftenskole med 32.293 kr.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
44. Orientering om tilskud til træner-/lederuddannelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-60-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilskud til foreninger til afholdte udgifter til uddannelse af træner og ledere i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 53 ansøgninger om tilskud fra puljen til instruktør-, træner- og lederuddannelsen, som fordeler sig med 38 ansøgninger fra idrætsforeninger, 11 fra spejderforeninger og 4 fra øvrige foreninger.

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb er på i alt 777.000 kr., som fordeler sig med 644.000 kr. til målgruppen under 25 år og med 133.000 kr. til målgruppen over 25 år.

Der har deltaget i alt 499 kursister, heraf 414 hvor målgruppen er under 25 år og 85 til målgruppen over 25 år.

Regelsættet åbner mulighed for, at Fritidsudvalget forlods kan prioritere en del af den samlede pulje til særlige uddannelsestemaer. Dette har Fritidsudvalget ikke valgt at gøre.

I regelsættet fremgår det, at Fritidsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år. I det omfang rammen ikke opbruges, kan der ydes helt eller delvis tilskud til gavn for øvrige.

Det samlede ansøgte beløb overstiger rammens størrelse.

I følge regelsættet prioriteres tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år. Rammen kan ikke dække fuldt tilskud til målgruppen under 25 år, men kun svarende til 58,6 % af det ansøgte beløb fra foreningen til målgruppen under 25 år.

Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til målgruppen over 25 år.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der i budget 2014 er afsat 377.445 kr. til instruktør-, træner- og lederuddannelse.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
45. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-32-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via foreningsportalen, og fristen for at søge er den 1. april.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 141 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og ungdomsforeninger.

Opgørelse over antal medlemmer

2014 2013
Antal medlemmer 0 - 18 år 13.034 11.505
Antal medlemmer 19 - 24 år 1.538 1.355
Antal medlemmer 25 år og derover 7.635 6.865
Samlet antal 22.207 19.725
Tilskuddet udgør i: 2014 2013
Aldersgruppen 0 - 18 år 222 kr. 218 kr.
særligt tilskud til aldersgruppen 0 - 18 år 43 kr. 42 kr.
Aldersgruppen 19 - 24 år 111 kr. 109 kr.

Den samlede sats for de 0 -18 år er i 2014 265 kr.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen på 25 år og derover modtager ikke medlemstilskud.

Supplerende oplysninger

I forhold til 2013 er der 13 foreninger mindre der har søgt medlemstilskud inden fristen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at den samlede ramme til medlemstilskud i 2014 udgør 3.979.789 kr.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

Godkendt.
46. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.06.2014

Hanne Simonsen var fraværende.

”Matchpoint” – orientering om temadag i Ålborg.

Venskabsbystævne 2., 3. og 4. juli 2014.


Sidst opdateret den 21. november 2014