Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 30. oktober 2019

Dato

30.10.2019

Tid

17.00

Sted

Tappernøje forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Nermin Hodzic,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


43. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget 30.10.19
Fraværende: Emilia Caliskan og Brian Hornbek

Godkendt.
44. Kommissorium for Landdistriktsudvalget (2020)

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.00.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (drøfter), 30.10.2019


Landdistriktsudvalget har på udvalgets seneste møde drøftet og besluttet, at udvalgets arbejde i 2020 skal have fokus på "Bosætning og Erhverv i landområder og landsbyer". Som opfølgning og opsamling skal udvalget drøfte og beslutte sit kommissorium, herunder emner for udvalgets arbejde i udvalgsåret 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til kommissorium for Landdistriktsudvalgets arbejde i 2020.

Efterfølgende tilrettes kommissoriet med udvalgets kommentarer og fremlægges til udvalgets godkendelse d. 09.12.19 med henblik på at byrådet godkender d. 17.12.19

Sagsfremstilling

På Landdistriktsudvalgets møde den 2. oktober 2019 (sag 40) har udvalget besluttet, at udvalgets fokus i 2020 er "Bosætning og Erhverv i landområder og landsbyer".

Kommissoriet for udvalgets arbejde i det kommende udvalgsår indeholder, ud over de generelle og uændrede formalier, to rammesættende temaer med indsatser og emner, der relaterer sig til bosætning og erhverv i landdistrikterne.

Det ene tema omfatter udvalgets egne indsatser, herunder:

  • Kortlægning af udviklingspotentialet i landdistrikter i relation til bosætning og erhverv.
  • Udarbejdelse af forslag til udviklingsstrategier (fokus- og indsatsområder) for landdistrikterne, hvor der er en stærk lokal forankring og et tæt samarbejde med lokale interessenter. Strategier som tager afsæt i det pågældende landdistrikts udviklingspotentiale og landdistriktsidentitet samt i politikken ”Godt liv på landet”.
  • Analyse af bosætning og erhverv i landområder og landsbyer.

Det andet tema omfatter indsatser, hvor udvalget bidrager til kommunens kommuneplansudarbejdelse, herunder:

  • Overvejelser om udvikling af landsbyer, herunder boligudbud og boligformer samt eventuel forsøgsordning
  • Overvejelser om udvikling af erhverv i landområder, herunder turismeerhverv og etablering af eventuelle forsøgsordninger med ”nye” former for erhverv samt tiltrækning af nye virksomheder.
  • Bidrage til kommunens eksisterende strategiske planlægning for 14 landsbyer i Næstved Kommune, der er omfattet af ministeriets krav til den nye kommuneplan.

Det andet tema relaterer sig overvejende til kommuneplansarbejdet, og hvor om der i 2020 vil være en borgerinddragende periode som Landdistriktsudvalget skal varetage, jf. Økonomiudvalgets beslutning om Kommuneplansarbejdet 2020. Denne del af udvalgets arbejde understøttes af Center for Politik og Udvikling og Center for Plan og Miljø.

På baggrund af Landdistriktsudvalgets drøftelser af vedlagte udkast til kommissorium, tilrettelægges et årshjul for udvalgets aktiviteter med evt. tilretning af mødeplan.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 30.10.19
Fraværende: Emilia Caliskan og Brian Hornbek

Godkendt

Bilag
45. Procedure for ansøgning og valg af borgermedlemmer 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 30.10.2019

Byrådet (godkender), 17.12.2019


Udvalget skal drøfte procedure for ansøgning og udvælgelse af borgermedlemmer for udvalgsåret 2020.

Indstillingen af de fire borgermedlemmer skal besluttes på Byrådsmøde 17.12.19 (lukket punkt)

Indstilling

Administrationen indstiller, at godkende procedure til ansøgning og udvælgelse af fire nye borgermedlemmer.

Sagsfremstilling

Forslag til annoncering efter nye borgermedlemmer:

Søges: Bud på hvordan vi lykkes med "bosætning og erhverv"

Haves: Fire ledige pladser i byrådets Landdistriktsudvalg

Har du gode ideer til arbejdet med bosætning og erhverv i Næstveds landdistrikter?

Er du frisk på at blive inspireret og tænke nye tanker? Tør du at tænke ud af boksen og tænke skævt? Og har du lyst til at være med til at starte mindre initiativer omkring bosætning og erhverv sammen med borgerne fra Næstveds lokalområder?

Så er det nu, du kan melde dig som borgermedlem af Byrådets Landdistriktsudvalg!

Udvalget søger borgere, som vil være en del af udvalgets arbejde i 2020. Udvalget er:

• en tænketank, der skal tænke nyt

• en arbejdsgruppe der skal finde på og sætte nye initiativer i gang

• et ideforum, der skal afprøve nye ideer, som måske med tiden kan vokse sig større

• et udvalg der skal foreslå nye tiltag til byrådet og de øvrige politiske udvalg.

I 2020 arbejder vi særligt med, hvordan skal vi nytænke og lade os inspirere af andres ideer og erfaringer. Målet er at igangsætte nye initiativer der fremmer bosætning og erhverv i landdistrikterne i Næstved Kommune.

Sammen med de 5 byrådsmedlemmer i landdistriktsudvalget, vil du få inspiration til temaet, og efterfølgende skal udvalget komme med ideer, viden og forslag til initiativer til byrådet. Udvalget mødes ca 8 gange i løbet af 2020.

Det kræver ingen forkundskaber eller særlig viden at være med.

Hvis du er blevet inspireret, så send en mail til landdistriktsudvalget2@naestved.dk, hvor du kort fortæller om dig selv, og hvorfor du gerne vil være med i Landdistriktsudvalget. Ansøgere udpeges i forhold til følgende kriterier:

Interesse for, viden om eller erfaring med årets tema

Diversitet set i forhold til: køn, alder, geografiske forhold.

Vi skal have din mail senest 14. november.

Landdistriktsudvalget udvælger kandidater på møde 09.12.2019 og byrådet godkender på møde 17.12.2019

Beslutning

Landdistriktsudvalget 30.10.19
Fraværende: Emilia Caliskan og Brian Hornbek

Godkendt med ændring af ansøgningsfrist til 30.11.19.
46. Landdistriktsudvalgets deltagelse på Folkemøde 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 30.10.2019

Byrådet (godkender), 19.11.2019

Folkemødet på Bornholm afvikles hvert år i juni måned. Folkemødet 2020 afholdes i dagene 11. - 14. juni 2020.

Næstved Kommune har igennem de sidste 5 år haft repræsentanter fra Byrådet samt administrationen som har deltaget.

Landdistrikternes Fællesråd har tilkendegivet, at de gerne ser Landdistriktsudvalgets deltagelse i deres telt til sommer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om Landdistriktsudvalget skal deltage i Folkemødet 2020.

Sagsfremstilling

Folkemødet 2020 på Bornholm

Folkemødet samler flere end 100.000 mennesker i alle aldre, fordelt over de 4 dage. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.

Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Landdistrikternes Fællesråd har tilkendegivet, at de gerne ser Landdistriktsudvalgets deltagelse i deres telt til sommer. Vi kender endnu ikke programmet for 2020.

Økonomiudvalget har den 21.10.19 (sag 252) besluttet 10 pladser til Folkemødet, heraf 5 pladser til økonomiudvalget.

Landdistriktsudvalgets har budget på 200.000 kr.

Der har der til og med september været udgifter på følgende poster:

  • Kørselsudgifter fra Carsten Theede (projekt Movia) kr 2.800,- Estimeres til ialt kr. 5000,-
  • Udgifter til kør-mæ-bænke estimeres til ca kr. 700,- pr bænk - Estimeres til ialt kr. 10.000,-
  • Pris for levering og opsætning af 1 stk. stander inkl. påmontering af skilt leveret af Blaffernationen: Kr. 1.402,- Estimieret til ialt kr. 14.000,-

Vejdirektoratet har fortsat ikke givet tilladelse til opsætning af Blafferstoppestedskilt på offentlige veje. Vi afventer afgørelsen efter forsøget i Københavns Kommune. Indtil da, er opsætning af Blafferstoppestedskilt under forudsætning af, at private grundejere giver tilladelse til opsætning af skilte på deres grund.

Økonomi

Leje af sommerhus til 10 personer 28.000 kr. for 1 uge

Kørselsudgifter for 2 biler ca. 7.000 kr.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 30.10.19
Fraværende: Emilia Caliskan og Brian Hornbek

Byrådets beslutning om 10 deltagere fra Byrådet er taget til efterretning.

Landdistriktsudvalget er indstillet på at afholde gebyr til Landdistrikternes fællesråd fra udvalgets budget.
47. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 30.10.19
Fraværende: Emilia Caliskan og Brian Hornbek

Indvielsesevent for blafferbænke drøftes på møde 9. december.


Sidst opdateret den 31. oktober 2019