Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 19. juni 2019

Dato

19.06.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 8. 1. sal th

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Tim Danielsen,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


20. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Godkendt
21. Temadrøftelse med innovationsworkshop

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

To administrationsbachelorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Næstved har henvendt sig til Landdistriktsudvalget med ønsket om at facilitere en samskabende workshop omhandlende landdistriktsudvikling med afsæt i FN´s verdensmål nr.11 “Bæredygtige byer og lokalsamfund” .

Der afsættes en time til temadrøftelse i udvalget, med oplæg af to studerende fra Absalon.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der afsættes en time til en innovativ temadrøftelse fra kl. 17.15 til 18.15

Sagsfremstilling

To administrationsbachelorstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Næstved har henvendt sig til Landdistriktsudvalget med ønsket om at facilitere en samskabende workshop omhandlende landdistriktsudvikling.

De studerende er nået 6.modul, som omhandler styring og udvikling af den offentlige sektor, herunder innovation og forandringsteori. Workshopudvikling og facilitering er en del af studiets pensum. Workshoppen vil indgå i modulets afsluttende eksamensopgave med aflevering ultimo juni.

De to studerende har som tema valgt at arbejde med landdistriktsudvikling i henhold til FN’s 11. Verdensmål om “Bæredygtige byer og lokalsamfund” (https://www.verdensmaalene.dk/maal/11) og Næstved Kommunes Landdistriktsudvalg ønskes inddraget for innovativ sparring og inspiration.

Der er afsat en time til workshoppen + evaluering. De studerende ønsker og håber på, at udvalget deltager legende, forandringsparate og åbensindede i en noget anderledes workshop, der byder på teater, icebreakers, fortid, fremtid, brainstorm, bolcher og kreative processer.

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Gennemført.

Bilag
22. Beslutning om nyt borgermedlem, da Tim Danielsen ønsker at udtræde af udvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender) 27.08.2019

Borgermedlem Tim Danielsen har 12 maj meddelt, at han ønsker at udtræde af Landdistriktsudvalget. Udvalget skal træffe beslutning om hvilken af to muligheder, der indstilles til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om

  1. at byrådet udpeger en af de to øvrige ansøgere, der har tilkendegivet, fortsat at stille sig til rådighed som borgermedlem eller
  2. at der ikke udpeges et nyt medlem for Tim Danielsen

Sagsfremstilling

Borgermedlem Tim Danielsen har 12.maj meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget.

Det fremgår af kommissorium, som er vedtaget af byrådet, at udvalget består af 5 byrådsmedlemmer og 4 borgermedlemmer. Udtræder et medlem kan udvalget indstille til byrådet, at et nyt medlem udpeges jf. forretningsorden.

Udvalget skal beslutte, om de to øvrige borgere, som begge har tilkendegivet at de gerne vil vælges til borgermedlem af udvalget, med henblik på at indstille til, at Byrådet peger på en af de to borgere for den resterende periode af 2019.

Alternativt skal det indstilles til byrådet, at der ikke udpeges et nyt medlem til udvalget i anledning af Tim Danielsens udtræden, idet at det meste af år 2019 vil være passeret inden et nyt medlem kan indtræde i udvalget. Førstkommende mulighed for behandling i Byrådet vil være 27. august 2019.

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Udvalget indstiller til Byrådet, at ny borgerrepræsentant udpeges.
23. Orientering fra dialog -og borgermøder

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Der har været afholdt dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget og borgermøde om mobilitet på landet, hvor udfordringer og muligheder for mobilitet i landområderne blev belyst og drøftet.

Der er fremkommet ideer og forslag som udvalget skal vurdere, med henblik på eventuelle tiltag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Dialogmøde med Kultur- og demokratiudvalget

29. april har der været afholdt dialogmøde med Kultur og demokratiudvalget. Landdistriktet orienterede om arbejdet med at øge mobiliteten i landområderne og de udfordringer borgerne oplever i den sammenhæng.

Det afledte blandt andet en dialog om hvorvidt frivillige fra lokalområderne vil have mulighed for, at gøre brug af kommunalt ejede busser.

Ældreområdet har liftbusser, som ofte er ledige i aftentimerne. Det affødte forslag om frivillige chauffører kan bruge de kommunalt ejede busser, med henblik på at etablere et supplement til offentlig transport.

Administrationen har undersøgt mulighed for brug kommunalt ejede liftbusser, fx. i ældreområdet.

Afgiftsmæssig problemstilling: De busser der holder på plejehjem og andre institutioner til brug for institutionernes brugere, er indkøbt uden afgifter. Hvis andre brugergrupper benytter busserne, er der ikke nogen afgiftsfritagelse hos SKAT, og dermed skal der forventelig erlægges mere end 100.000 kr. i afgift pr. bus.

Der rettes opmærksomhed på, at afgiftsfritagelsen er relateret til brugerne – ikke til kommunen eller institutionen.

Der skal være et konkret fysisk behov/handicap eller funktionsnedsættelse hos de brugere, som betinger en afgiftsfritagelse. Bruges køretøjet til andre uden det fysiske behov, så bortfalder afgiftsfritagelsen.

Som hovedregel må udlån af busser ikke finde sted - se bilag "Ikke erhvervsmæssig kørsel med busser registreret til kommune"

Forsikringsmæssige problematikker: Kommunen er selvforsikret i forhold til kaskoforsikring på bilerne. Sker der uheld/skader ved brug af bilen skal det afklares, hvem skal erstatte skader, som evt. opstår på bilen.

Drift af ordningen: Det skal afklares hvem skal stå for den konkrete drift. Der skal være en sikring af kørekort hos den chauffør, som skal køre bussen, tilsyn i forhold til aflevering, nøgleudlevering mm.

Borgermøde om mobilitet på landet

13. maj har Landdistriktsudvalget i samarbejde med Movia gennemført borgermøde om mobilitet på landet. Målet med borgermødet var at finde nye løsninger til at øge mobiliteten i landområderne, både hvad angår bæredygtighed, fleksibilitet og økonomi.

Borgermødet blev afholdt med vekslen mellem oplæg, workshop og borgerdialog. "Fremtiden mobilitet" handlede om forsøg med førerløse busser på Køge sygehus og et bud på hvornår vi ser fuldautomatiske køretøjer.

Workshops "Når rejseplanen bliver multimodal" blev præsenteret v. Camilla Struckmann, Movia og workshop "Samkørsel og blafferstop" blev præsenteret v Carsten Theede, Blaffernationen.dk. Der var efterfølgende debat med borgerne: "Hvordan vi får øget mobiliteten udenfor de større byer?" Opsamlingsnotater vedlagt sagen.

I debatten efterfølgende blev de oplevede udfordringer udfoldet, bl.a. at en del af mobilitetsløsninger der fordrer at borgerne kan betjene sig selv digitalt, hvilket kan være en udfordring bl.a. for gruppen af ældre borgere.

Blafferstop og samkørsel:

Der fremkom holdninger for og imod blafferstoppesteder, bl.a. det at have tillid til, at medborgere gerne hjælper hinanden, hvis man beder om hjælp. Det fordrer, at der bliver mulighed for at borgerne i landdistrikterne får mulighed for at få mere oplysning om, hvad er et blafferstoppested, hvordan kan det bruges, hvad kræver det af mig som borger mm.

Systematiseret blafferi kan muligvis medvirke til, at det betragtes som en pålidelig transportform og derved være et supplement til de eksisterende transportmuligheder.

Følgende ideer blev i den afsluttende dialog fremført:

  • Sæt en borgerproces i gang med henblik på at identificere, hvor vil det give mening at der opsættes blafferstop. Især opsætning på privat grund vil kunne iværksættes hurtigt. Skal der opsættes blafferstoppeskilt på offentlig vej, vil der være udfordringer med godkendelse fra Vejdirektorat og godkendelse fra Politi i forhold til færdselsloven.
  • Herlufmagle lokalråd vil gerne se på mulighed for et blafferstoppested.
  • Kan Movia/Næstved Kommune etablere en portal, til samkørsel?
  • VIP parkeringspladser ved stationer for samkørselsbiler - vil måske gøre det attraktivt at etablere samkørsel.
  • At der indledes dialog med borgere i de lokalområder, der særligt er udfordret på offentlig transportmuligheder fx Tappernøje, Tystrup og Tybjerglille. Det vil kunne give et billede af, hvilke borgere, der har ønske om og vil benytte samkørsel, samt hvad det vil fordre af borgeren og kommunen.

Orienteringen fra dialog og borgermøderne medtages til punkt nr 24 på dagsordenen (Beslutning om udvalgets indsatser i efteråret 2019).

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Taget til efterretning.

Bilag
24. Beslutning af udvalgets indsatser i efteråret 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Landdistriktsudvalget har iværksat mobilitetsinitiativer ind over foråret.

Udvalget beslutter om, hvordan borgerne inddrages og initiativer der iværksættes og afprøves i efteråret, samt hvordan ideer med blafferstop og samkørsel formaliseres og videreføres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udvalget indleder dialog med borgere/lokalområder, der har ideer og som stiller sig til rådighed, for at arbejde med nye løsninger

2. at arbejdet med blafferstop og samkørsel formaliseres og videreudvikles

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet at arbejde med blafferstop og samkørsel. I det arbejde anses forpligtigende borgerinvolvering som essentielt.

Der har blandt andet været afholdt borgermøde, hvor der i dialog med de fremmødte borgere, blev mulighed for at fremsætte og drøfte nye mobilitetsideer.

Fremadrettet foreslås inddragende og samskabende processer med borgere lokalt. Der kan måske dannes ambassadørnetværk, som er afgørende, når der skal opnås følgeskab og ejerskab over initiativer.

Der har der været arbejdet med etablering af blafferstoppestedet på Næstved Gymnasium. Der blev afholdt event, i forbindelse med opsætningen af blafferstoppeskiltet, hvor blandt andet to af udvalgets borgermedlemmer havde en central rolle.

Udvalget har tilkendegivet ønske om, at arbejdet med blafferstop/samkørsel formaliseres. Blafferstoppeskiltet ved Næstved Gymnasium er starten på arbejdet med at udbrede ideen med samkørsel.

Officielle tavler som blafferstoppestedet er vigtigt, men ikke effektfuldt alene uden oplysning, kampagner og udbredelse via inddragelse af brugerne, lokale eksperter, lokalråd og foreninger.

Processen og arbejdet med borgerinvolvering kan ske i samarbejde med Blaffernationen, Carsten Theede, som har stor erfaring med borgerinvolvering i lokalområder.

Samarbejdet vil have følgende formål:

  • at skabe opmærksomhed omkring lanceringen og bæredygtrig mobilitet, tillid og spontan/organiseret samkørsel
  • at skabe opmærksomhed og fælles ejerskab om projekt med blaffestoppesteder og Blafferbænke
  • at brande Næstved Kommune som innovativ og grøn hvor bæredygtighed, samkørsel og mobilitet og gæstfrihed gør sig gældende.

Målet er etablering af blafferstoppesteder i lokalområderne og designe genkendelige kør-mæ-bænke.

Proces for etablering og ibrugtagning af officielle blaffestoppesteder samt plan for deltagerrekruttering, etableres med henblik på, at opnå lokalt ejerskab.

Det kan være foredrag, workshop arrangementer eller lignende, hvor lokale borgere kommer på banen med lokale forslag.

Nogle kommuner har haft visuelle oversigtskort, hvor borgernes forslag samles i forhold til placering af blafferstoppesteder.

Der tænkes ligeledes i design og strategi for Kør-mæ-bænke, hvor der er fokus på lokale ressourcer og lokal inddragelse fx. Næstved Sociale Virksomhed som leverandør.

Som opfølgning på udvalgets temadag i januar 2019 med Movia "Hvorfor er det så svært med mobiliteten, der hvor der er længere mellem husene?", er det blevet muligt at søge projektmidler fra Movia og Region Sj. i programmet "kollektiv mobilitet uden for de større byer".

Formålet for puljen, er bl.a. at styrke sammenhængskraften i den kollektive mobilitet. Der kan indsendes begrundede ansøgninger med en økonomi i størrelsesordnen op til kr.300.000.

På udvalgets seneste møde i april blev det besluttet, at der skal indsendes projektansøgning til Movia/Region Sjælland.

Administrationen foreslår at ansøge om et projekt, der udbreder kendskab til og brug af blafferstoppesteder og kør-mæ-bænke via borger og brugerinvolvering hen over efteråret 2019.

Projektet tilrettelægges således, at workshops og lignende træder i stedet for udvalgets sædvanlige møder. Udvalget vil således deltage eller være værter for ca. fire arrangementer hen over efteråret.

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Samskabelse og event workshop på Næstved Gymnasium & HF i august/september. Involverende workshop i lokalområderne i samarbejde mellem Blaffernationen og lokalråd. Design af kør-mæ-bænke i samarbejde med Næstved ungdomsskole/Næstved Kunstby og produktion af Næstved Sociale Virksomhed. Projektansøgning indsendes i forhold til ovenstående indsatser/initiativer.
25. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget d. 19.06.2019

Fraværende: Tim Danielsen

Intet at bemærke.


Sidst opdateret den 8. januar 2020