Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 26. august 2019

Dato

26.08.2019

Tid

17.00

Sted

Susåhuset, Helgesvej 9, 4160 Herlufmagle

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Nermin Hodzic,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


26. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget 26.08.2019

Fraværende: Ida Nielsen

Godkendt.
27. Nyt fra Formand og fra medlemmerne

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Landdistriktsudvalget byder nyt borgermedlem velkommen. Administrationen giver en kort status på det etablerede blafferstoppested samt en indledende drøftelse af forslag til næste års tema i udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  • at Nermin Hodzic bydes velkommen med præsentation af medlemmer og udvalgets opgave for resten af 2019
  • at administrationen giver kort status på blafferstoppestedet ved Næstved Gymnasium & HF
  • at udvalget drøfter forslag til næste års tema i udvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 26.08.2019

Fraværende: Ida Nielsen

Taget til efterretning.

Bilag
28. Workshop mobilitet og samkørsel i Herlufmagle lokalområde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Landdistriktsudvalget har over foråret arbejdet med temaet fremkommelighed og samkørsel. Der har 13.maj været afholdt borgermøde, hvor man blandt andet drøftede ideer og ønsker til at øge fremkommelighed og mobilitet lokalt, herunder brug af blaffestoppesteder.

Udvalget indleder dialog med borgerne lokalt, for at blive klogere på hvad der skal til for at fremme velfungerende mobilitet og samkørsel. Processen faciliteres i samarbejde med Blaffernationen og formålet er, at få aftalt afprøvning af mulighederfor lokal samkørsel.

Udvalget har besluttet at møderne i efteråret foregår i lokalområderne udenfor Næstved by. Dette første møde, foregår i Susåhuset, Herlufmagle.

Sagsfremstilling

Drejebog for workshop Herlufmagle lokalområde 26.august 2019

Kl. 17.30 Velkomst ved Jesper Juul, formand Herlufmagle lokalråd og Thor Temte, formand for Landdistriktsudvalget.

Kl. 17.40 Inspirationsoplæg om muligheder, potentiale og udfordringerog forbehold ved blafferi og samkørsel/ ved Carsten Theede, Blaffernationen.

- naturlige udfordringer og forbehold ved rejseformen, blandt andet den iboende uvished ift at nå frem til tiden samt det faktum at det er en kultur der skal (gen)etableres i de lokales bevidstheder, som en rejseform med stort fællesskabspotentiale på sigt, hvis det kommer til at fungere.

- dialog om hvordan lokalområdet kan medvirke til at afprøve blafferstoppesteder og andre muligheder for samkørsel

- hvad skal der til, for det kan fungere? (forventningsafstemning, involvering og ejerskab)

- placeringer af stoppesteder lokalt, inddatering af borgerforslag:

https://survey123.arcgis.com/share/2181a9c6c366452a84c835763d5116eb?portalUrl=https://naestved.maps.arcgis.com

Fortsætter den digitale proces 3 -4 uger efter workshoppen, så der er tid til at få borgere med, som ikke deltog til workshoppen.

- kør-mæ-bænke, hvorfor det?

- opmærksomhedspunkter/udfordringer med omkring blafferi og samkørsel

Kl. 18.15 Sandwich

Kl.18.30 Fortsættelse af proces v Carsten Theede

- afklaring+ evt. tilkobling/rekruttering afambassadører lokalt som garanter for lokalt engagement.

kl.19.30 Opsamling og aftaler v Carsten Theede/ Thor Temte

- Tak for idag v Thor Temte

Der er ingen formel rolle til udvalgsmedlemmerne, udover at indgå i dialogen på workshoppen på lige for med borgerne i lokalområdet.

Administrationen tager noter fra workshop.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 26.08.2019

Fraværende: Ida Nielsen

Gennemført med 15 deltagere i alt.
29. Evaluering af første workshop samt udvælgelse af lokalområder for de næste 2 møder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Evaluering af workshop samt udvælgelse af kommende workshop.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  • at udvalget drøfter eventuelle justeringer til kommende workshop
  • at udvælge placering for kommende workshop lokalt

Sagsfremstilling

Det forventes at lokalrådene inden workshop 26.august, har tilkendegivet deres ønsker.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 26.08.2019

Fraværende: Ida Nielsen

Der afsættes fortsat 30 minutter til formøde i LU forud for workshop, samt 30 minutter til evaluering efter. Workshop skal brandes tydeligere på Mærk Næstved-siden. Gode historier om blafferi og samkørselskal fortælles på kommunens hjemmeside.
30. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 26.08.2019

Fraværende: Ida Nielsen

Taget til efterretning.


Sidst opdateret den 2. september 2019