Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 19. november 2018

Dato

19.11.2018

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 8

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


64. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Godkendt.
65. Godkendelse af opsamling for Landdistriktsudvalgets arbejde 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

17,4 Landdistriktsudvalget (til efterretning), 19-11-2018

Kultur- og demokratiudvalget samt formænd for lokalråd (Til efterretning), 26.11.2018

Byrådet (Til efterretning), 18.12.2018


Landdistriktsudvalgets arbejde, drøftelser og dialog med lokalrådene er blevet samlet i et overblik med udvalgets udvælgelse af de udviklingsprojekter med størst udviklingspotentiale samt 9 temaer med dertilhørende anbefalinger. Landdistriktsudvalget skal godkende opsamlingen, som derefter præsenteres for Kultur- og demokratiudvalget og lokalrådsformændende 26. november samt kommer på byrådsmødet 18. december.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget godkender opsamlingen for arbejdet i 2018.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har igennem 2018 arbejdet med temaet natur, oplevelser og turisme. Gennem dialog med lokalrådene i landdistrikterne, oplæg fra VISM m.m. har Landdistriktet drøftet udviklingspotentialet for natur og oplevelser for både borgere i kommunen og turister. Dette er opsamlet til en række anbefalinger inden for ni temaer samt en udvælgelse af de projektmuligheder, som udvalget vurderer har størst udviklingspotentiale:

 • Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og seværdigheder, fx Kong Ever, Tybjergstenen, Slatten Langpatten
 • Udvikle fjord til fjord rute – cykel-, vandre- og riderute mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord med badebro eller shelter/friluftsområde i begge ender af ruten
 • Udvikle kano- og kajak støttepunkter rundt langs Dybsø Fjord og vestpå mod Kristiansholms Plantage
 • Udvikle området Øst for Holme-Olstrup med naturoplevelser, fx vandre- og cykelruter, i sammenhæng med de muligheder der er på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.
 • Udvikle vandre- og cykelrute nordpå fra Næstved over Glumsø mod Sorø

Opsamlingen præsenteres for Kultur- og demokratiudvalget og lokalrådsformændene på et fælles møde 26. november 2018, og byrådet præsenteres for opsamlingen til byrådsmødet 18. december. Herefter er det op til de enkelte udvalg at bruge anbefalingerne og sætte gang i eventuel udvikling ud fra Landdistriktsudvalgets anbefalinger. På nuværende tidspunkt er det afklaret, at udvalgets opsamlede viden vil indgå i udviklingen af en ny friluftsstrategi.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Opsamlingen blev gennemgået med ændringer, rettelser og tilføjelser. Opsamlingen kommer til endelig godkendelse på udvalgsmødet 17. december 2018.

Opsamlingen fremlægges mundtligt for lokalrådene 26. november 2018.

Bilag
66. Drøftelse af formidling af opsamling

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (drøfter), 19.11.2018

Opsamlingen for Landdistriktsudvalgets arbejde med de udvalgte potentialer for udviklingsprojekter skal præsenteres og formidles til relevante aktører - i første omgang i forbindelse med kultur- og demokratiudvalgets møde med lokalrådsformændene 26. november.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter præsentation og formidling af udvalgets opsamling til mødet 26. november og efterfølgende.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget skal på Kultur- og demokratiudvalget møde med lokalrådsformændene 26. november præsentere opsamlingen og ideerne til udviklingprojekter. På mødet vil processen og tankerne for friluftsstrategien også blive præsenteret, og derefter vil der være en fælles drøftelse at de to præsentationer sammen med lokalrådsformændene og KDU.
Efterfølgende skal opsamlingen på byrådets møde 19. december.
Administrationen indstiller at udvalget drøfter præsentationen 26. november samt efterfølgende formidling til lokalrådene og andre aktører med henblik på at få opsamlingen ud til de relevante aktører.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Præsentation af opsamlingen 26. november drøftet. Fra udvalget deltager: Thor Temte, Thit Birk Petersen, Charlotte Roest, Rico Carlsen og Torben Stenstrup.
67. Drøftelse af temaer i Kommuneplanstrategi 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (drøfter), 19.11.2018

I henhold til planloven skal Næstved Kommune udarbejde en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019. Økonomiudvalget, der er kompetenceudvalg på kommuneplanstrategien, har behandlet udkast til kommuneplanstrategi bestående af 10 temaer, og besluttet at sende udkastet til drøftelse i fagudvalg. Via denne sag skal fagudvalgene drøfte og afgive bemærkninger til først og fremmest de temaer, der vedrører udvalgenes politikområder, med henblik på kvalificering og koordinering i forhold til udvalgenes formulerede politikker, strategier mm.

Udvalgenes bemærkninger samles i en ny sag, som forelægges Økonomiudvalget den 9. januar 2019 (ekstraordinært møde) med henblik på godkendelse af den version af kommuneplanstrategien, som skal være udgangspunkt for dialog på borgermøde og øvrig inddragelse via samarbejdsfora.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget afgiver bemærkninger til målsætningerne under de temaer, der har særlig relevans for udvalgets område, herunder prioriterer de temaer, udvalget finder særligt vigtige i kommuneplanstrategien.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien er Næstved Kommunes udviklingsplan. Her beskrives de overordnede tematiserede strategier, som Byrådet prioriterer i bestræbelserne på at leve op til intentionerne i visionen - og dermed udvikle kommunen frem mod visionens billede af fremtidens Næstved. Kommuneplanstrategiens sigte er 12-årigt, men der tages stilling til en revision hvert 4. år.

Udover at sætte rammerne for kommuneplanen, er kommuneplanstrategien også den strategiske overligger for politikker og strategier på de prioriterede satsningsområder. Kommuneplanstrategien favner ikke alt, og der kan derfor være politikker og strategier, som omhandler noget andet og mere end det, der står i kommuneplanstrategien.

Koordinering af indhold i temaer i kommuneplanstrategien via fagudvalgsbehandling

Økonomiudvalget er kompetenceudvalg på kommuneplanstrategien og har på sit møde den 12. november 2018 behandlet udkast til kommuneplanstrategi bestående af 10 temaer. Økonomiudvalget har besluttet at sende udkastet, inkl. Økonomiudvalgets bemærkninger (vedlagt som bilag) til drøftelse i fagudvalgene med henblik på at få fagudvalgenes bemærkninger og prioriteringer til de foreslåede temaer og målsætninger.

Fagudvalgenes bemærkninger samles i en ny sag, som forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde den 9. januar 2019.

De 10 temaer er udarbejdet med afsæt i visionen, input fra Byrådets temamøde den 22. maj 2018, politikker og strategier på forskellige fagområder (herunder også igangværende arbejde med politik- og strategiudarbejdelse), tankerne bag nedsættelsen af Landdistriktsudvalget og strategien for ”Godt liv på landet” samt store strategiske projekter som bymidte og havn.

For hvert tema er der udarbejdet en beskrivelse af potentialerne for udvikling i det enkelte tema, og der er opstillet forslag til en række strategiske målsætninger, som er afstemt med Byrådets visionsmål, aktuelle politikker og strategier, konstitueringsaftale, budgetforlig samt centrale beslutninger om f.eks. bymidten og havnen. Potentialebeskrivelserne tager afsæt i Næstved Kommune, men kigger også ud over kommunegrænsen og forholder sig til de tendenser, der ses på såvel regionalt, nationalt og globalt plan.

Da kommuneplanstrategien med ovennævnte temaer sætter den strategiske overligger for arbejdet i Byrådet inkl. fagudvalg, er det vigtigt, at der sker en koordination heraf, så kommuneplanstrategien passer sammen med udvalgenes tanker om, hvordan der skal arbejdes med udvikling på området.Der er forskellige processer for politik- og strategiudarbejdelse i de forskellige udvalg, og arbejdet med kommuneplanstrategien vil så vidt muligt blive koordineret med disse processer.

Udvalgene skal derfor drøfte målsætningerne i de for udvalgene relevante temaer i udkastet til kommuneplanstrategi. De 10 temaer er oplistet herunder, og i vedlagte bilag 2 er det beskrevet hvilke temaer, der vurderes at være særligt relevante for de enkelte udvalg.

De 10 temaer i udkastet til Kommuneplanstrategi 2019

 • NÆSTVED I VÆKST OG UDVIKLING
 • NÆSTVED BY - en levende bymidte
 • NÆSTVED HAVN – byudvikling og udflytning af erhvervshavn
 • LANDDISTRIKTER - Næstved kan, både by og land
 • NATUR - naturen som et aktiv
 • KULTUR– Det Ny Holmegaard som det nye fyrtårn
 • BØRN – Generation NÆSTved former fremtidens voksne
 • UDDANNELSE – Veje til ny viden
 • VELFÆRD – Velfærd med omtanke
 • ERHVERV – Stærkt fundament for fornyelse

Borgermøde og inddragelse

Økonomiudvalget har besluttet, at inddragelse skal ske via følgende to kanaler:

 • borgermøde
 • indbudt involvering i form af dialog i relevante samarbejdsfora.

Borgermødet foreslås afholdt den 19. februar 2019, kl. 19-21. På borgermødet vil der blive mulighed for at deltage i workshops svarende til de 10 temaer. Administrationen lægger op til, at der dannes et makkerpar af en politiker og en embedsmand, som faciliterer og sikrer opsamling af drøftelserne i de forskellige workshops. Administrationen udarbejder program og procesoplæg for borgermødet. Dette vil blive forelagt Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Dialogen i relevante samarbejdsfora vil blive tilrettelagt således, at det eller de relevante temaer fra kommuneplanstrategien sættes til drøftelse på dagsordenen. Relevante samarbejdsfora er eksempelvis Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening, Uddannelsesrådet m.fl. En samlet oversigt over den indbudte involvering via samarbejdsfora vil blive forelagt Økonomiudvalget den 10. december 2018.

Den videre proces

På baggrund af borgermøde og inddragelse via samarbejdsfora udarbejdes et forslag til kommuneplanstrategi, som sættes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019. Herefter sendes forslaget i høring i 9 uger. På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes en ny sag til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i august 2019. Her skal der tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal besluttes ændringer i den godkendte kommuneplanstrategi.

Lovgrundlag

Planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018)

Strategi og kommuneplanlægning (VEJ nr. 9905 af 01/02/2002)

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgettet til kommuneplaner.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Landdistriktsudvalget har følgende kommentarer til kommuneplanstrategien:

 1. Tonen i afsnittet om landdistrikterne: Landdistrikterne skal ikke tales ned. Der må gerne stå mere om potentialet i landdistrikterne frem for begrænsningerne.
 2. Ønske om at turisme indgår i kommuneplanstrategien.
 3. Afsnittene om natur og landdistrikter har mange overlap – disse kan skrives sammen og til gengæld være skarpe i målsætningerne om henholdsvis natur og landdistrikter.

Bilag
69. Godkendelse af forslag fra formanden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (godkender kommisorium og forslag fra formanden), 19.11.2018


Byrådet (godkender kommisoriet) 18.12.2018

Arbejdsopgaverne for 2019 godkendes på baggrund af et revideret oplæg fra formanden

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender det reviderede forslag fra formanden om arbejdsopgaver og arbejdsområde for 2019.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget ønskede på udvalgsmødet 22. oktober en tydeligere afgrænsning af temaet for 2019. Forslaget fra formanden er revideret ud fra drøftelsen på udvalgsmødet.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen, Thit Birk Petersen, Liane Hovgaard Jensen, Torben Stenstrup og Lars Børsting var fraværende.

Godkendt.

Bilag
70. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen, Thit Birk Petersen, Liane Hovgaard Jensen, Torben Stenstrup og Lars Børsting var fraværende.

Intet.


Sidst opdateret den 6. december 2018