Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 23. september 2019

Dato

23.09.2019

Tid

17.00

Sted

Glumsø Hallen (Cafeteriet), Åsøvej 7A, 4171 Glumsø

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Nermin Hodzic,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


31. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Ordinært udvalgsmøde (sag nr 32, 34, 35, 36 og 37) kl. 17.00-17.30

Præsentation af sag 33 kl.17.30-17.55

Workshop med Lokalområde kl. 18.00-19.30

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende

Godkendt
32. Godkendelse af mødeplan 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-18

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (godkender), 26.08.2019


Udvalget fastlægger og godkender sin mødeplan for ét år ad gangen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender mødeplan for 2020.

Sagsfremstilling

Forslaget til mødeplan for 2020 er koordineret med de stående udvalgs mødeplan og øvrige på nuværende tidspunkt kendte aktiviteter.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt om mandagen mellem kl. 17 - 20.

Møderne foreslås lagt hver 2. måned - på følgende dage;

Mandag den 13. januar

Mandag den 9. marts

Mandag den 11. maj

Mandag den 29. juni

Mandag den 24. august

Mandag den 19. oktober

Mandag den 14. december

Der kan eventuelt blive et problem med nedenstående datoer, idet Cathrine Riegels Gudbergsen er stedfortræder for Kirsten Devantier i Børn og Ungeudvalget. Der er fastlagt B&U udvalgsmøder på nogen af de datoer, hvor Kirsten samtidig har Regionsrådsmøder og således kan få brug for sin suppleant.

Det gælder mandag 24. august 17.00-20.00 samt mandag 14. december 17.00-20.00

Da ikke alle fastsatte møder i Børn- og Ungenetudvalget afholdes vides det endnu ikke, om det bliver et reelt problem med disse to datoer.


Administrationen foreslår, at såfrem der er mødesammenfald de to dage kan Landdistriktsudvalgets møder starte kl 18.00 på de omtalte datoer.

I starten af 2020, når det nye Landdistriktsudvalg er sammensat og årets tema valgt, vil administrationen præsentere forslag til eventuelle fællesmøder med Kultur- og Demokratiudvalget eller øvrige udvalg, samt tidspunkt for eventuelt seminar.

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende

Godkendt med en ændring af mødedato fra den 11.05.20 til 12.05.20
33. Orientering om tilsagn af projektmidler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Der gives 22 august tilsagn fra Movia om bevilling af projektmidler til "Etablering af borgerdrevne samkørselsløsninger i Næstved Kommune".

Midlerne er primært tænkt til dialogprocesser lokaltsamt samt design og produktion af kør-mæ-bænke.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektansøgningen er godkendt og Movia har den 22.august bevilliget kr. 288.500.Se ansøgt beløb nedenfor.

Det udarbejdes budgetoverblik i samarbejde med Center for Økonomi og koncernservice.

Udvalget holdes løbende opdateret om økonomisk status of fremdrift i projektet.

  • Den første workshop er afholdt i Herlufmagle og næste workshop er planlagt til 23.september, i samarbejde med Glumsø lokalråd. Tredie og sidste workshop planlagt til 30 oktober i Tappernøje.
  • Der arbejdes på dato til workshop på Næstved Gymnasium uge 43, den 22 oktober kl 15.30-17.00.

Det koordineres med Næstved Gymnasium, Blaffernationen, borgermedlem og administrationen.

  • Der er indlet samarbejde mellem Ungdomsskolen, Blaffernationen, Park og Vej og Næstved Sociale Virksomhed med henblik på design og produktion af kør-mæ-bænk. Møde med workshop afholdes 11.september.

Ansøgt beløb

Det ansøgte beløb omhandler primært de samskabende processer, der skal etableres i mødet med

borgern, råd, udvalg og foreninger.

Del 1: Researchtur

Leverance:Blaffernationen tager på reserchtur med henblik på at høre om erfaringer og udfordringer.

Pris: 15.000 kr

Del 2: Samskabelsesworkshop på Næstved Gymnasium + i udvalgte landsbyer, hvor eleverne bor

Leverance: Design og afvikling af proces + 3 workshops over hele kommunen. Konkret afvikles 1 workshop på Næstved Gymnasium + 3 workshops i landsbyer i samarbejde med lokalråd.

Pris: 120.000 kr

Del 2A: Proces- og undervisningsforløb

Leverance: 2 inspirationsoplæg, workshops Næstved Ungdomsskole/Næstved Kunstby/NSV ift. Forløb med design + løbende sparring på processer og metoder.

Pris: 25.000 kr

Del 3: Besigtigelse og endelige forslag til placering af blafferstoppesteder

Leverance: Opsamling og verificering af forslag til locations

Pris: 25.000 kr

Del 4: Oprettelse af skræddersyet projektside

Pris: 15.000 kr

Del 5: Efterfølgende konsultation og procesvejledning

Pris: 8.500 kr

Del 6: Bestilling af godkendte tavler

Leverance: 10 skilte inkl. levering:

Pris: 5.000 kr

Del 7: Evalueringskoncept:

Leverance: Udvikling af spørgeskema, udvikling af grafik, projektledelse og implementering

Pris: 45.000

Del 8: Indvielsesevent:

Grundlæggende er formålet at få skudt så meget opmærksomhed på de nye steder, brugen af dem og fællesskaber i Næstved Kommune.

Arrangeres i samarbejde med medarbejdere fra Næstved Kommune og andre partnere.

Pris: 30.000 kr

Udgifter til kommunal projektledelse og forplejning til workshop afholdes af Næstved Kommune.

Efterfølgende samarbejde med Roskilde Kommune og Blaffernationen.dk – deling af erfaringer og viden

Der ansøges samlet om 288.500 kr

Økonomi

Center for Koncernservice har ingen bemærkninger, men kan bekræfte tilsagn fra kollektiv mobilitetspulje på 288.500 kr.

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende.

Taget til efterretning.
34. Ibrugtagning af blafferstop ved Næstved Gymnasium og HF

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Der arrangeres workshop med eleverne på Næstved Gymnasium tirsdag den 22.oktober fra kl. 15.30 - 17.00 i Auditoriet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Workshop arrangeres i samarbejde med Næstved Gymnasium, Blaffernationen, borgermedlem fra udvalget samt administrationen.

Workshoppen lægges i forlængelse af skoledagen og vil især henvende sig til nye elever.

Der lægges op til 1,5 times workshop, hvor det især vil være dialogen om tillid til at 'køre med' der vil være i fokus. Start på workshop umiddelbart i forlængelse af sidste lektion.

Aftalerne med Næstved Gymnasium, Blaffernationen og udvalgsmedlemmet koordineres med Den Politiske Mødekalender, så der skabes mulighed for at udvalget kan deltage.

Økonomi

Center for Kocernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgifter hertil afholdes inden for projektsummen bevilget fra Movia.

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende.

Invitation udformes så forældre er velkomne. Der annonceres i Ugeavisen samt kommunens Facebook.
35. Emne for 17.4 udvalgets arbejde i 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

På Udvalgsmøde 26.august, blev emner for næste års tema for Landdistriktsudvalgets arbejdet drøftet.

Der skal tages stilling til, hvilken proces der skal danne baggrund for Landdistriktsudvalgets arbejde i 2020.

Udover emner for udvalgets arbejde, drøftes indledningsvis ansøgningsproces for nye borgermedlemmer 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  • at udvalget træffer afgørelse af proces med emner for 2020 og
  • at udvalget indledningsvis drøfter ansøgningsproces for nye borgermedlemmer

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde 26.august blev næste års tema kort drøftet. Udvalget drøftede 'bosætning og erhverv', som en del af kommuneplanarbejdet i 2020, som et muligt emne.

Der er et ønske om, at lokalrådene kan få mulighed for at komme med bemærkninger for årets tema, hvilket kan ske på Lokalrådenes stormøde den 28. september. Se endvidere punkt 37 på dagsordenen.

Proces for ansøgning om nye borgermedlemmer aftales. Administrationen foreslår følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

  • Interesse for, viden om eller erfaring med årets tema
  • Diversitet set i forhold til: køn, alder, geografiske forhold.

Der var den 23.november 2018 i sag nr. 68 drøftelse af annoncering af borgermedlemmer. Administrationen foreslår samme procedure for ansøgning i år.

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende.

På lokalområdernes stormøde 20.09.19 præsenteres udvalgets tema "Bosætning og erhverv". Udvalget modtager input til temaet og følger op på ekstraordinært udvalgsmøde 02.10.19.
36. Lokalrådenes stormøde 28.september

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Udvalget har udtrygt ønske om at lokalrådende får mulighed for at komme med forslag til temaer for landdistriktets arbejde i 2020. Lokalrådene afholder stormøde 28.september, hvor der vil være mulighed for dialog med borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På lokalrådenes stormøde lørdag den 28.september vil det være muligt at etablere en stand i Herskabsstalden, hvor man kan læse og høre mere om udvalgets arbejde i 2019 samt komme med bemærkninger til tema for 2020.

Udvalgsformand får mulighed for kort at præsentere udvalgets stand under velkomsten.

Administrationen anbefaler at standen bør være bemandet i tidsrummet 9.30-10.00 samt i frokostpausen, med henblik på borgerdialog.

Administrationen udarbejder planche over udvalgets arbejde med temaet fremkommelighed + Uddelingskopier af Pjecen "Natur, turisme og oplevelser".

Lokalrådenes Stormøde 2019:

Fremtidens lokalråd i Næstved Kommune

Lørdag den 28. september 2019 kl. 9-14:30

Herskabsstalden på Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

Program:

Kl. 9: Ankomst, let morgenmad og netværk

Kl. 9:20: Velkomst
v. formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen

Kl. 9:30: Status for Godt liv på landet
v. følgegruppen, samt eksempler fra lokalområderne

Kl. 10-12: Fremtidens lokalråd - synliggørelse og styrkelse af lokalrådene og deres rolle som brobygger imellem borgere og kommune
Oplæg og workshop v. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen

Kl. 12-13: Frokost, udveksling og netværk

Kl. 13: Samarbejdsgrundlag imellem lokalrådene og Næstved Kommune

Oplæg v. arbejdsgruppen. Materiale rundsendes forud for mødet

Kl. 13:15: Hvordan omsætter vi samarbejdsgrundlaget til virkelighed?
Idégenerering i blandede grupper

Kl. 13:45: Opsamling i plenum

Kl. 14:15: Tak for i dag

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner

Planlægningsgruppen

Jasper Westrup (Lokalrådet for Lille Næstved området)

Varnny Mattsson (Lokalråd Fladså)

Kurt Rasmussen (Glumsø og omegn Lokalråd

Grith Neel Andersen og Mette Dinesen (Næstved Kommune)

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende.

Orientering taget til efterretning.
37. Udvælge design af kør-mæ-bænk

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Næstved Ungdomsskole, Næstved Sociale Virksomhed, Park og Vej og Blaffernationen har haft proces med Projektlabaratoriet (iderige unge ildsjæle) med henblik på design af kør-mæ-bænke og vil på mødet præsentere udvalget for tre forskellige designforslag. Udvalget skal træffe beslutning om hvilket design, der skal sættes i produktion.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget vælger, hvilken af de præsenterede kør-mæ-bænk der skal sættes i produktion.

Sagsfremstilling

Næstved Ungdomsskole har 11. september en workshop med Blaffernationen med det formål at designe udkast til kør-mæ-bænke.

De unge iderige ildsjæle fra Projektlabaratopriet arbejder efterfølgende med design af bænke udfra følgende kriterier:

  • genkendelighed
  • holdbarhed
  • bæredygtighed

Der er på mødet afsat 25 minutter til præsentation fra kl. 17.30-17.55

Udvalget præsenteres for tre udvalgte modeller på mødet af designerne og tager beslutning om, hvilken der sættes i produktion.

Alt efter hvilke genbrugsmaterialer der anvendes, anslår Næstved Sociale virksomhed at det vil koste ca. 700,00 kroner pr bænk. NSV anslår at produktion af bænke kan udføres på 30 dage.

Økonomi

Center for Kocernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgifter hertil afholdes inden for projektsummen bevilget fra Movia.

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende.

4 designforslag præsenteres af unge fra Projektlaboratoriet. Beslutning om hvilket design der sættes i produktion, besluttes på ekstraordinært udvalgsmøde 02.10.19.
38. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landistriktsudvalget, 23.09.2019

Emilia Caliskan, Ida Nielsen og Nermin Hodzic var fraværende


Sidst opdateret den 26. september 2019