Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 21. januar 2019

Dato

21.01.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 3

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Tim Danielsen,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.01.2019

Godkendt med tilføjelse af gennemgang af mødeplan for 2019.
2. Introduktion og velkomst af nye borgermedlemmer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Byrådet godkendte december 2018 fire nye borgermedlemmer til Landdistriktsudvalget for perioden 2019.

Borgermedlemmerne og de polistisk udpegede medlemmer præsenteres og introduceres til arbejdet i udvalget. Temaet for arbejdet i 2019 er 'Fremkommelighed på landet'.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgmedlemmerne giver en kort præsentation af sig selv, hvad de er motiveret af samt hvad de ønsker at bidrage med i udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

De nyudnævnte borgermedlemmer introduceres til arbejdet i udvalget som i 2019 er 'Fremkommelighed på landet'.

Udvalgets arbejde skal foregå i tæt samarbejde med lokalråd, lokale foreninger, borgergrupper ogf beboere i landområderne og landsbyerne. Disse skal i så stort omfang som muligt, inddrages i formuleringen og udarbejdelsen af politikker og beslutningsforslag indenfor bl.a.:

- fremkommelighed, transport og kollektiv transport

- bosætning og erhverv på landet, herunder inspiration til bylaugenes og lokalrådenes engagement i sociale liv og samvær

- lokalrådenes indflydelse og status i kommunens beslutningsprocesser

Se endvidere "Kommissorium - Paragraf 17 stk. 4 udvalg. Landdistriktsudvalget 2019."

Såvel borgermedlemmer som udpegede politisk udvalgte medlemmer i udvalget giver en præsentation af sig selv, samt deres vision for arbejdet i udvalget.

Økonomi

Udvalget har en bevilling på kr. 200.000 årligt til driftudgifter. Beløbet skal anvendes til at iværksætte mindre forsøgstiltag i lokalområderne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.01.2019

Alle medlemmer af udvalget blev præsenteret.

Der blev givet et mundtligt referat fra temadagen den 17.01.19, hvor flere fra udvalget deltog.
3. Introduktion til tema Fremkommelighed på landet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Udvalget skal i i 2019 arbejde med 'Fremkommelighed på landet', det kan være med afsæt i alternative og eksperimenterende transportmuligheder udenfor Næstved by.

Der skal arbejdes med ideer til at retænke transport og igangsætte mindre initiativer, der medvirker til at give erfaring.

Udvalget skal ikke arbejde med kollektiv trafik, busplanlægning mv, som henhører under trafikgruppen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives et kort oplæg om transport og fremkommelighed som afsæt for arbejdet i udvalget.

Sagsfremstilling

Tema for arbejdet i Landdistriktsudvalget i 2019 er 'Fremkommelighed på landet'.

Som afsæt for arbejdet i udvalget, aftales et oplæg om emnet:

Kort gennemgang af den eksisterende kollektive trafik (tog, busser, landflex, flextur mv.) for at opnå viden om, hvornår og hvordan alternative transportløsninger kan supplere det eksisterende.

Det kan omfatte inspiration fra alternativ organisering af transport og deløkonomiske løsninger evt med inspiration fra andre kommuner.

Der lægges op til dialog i udvalget i forhold til ideer til hvordan der kan arbejdes med emnet.

Udvalget skal iøvrigt samarbejde tæt med lokalråd, lokale foreninger, og borgere i landområderne og landsbyerne. Borgerne skal i så stort omfang som muligt inddrages i formuleringen og udarbejdelsen af politikker og beslutningsforslag indenfor emner og temaer som udvalget arbejder med.

Udvalget er inviteret til temadag arrangeret af MOVIA 17.01.19: ”Der er længere mellem alternativerne til bilen, i takt med at afstanden mellem husene øges. Derfor er bilen for mange det primære transportmiddel. Men skal to biler i husstanden være forudsætningen for, at kunne bo på landet? Og hvad med de mange der ikke kan, eller ikke længere ønsker, at køre bil?”

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.01.2019

Michael Stoner Nielsen fra Center for Trafik og Ejendomme gav en gennemgang af, hvordan den kollektive transport og kørselsordninger er opbygget og fungerer i Næstved Kommune.

Der var en drøftelse af mulighed for at tage afsæt i de såkaldt ”ømme punkter”, hvor der er en særlig udfordring med fremkommelighed.

Derudover blev der givet information om ordningen ’Plustur’.

Bilag
4. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Administrationen indstiller, at formanden beretter om: Diæter, tavshedspligt, formalia mm.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.01.2019

Administrationen orienterede omkring tavshedspligt og diæter.
5. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.01.2019

Intet.


Sidst opdateret den 28. januar 2019