Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 9. december 2019

Dato

09.12.2019

Tid

17.00

Sted

Vallensved Forsamlingshus, Slagelsesvej 256, 4700 Næstved

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Nermin Hodzic,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


48. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.12.2019

Fraværende: Brian Hornbæk

Godkendt.
49. Indvielseskoncept for blafferstoppesteder og kør-mæ-bænke

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (godkender), 09.12.2019

Indstilling

Administrationen indstiller,

  • at Landdistriktsudvalget beslutter placering af blaffestoppesteder
  • at Landdistriktsudvalget godkender indvielseskoncept af blaffestoppestederne i Næstved Kommune

Sagsfremstilling

Over efteråret har der været afholdt borgerworkshop, i Herlufmagle, i Glumsø og Tappernøje.

Temaet på alle borgerworkshop har været mobilitet og samkørsel.

Der har været oplæg, afholdt af Blaffernationen, hvor der har været mulighed for, at blive klogere på hvad der skal til, for at få skabt vilkår for samkørsel via blaffestoppesteder. Derudover dialog om, hvad der kan fremme/hæmme mulighederne for brug af blaffestoppestedet.

Borgerne har i perioden september til november, haft mulighed for at pege på ønsket placering af stoppesteder, via webinddatering. Der er indkommet 32 forslag til placeringer i hele kommunen.

Blaffernationen har efterfølgende udpeget de 10 mest hensigtsmæssige placeringer, Center for Trafik og Ejendomme medvirker i vurdering af placeringer jf. lovgivning og retningslinjer.

Landdistriktsudvalget godkender efterfølgende forslagene. Se side 8-9 i bilag. Center for Trafik og Ejendomme er igang med vurdering af de udvalgte placeringer, som fremlægges på mødet.

Næstved Sociale Virksomhed har, efter design fra Næstveds Ungdomsskole projektlabaratorium, produceret en prototype, som Landdistriktsudvalget besigtigede i uge 46.

Der afholdes indvielsesevent i januar 2020, hvor medlemmerne af Landdistriktsudvalget blaffer fra udvalgte blaffestoppesteder, til udvalgt mødested centralt i Næstved by. Ønsker udvalgsmedlemmerne en "blaffermakker" har Christoffer fra JB10 stillet sig til rådighed.

Der optages kort videosekvens fra hver af udvalgsmedlemmernes blaffertur, hvor der berettes om, hvem de har kørt med og hvordan oplevelsen har været.

Præmie for den bedste historie, aftales på mødet den 9.december.

Til indvielseseventet vil der bliver serveret varm cacao og nybagte boller. Pressen inviteres til at deltage.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.12.2019

Fraværende: Brian Hornbæk

Med afsæt i rapporten fra Blaffernationen, vælges de 10 anbefalede placeringer samt undersøgelse af sekundære placeringer. Det sker i samarbejde med Center for Trafik & Ejendomme.

Prototypen af kør-mæ-bænken er godkendt.

Indvielse af stoppestederne udsættes til marts/april 2020. Det aftales at udvalgsmedlemmerne blaffer fra et stoppested i et af landdistrikterne til Rådhuset i Teatergade.

Bilag
50. Afrapportering Landdistriktsudvalgets arbejde 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (godkender), 09.12.2019

Byrådet (efterretning) 17.12.2019


Afrapportering af Landdistriktsudvalgets arbejde, drøftelser og dialog i lokalområderne.

Landdistriktsudvalget godkender afrapporteringen, som efterfølgende fremlægges på Byrådsmødet 17. december.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget godkender afrapporteringen.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har i 2019 arbejdet med temaet mobilitet og fremkommelighed i områderne udenfor Næstved by.

Baggrund

Målet med det gode liv på landet, jf. Mærk Næstved visionen - sammen om fremtiden, er at land og by er hinandens forudsætninger og skal ses som et særligt aktiv.

Landdistriktsudvalget har arbejdet med at øge mobiliteten i de områder, hvor der er længere mellem busserne, og har i arbejdet særligt haft fokus på nye former for borgerinddragelse.

Borgerinvolverende processer

Der har været arbejdet med at inddrage og involvere borgerne og, at indsatserne målrettes borgers behov. Især med henblik på, at sikre borgernes viden og ressourcer nyttiggøres.

Landdistriktsudvalget startede årets arbejde med deltagelse på temadag arrangeret af Movia. Blandt de mange inspirerende oplæg på temadagen havde Hedensted Kommune gjort sig erfaringer med mobilitet i deres kommune. Landdistriktsudvalget har efterfølgende haft dialog med Hedensted Kommunes Landdistriktsudvalg, hvor erfaringer fra en kommune med samme geografiske udfordringer blev udfoldet.

Det besluttes at søge projektmidler fra Movia og Region Sjælland i puljen "Kollektiv mobilitet uden for de større byer".

Projektansøgning "Etablering af borgerdrevne samkørselsløsninger i Næstved Kommune, i samarbejde med Blaffernationen". Ansøgningen blev tilgodeset med henblik på etablering af blaffestoppesteder og kør-mæ-bænke.

Der blev medio august 2019, bevilget medfinansiering fra kollektiv mobilitetspuljen på kr. 288.500.

Borgerworkshop

Over året, er der arbejdet med etablering af gensidigt forpligtigende borgersamarbejde, først på temadag i maj måned i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme og Movia og efterfølgende på møder afholdt i 3 lokalområder udenfor Næstved by.

Sideløbende med borgerworkshop i lokalområderne, har der været opmærksomhed på involvering af unge. Der har været et samarbejde med projektlabaratoriet på Næstved Ungdomsskole, med henblik på design af kør-mæ-bænke.

Næstved Sociale Virksomhed er involveret, i forhold til produktion af bænkene, som udføres af bæredygtigt genbrugsmateriale.

Udover de nævnte borgermøder, har der været etableret møde på Næstved Gymnasium og HF, med det formål at komme i dialog med elever og forældre om brug af blafferstoppestedet på gymnasiet, som blev indviet maj 2019.

Borgerindflydelse

Borgerne i Næstved Kommune har i perioden august til og med oktober, haft mulighed for, at inddatere forslag til placering af blafferstoppesteder og kør-mæ-bænke. Borgernes forslag bliver vurderet ud fra et hensyn til, hvor de placeres lovligt og hensigtsmæssigt. For at sikre dette sker det i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme.

Landdistriktsudvalgets medlemmer vil forud for sidste udvalgsmøde 9 december, tage på en blaffertur, hvor de efterfølgende beskriver deres erfaringer.

I januar måned vil der blive arrangeret et indvielsesevent af de opsatte blafferstoppesteder, hvor udvalgsmedlemmerne vil blaffe fra et stoppested i landdistrikterne, til et aftalt sted i Næstved. Pressen iviiteres også her til at deltage.

Der har undervejs i arrangementerne været pressedækning - dels ved indvielsen af stoppestedet på Næstved Gymnasium, ved udvalgsformandens blaffertur, af Sjællandske Medier, TV2Øst og af P4 Sjælland.

Resultater og erfaringer

Involveringen af ungdomsskolen har væres succesfuld, de har oplevet temaet har været meningsgivende i et bæredygtighedsperspektiv- og ikke mindst i forhold til, at medvirke til at skabe sociale fællesskaber i lokalområderne.

Det har vist sig udfordrende, at mobilisere lokale borgere til, at at give fremmøde på workshopmøder i landdistrikterne.

Det kan have afsæt i, at nogle borgere, har haft en opfattelse af, at tiltaget med blafferstoppestederne og samkørsel, har været med afsæt i reduktion af busafgange, hvilket på intet tidspunkt har været aktuelt. Det kan ligeledes være, at temaet ikke vundet genklang hos borgerne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.12.2019

Fraværende: Brian Hornbæk

Afrapportering godkendt.

Landdistriktsudvalget anbefaler til Byrådet, at Teknisk Udvalg overtager driftsopgaver af blaffestoppesteder/bænke fremadrettet.

Bilag
51. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.12.2019

Fraværende: Brian Hornbæk

Der orienteres om samkørselsplatform fra FDM. Den lanceres som en pendler-samkørselsplatform i samarbejde med erhvervspartnere. App "Ta'med" er gratis for kommunen (er finanseret af FDM innovationsfond i 2020). Man kan oprettes som chauffør eller passager.
52. Kommissorium for Landdistriktsudvalget (2020)

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.00.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 09.12.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019


Landdistriktsudvalget har på udvalgets forrige møde drøftet og besluttet, at udvalgets arbejde i 2020 skal have fokus på "Bosætning og Erhverv i landområder og landsbyer". Som opfølgning og opsamling herpå drøftede udvalget et udkast til kommissorium, herunder emner for udvalgets arbejde i udvalgsåret 2020, på udvalgets seneste møde. Udvalget havde ikke spørgsmål, kommentarer eller ændringsforslag til udkastet. Kommissoriet fremlægges på ny med det ene formål at udvalget anbefaler kommissoriet med henblik på byrådets endelige godkendelse den 17. december 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler kommissorium for Landdistriktsudvalgets arbejde i 2020.

Sagsfremstilling

På Landdistriktsudvalgets møde den 2. oktober 2019 (sag 40) har udvalget valgt, at udvalgets fokus i 2020 er "Bosætning og Erhverv i landområder og landsbyer".

Kommissoriet for udvalgets arbejde i det kommende udvalgsår indeholder, ud over de generelle og uændrede formalia, to rammesættende temaer med indsatser og emner, der relaterer sig til bosætning og erhverv i landdistrikterne.

Det ene tema omfatter udvalgets egne indsatser, herunder:

  • Kortlægning af udviklingspotentialet i landdistrikter i relation til bosætning og erhverv.
  • Udarbejdelse af forslag til udviklingsstrategier (fokus- og indsatsområder) for landdistrikterne, hvor der er en stærk lokal forankring og et tæt samarbejde med lokale interessenter. Strategier som tager afsæt i det pågældende landdistrikts udviklingspotentiale og landdistriktsidentitet samt i politikken ”Godt liv på landet”.
  • Analyse af bosætning og erhverv i landområder og landsbyer.

Det andet tema omfatter indsatser, hvor udvalget bidrager til kommunens kommuneplansudarbejdelse, herunder:

  • Overvejelser om udvikling af landsbyer, herunder boligudbud og boligformer samt eventuel forsøgsordning
  • Overvejelser om udvikling af erhverv i landområder, herunder turismeerhverv og etablering af eventuelle forsøgsordninger med ”nye” former for erhverv samt tiltrækning af nye virksomheder.
  • Bidrage til kommunens eksisterende strategiske planlægning for 14 landsbyer i Næstved Kommune, der er omfattet af ministeriets krav til den nye kommuneplan.

Det andet tema relaterer sig overvejende til kommuneplansarbejdet, og hvor om der i 2020 vil være en borgerinddragende periode som Landdistriktsudvalget skal varetage, jf. Økonomiudvalgets beslutning om Kommuneplansarbejdet 2020. Denne del af udvalgets arbejde understøttes af Center for Politik og Udvikling og Center for Plan og Miljø.

Landdistriktsudvalget drøftede udkastet til kommissoriet på udvalgets møde den 30. oktober 2019. Udvalget havde ikke spørgsmål, kommentarer eller ændringsforslag til udkastet, hvorfor kommissoriet (vedhæftede bilag) er uændret, og derfor blot forudsætter udvalgets godkendelse (eller anbefaling) inden det sendes videre til byrådets behandling.

På baggrund af Landdistriktsudvalgets godkendelse (eller anbefaling) af kommissorium samt byrådets endelige godkendelse, tilrettelægges et årshjul for udvalgets aktiviteter med evt. tilretning af mødeplan.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.12.2019

Fraværende: Brian Hornbæk

Anbefales.

Bilag


Sidst opdateret den 11. december 2019