Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 8. april 2019

Dato

08.04.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 8. 1. sal th

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Tim Danielsen,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


14. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Godkendt.
15. Beslutning af program for seminar om mobilitet i landområderne

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Landdistriktsudvalget vedtog på mødet d. 4. marts, sag 10, at afholde et seminar med borgere om kollektiv mobilitet på landet i Næstved Kommune.

I den videre planlægning af seminaret, er det blevet muligt at forene seminaret med et lignende arrangement i samarbejde med Center for trafik og ejnedomme i samarbejde og Movia.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender programmet for arrangementet.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget vedtog på mødet d. 4. marts, sag 10, at afholde et seminar med borgere om kollektiv mobilitet på landet i Næstved Kommune. Hovedtemaet er borgerdrevne initiativer til mobilitet, eksempelvis "blafferstop" og "Kør-mæ-bænke".

I den videre planlægning af seminaret er det blevet muligt at forene dette med et lignende initiativ i samarbejde med Center for trafik og ejendomme og Movia. Der lægges op til borgerinddragelse i samarbejde om fremtidens mobilitet og koblingen mellem forskellige kollektive og mere individuelle mobilitetsformer. Lignende arrangementer afholdes i flere kommuner og Movia afholder udgifterne til selve arrangementet.

I Næstved giver det imidlertid mening at lægge de to arrangementer sammen, da målgruppen og indholdet langt hen ad vejen er det samme.

Der vil fortsat være oplæg fra Blaffernationen.dk med dialog om tillid og netværk, når der etableres blafferstoppesteder.

Det betyder at seminaret flyttes til mandag d. 13. maj kl. 17.30 til kl. 20.00. Administrationen foreslår, at arrangementet holdes tæt på banegården i Næstved, da det kan være svært at komme med offentlig transport til Susågården på det pågældende tidspunkt.

I vedlagte udkast til program er de forskellige dele sat ind. På baggrund af dette udsendes konkrete invitationer. "Reserver datoen" er sendt ud til ældreråd, lokalråd m.fl.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Godkendt.

Bilag
16. Orientering om status Blafferstoppested/ Kør-mæ-bænk ved gymnasiet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Det blev på Landdistriktsudvalgets møde d. 4.marts aftalt, at arbejde videre med opsætning af "blafferstoppested". Desuden var det et ønske fra udvalget, at både blafferstoppeskilte og kør-mæ-bænke var genkendelige og gerne ens landet over. På baggrund af udvalgets ønsker har der været dialog med Blaffernationen.dk, som har igangsat forsøg i flere byer. Der har ligeledes været dialog med Vejdirektoratet, som er myndighed for forsøget i Københavns Kommune samt myndighed for opsætning af skilte og vejsikkerhed generelt på statslige veje i Danmark.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt muligheder for at blive en del et forsøg i København Kommune, hvor der flere steder er opsat konkrete blafferstop skilte og etableret stoppepladser. Der er rettet forespørgsel til Vejdirektoratet, om muligheder for at afprøvning af lignende initiativer i en provinsby. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, da Vejdirektoratet ønsker at afprøve og i samarbejde med politiet evaluerer færdigt på forsøget i København, inden der tages stilling til muligheder andre steder.

Administrationen anbefaler opsætning på Gymnasiets grund. Administrationen er i dialog med gymnasiet om dette.

Derved opstår der ikke problemer i forhold til færdselsregler på offentlige veje.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Tages til efterretning.
17. Beslutning om fremtidig model for Flextur

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 05.00.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Teknisk Udvalg (godkender), 29.04.2019

Movias bestyrelse har besluttet en ny fremtidig model for Flextur med nogle individuelle tilpasningsmuligheder for kommunerne, der træder i kraft pr. 1. juli 2019. Movia giver samtidig kommunerne muligheden for at tilbyde produktet Plustur, som har været et forsøg i Næstved Kommune siden oktober 2018. Som følge af beslutningen ophører de nuværende forsøgsordninger pr. 1. juli 2019 herunder også Næstved LandFlex. Teknisk Udvalg skal derfor beslutte, i hvilket omfang borgerne skal tilbydes Flextur og Plustur fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at både Plustur og Flextur tilbydes i Næstved Kommune pr. 1. juli 2019, og at der for kørsel internt i de 9 byzoner, der har været gældende under Næstved LandFlex, gælder en særlig høj bytakst på 60 kr. pr. tur.

Sagsfremstilling

Movia har siden 2015 samarbejdet med en række kommuner om forsøg med Flextur, herunder også med Næstved Kommune om bl.a. Næstved LandFlex (fra juli 2015) og Plustur (fra oktober 2018). På baggrund heraf har Movia besluttet en ny model for Flextur og et nyt tilbud kaldet Plustur gældende fra 1. juli 2019.

Ny model for Flextur

Den nye model vil fremadrettet indeholde to generelle ordninger:

 • Det ene navngives Plustur, som er en ny service i rejseplanen
 • Det andet fastholder navnet Flextur, og ligner på en række punkter den kendte Flextur

Plustur - generel ordning

Plustur kan kun bestilles via rejseplanen og kombineres med bus og tog, hvor det er muligt, dog kun hvis der på en del af rejsen er et attraktivt tilbud om bus og tog at kombinere med. Plustur tilbydes ikke, hvis rejsen kan foretages hele vejen med bus og tog. I særlige tilfælde, hvor der ikke er kombinationsmuligheder med bus og tog, vil der blive tilbudt Plustur hele vejen. Plustur afregnes til en fast takst på 21 kr. uanset rejselængde (starttakst på 24 kr. fratrukket onlinerabat på 10%), og kunderne vil derudover skulle betale for rejsen med bus og tog. På nuværende tidspunkt kan der ikke betales med rejsekort for en Plustur. Der vil gælde en rabat på 50 % for børn under 16 år. Plustur er primært til kunder, der bruger bus og tog, og hjælper passagererne det sidste stykke til/fra bus og tog i områder, hvor der er længere til den øvrige kollektive trafik. Det vil sige, at Plustur som tommelfingerregel bliver tilbudt, hvis gangafstanden til/fra det relevante stoppested er 1-2 km. eller længere. Afstandsgrænsen er ikke fast, men afhænger af muligheden for at benytte bus eller tog i det konkrete tilfælde.

Flextur - generel ordning med individuelle tilpasningsmuligheder

Den nye flextur ligner på en række områder den kendte Flextur. Ordningen kan tilpasses kommunens egne behov for prioritering af kørsel og styring af økonomi via nogle individuelle tilpasningsmuligheder. Disse tilpasningsmuligheder gælder for flexture, der køres inden for den enkelte kommune. Den generelle starttakst er 36 kr. inkl. 10 km. kørsel, herefter 6 kr. pr. ekstra km. (Der opkræves yderligere 6 kr. pr. km efter 20 km. for ture, der krydser kommunegrænser).

Kommunerne kan beslutte en særlig lav takst på 24 kr. for kommuneinterne flexture, men i Næstved Kommune er der allerede valgt en starttakst på 36 kr. Kommunerne kan også beslutte, om der skal være en særlig høj bytakst på enten 48 eller 60 kr. i udvalgte byområder. Fastlæggelsen af byområder sker i dialog mellem kommunen og Movia. Ligeledes kan en kommune beslutte, om der skal være gratis kørsel til udvalgte destinationer. Der er ikke i Næstved Kommune taget stilling til disse to aspekter.

Økonomi

I 1. halvår af 2015 udgjorde udgiften til Flextur i Næstved Kommune 2,4 mio. kr. for ca. 18.000 ture grundet et stigende antal passagerer. På daværende tidspunkt var forventningen et årsresultat på anslået 5,0-5,5 mio. kr. Næstved LandFlex blev indført pr. 1. juli 2015, hvorfor årsresultatet endte på ca. 3,3 mio. kr. Siden er starttaksten ændret fra 24 til 36 kr. Og der har med indførelsen af Næstved LandFlex været lukket for kørsel med Flextur i og mellem 9 byzoner, ligesom det kun har været muligt at køre til udvalgte stoppesteder i byerne. Disse ændringer har reduceret antallet af ture og udgiften med ca. 70%, men er også sket på bekostning af serviceniveauet.

I årene 2016, 2017 og 2018 har udgiften til Næstved LandFlex ligget stabilt på ca. 1,2 mio. kr. årligt for ca. 11.000 passagerer.

På baggrund af erfaringerne fra de gennemførte forsøg anslår Movia, at udgiften til Flextur vil varierere afhængig af valget af tilvalgsløsninger.

Hvis der vælges en højere bytakst i de samme 9 byzoner, som vi kender fra Næstved LandFlex i dag, dvs. byzoner i Næstved, Fuglebjerg, Glumsø, Herlufmagle/Gelsted, Fensmark, Holme Olstrup/Toksværd, Brøderup/Tappernøje, Mogenstrup/Lov, Karrebæksminde/Enø, så forventer Movia at udgiften til Flextur fremadrettet vil udgøre:

 • ca. 2,2 mio. kr. årligt ved grundtakst 36 kr., men med højere bytakst i de 9 omtalte byzoner på 60 kr.
 • ca. 2,7 mio. kr. årligt ved grundtakst 36 kr., men med højere bytakst i de 9 omtalte byzoner på 48 kr.

Hvis der istedet vælges en højere bytakst kun i Næstved by, så forventer Movia at udgiften fremadrettet vil udgøre:

 • ca. 2,45 mio. kr. årligt ved grundtakst 36 kr., men med højere bytakst i Næstved by på 60 kr.
 • ca. 2,85 mio. kr. årligt ved grundtakst 36 kr., men med højere bytakst i Næstved by på 48 kr.

Plustur har fra 4. oktober 2018 til 3. marts 2019 dvs. med ca. 5 måneders drift, afstedkommet i gns. ca. 10 ture og 11 passagerer pr. måned til en gns. udgift på ca. 1.400 kr. pr. måned. Se evt. bilag 3 for udspecificering.

Det betyder, at udgiften til Plustur ud fra erfaringerne i forsøgsperioden vil andrage anslået ca. 17.000 årligt. Tallet er dog med forbehold, da ordningen er meget ny, og kan stige når kendskabsgraden øges.

Administrationens anbefaling

Administrationen vil af økonomiske grunde anbefale den billigste model for Flextur i kombination med Plustur, da passagererne generelt vil opleve ændringen som et serviceløft i den tilgængelige betjening. Dette skyldes, at borgerne fra ikke at have haft en mulighed for at køre internt i eller mellem to byområder, nu får muligheden for at vælge en tur overalt i kommunen, men til en højere bytakst for kørsel, der alene sker internt i hver af de 9 byzoner, der blev udvalgt med LandFlex. Udgiften til Plustur har i forsøgsperioden været beskeden. Administrationen vil ligeledes anbefale, at fastholde starttaksten på 36 kr., men med en særlig høj bytakst for de 9 udvalgte byområder på 60 kr.

Ændringen forventes at medføre et større antal kørte flexture, og som følge heraf en højere udgift for kommunen til Flextur end i dag.

Omkostningerne ved den nye Flextursmodel ved en grundtakst på 36 kr. og højere bytakst i de 9 byer på 60 kr. forventes årligt at udgøre ca. 2,2 mio. kr., svarende til ca. 1,0 mio. kr. mere end den nuværende udgift til Flextur. Udgiften kan derfor holdes inden for den afsatte buffer, som Teknisk Udvalg besluttede på møde den 22. august 2018 til bl.a. at imødegå en fremtidig Flextursordning. Bufferpuljen udgør ca. 2,5 mio. kr.

Ændringen vil kun få halvårseffekt i 2019, da ændringerne først vil træde i kraft pr. 1. juli 2019.

Plan for implementering

Movia anbefaler, at der gennemføres informationskampagner i alle kommuner, som vælger Plustur og/eller Flextur, og arbejder på en samlet kommunikationsplan. Den nye Flextursmodel træder i kraft pr. 1. juli 2019, hvor de igangværende kommuneforsøg afsluttes, herunder forsøget med Næstved LandFlex.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at bufferpuljen på ca. 2,5 mio. kr. fortsat er til stede i budgettet.

I 2019 anvendes ca. 0,5 mio. kr. af puljen til dækning af merudgift vedr. regnskab 2018 fra Movia. Restbeløbet på ca. 2 mio. kr. vil kunne dække merudgifter til ny Flexturmodel i 2019.

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Drøftelse udsat.

Bilag
18. Orientering om Næstved er vært for Movias arbejdsgruppemøde: Vi kører sammen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Efter Movias inspirationsdag 17. januar om kollektiv mobilitet uden for de større byer, har Movia arbejdet videre ud fra de ønsker kommunerne havde til emner, og hvor der kunne være muligheder lokalt. Det første møde i arbejdsgruppen er ”Vi kører sammen” om blafferstop, og muligheder for at fremme samkørsel.

Næstved har meld sig som vært for dette administrative møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter inspirationsdagen den 17. januar om kollektiv mobilitet uden for de større byer, har Movia arbejdet videre ud fra de ønsker kommunerne havde til emner, og hvor der kunne være muligheder lokalt for at skabe en bedre mobilitet.

I første omgang inviterers til 6 forskellige emnegrupper med temaerne:

 1. ”Vi kører sammen”, der handler om blafferstop og samkørsel
 2. ”Det gode skift” om super- og multiskift, og hvordan vi skaber bedre sammenhæng med de mange nye former for delemobilitet
 3. ”Flexløsninger” handler om Plustur, og de forskellige flexprodukter
 4. ”Adgang til uddannelse” om transportens betydning for fastholdelse af de unge på uddannelse
 5. ”Tiltæk turister” hvordan kan den kollektive mobilitet tilpasses i turistområder?
 6. ”Borgerinvolvering” 2-dages kursus

Det første møde er i gruppen ”Vi kører sammen” om blafferstop, og muligheder for at fremme samkørsel. Mødet finder sted i Næstved d. 11. april fra 10-14.

Mødet vil blandt andet lægge op til dialog om:

· Hvad er problemet I vil løse?

· Hvem er målgruppen?

· Er der lokale samarbejdspartnere og ressourcer?

· Hvad skal opnås?

· Hvor er kommunen henne politisk i forhold til indsatsen?

· Hvor er i forhold til en løsning? (fx idéplan, i dialog, godkendt politisk, …)

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Tages til efterretning.
19. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 09.04.19
Fraværende: Brian Hornbek, Merete Djuurhus, Tim Danielsen

Intet at bemærke.


Sidst opdateret den 9. april 2019