Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 22. oktober 2018

Dato

22.10.2018

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 8

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


54. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018

Godkendt.
55. Orientering om friluftsstrategien

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

§17 stk 4 Landdistriktsudvalget (til orientering), 22.10.2018

Tidsplanen for den kommende friluftsstrategi er taget til efterretning i TU. Tidsplanen og processen for friluftsstrategien præsenteres, og der vil være mulighed for at komme med input til sammenhænge mellem friluftsstrategien og Landdistriktsudvalgets arbejde med at finde udviklingspotentialer inden for natur, oplevelser og turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, af landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har 1. oktober taget tidsplanen for processen for en kommende friluftsstrategi til efterretning (sag nr 135). Michael Krogh og Niels Hav Hermansen fra Center for plan og miljø orienterer om tidsplanen, processen for friluftsstrategien og de overordnede tanker omkring friluftsstrategien, og udvalget får mulighed for at komme med input og ideer fra udvalgets arbejde med dataindsamling hos lokalrådene.

Teknisk Udvalg påbegyndte arbejdet med udarbejdelsen af en friluftsstrategi for Næstved Kommune i maj 2018 (sag nr. 76). Udvalget har besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af centerchefer og sagsbehandlere fra de deltagende centre. Formålet hermed er at sikre, at alle centre inddrages i strategiarbejdet allerede i efteråret 2018. Herefter udbredes arbejdet til de relevante politiske udvalg. Offentligheden inddrages primo 2019.

Udvalget har besluttet, at der i regi af friluftsstrategien skal arbejdes med det overordnede stinet, og at der allerede i 2018 blandt andet opstilles stolper til markering heraf.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018

Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting og Liane Hovgaard Jensen

Proces kommende friluftsstrategi præsenteret og drøftet. Landdistriktsudvalget peger på at spejderne bør inddrages i en følgegruppe fx gennem samrådet. Desuden bør input fra lokalrådene til både landdistriktsudvalgets arbejde i 2018 og input til turismestrategi bruges som baggrundsmateriale.

Bilag
56. Udviklingspotentialer for natur, oplevelser og turisme

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

§17 stk 4 Landdistriktsudvalget (anbefaler), 22.10.2018

Udvalget skal drøfte og udvælge de 2-3 projekter størst udviklingpotentiale. Udvælgelsen skal ske med udgangspunkt i viden og materiale indsamlet i dialogen med lokalråd med henblik på at kunne præsentere lokalrådene for potentielle udviklingsprojekter. Udviklingspotentialet ligger i at kunne udvikle lokalområderne inden for natur, turisme og oplevelser i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og udvælger 2-3 udviklingsprojekter på baggrund af dialogerne med lokalrådene.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har over fem møder haft dialog med 11 ud af 13 lokalråd i landdistrikterne i Næstved Kommune (de sidste to lokalråd har været inviteret til dialogmøder). Gennem møderne er en række lokale attraktioner, overnatningssteder, gårdbutikker, ruter til vandring, ridning og cykel samt steder med udviklingspotentiale blevet udpeget. På baggrund af den store mængde indsamlede materiale anbefaler administrationen af udvalget drøfter og udpeger 2-3 projekter med udviklingspotentiale, som kan styrke natur, oplevelser og turisme i Næstved Kommune.

En ikke-udtømmende liste over tidligere ideer fra udvalgets møder og dialog med lokalråd:

 • Inspirationsarrangementer til etablering af B&B, fx i samarbejde med ejendomsmæglere
 • Fra fjord til fjord rute (Præstø fjord til Dybsø Fjord)
 • Større sammenhæng mellem lokalområdernes hjemmesider og MærkNæstved
 • Trafiksikre cykelruter til cykelturister i kommunen og ud af kommunen, fx mellem Holmegård og Faxe Kommune og langs Præstø Fjord
 • Bruge de mange lokale sagnhistorier til at binde ruter sammen på kryds og tværs af kommunen
 • Herregårde og godser som naturoplevelser og historier
 • Fisketurisme langs fjordene
 • Nye lokale vandrestier i naturskønne områder, fx Himmerigsdalen, afstikkere fra Fodsporet, Åsen fra Mogenstrup til Næstved, Karrebæk til Næstved

På mødet vil administrationen facilietere en drøftelse af de input der er kommet fra lokalrådene ud fra den foreløbige rapport med anbefalinger samt kortmateriale, som vil være tilstede på mødet (se rapport samt kortmateriale i lille format i bilag)

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting og Liane Hovgaard Jensen

Opsamling og ideer til udviklingsmuligheder drøftet og vurderet. Følgende ideer til udvikling inden for natur, oplevelser og turisme bliver primære i overlevering til byråd og øvrige udvalg og aktører: Overordnet (gælder for også for de efterfølgende): Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og seværdigheder, fx Kong Ever, Tybjergstenen, Slatten Langpatten

Forslag om at der kan udvikles på følgende ideer – også i samarbejde med lokalråd m.fl.:

- Fjord til fjord rute – cykel-, vandre- og riderute mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord med badebro eller shelter/friluftsområde i begge ender af ruten

- Kano- og kajak støttepunkter rundt langs Dybsø Fjord og vestpå mod Kristiansholms Plantage

- Naturoplevelser i området Øst for Holme-Olstrup , fx vandre- og cykelruter, i sammenhæng med de muligheder der er på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.

- Rute nordpå fra Næstved over Glumsø mod Sorø

Desuden vil der være potentiale i at indtænke ridestier og høhoteller når der skal anlægges nye stier og ruter, så mulighederne for at færdes på hest forbedres.

Bilag
57. Fælles møde med KDU og lokalrådsformændende

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.02-A21-2-18

Resume

Politisk behandling

§17 stk 4 Landdistriktsudvalget (godkender), 22.10.2018

Som afslutning og opsamling på udvalgets arbejde, skal Landdistriktsudvalgets ideer til projekter med udviklingspotentiale samt opsamling og anbefalinger præsenteres for lokalrådene. KDU har den 26. november 2018 kl 18.00-20.00 møde med formændene for lokalrådene, og administrationen anbefaler at bruge denne anledning til også at præsentere Landdistriktsudvalgets arbejde for både KDU og lokalrådsformændene med henblik på at dele dataindsamlingen, inspirationen og ideerne ud til udvalg og lokalråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget på KDUs møde med lokalrådsformændene 26. november præsenterer ideer og anbefalinger fra landdistriktsudvalgets dialogmøder med lokalrådene.

Sagsfremstilling

Udvalgets ideer til projekter med udviklingspotentiale samt opsamling og anbefaling skal præsenteres for lokalrådene, når Landdistriktsudvalget er færdig med sig arbejde. KDU har den 26. november 2018 kl 18.00-20.00 møde med formændene for lokalrådene, og administrationen anbefaler at bruge denne anledning til også at præsentere Landdistriktsudvalgets arbejde for både KDU og lokalrådsformændene. Ved yderligere udvikling af projektideerne vil der skulle laves en afklaring om hvilke ressourcer kommunen og lokale aktører kan bidrage med i processen.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting og Liane Hovgaard Jensen

Godkendt.
58. Beslutning om godkendelse af forslag til administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.05-A21-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget godkender, 08.10.2018

Plan- og Erhvervsudvalget har 8. oktober behandlet en sag om Flexboligordningen, som de har sendt videre til høring hos Landdistriktsudvalget og lokalrådene. Flexboligordningen, som følger af boligreguleringsloven, giver Næstved Kommune mulighed for at give tilladelse til at anvende en helårsbolig til fritidsformål. Administrationen modtager løbende ansøgninger om flexboligtilladelse. Administrationen indstiller derfor, at Plan- og Erhvervsudvalget tager stilling til et administrationsgrundlag for flexboligordningen. Sagen og PEUs beslutning er gengivet nedenfor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget forholder sig til afgivelse af høringssvar i sag om Flexboligordningen fra Plan- og Erhvervsudvalgets møde d. 8. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Boligreguleringsloven § 50, stk. 2, giver kommunalbestyrelserne mulighed for at tillade, at borgerne anvender helårsboliger til fritidsboliger. Formålet med flexboligordningen er at skabe liv og udvikling i landområderne ved, at tomme helårsboliger, der ikke umiddelbart kan sælges, eller som står med risiko for at forfalde på grund af manglende brug, kan benyttes til fritidsformål. Kan en helårsbolig anvendes eller sælges som helårsbolig, må der ifølge loven ikke gives tilladelse til flexbolig.

Flexboligen bevarer sin status som helårsbolig, men har ingen bopælspligt som ellers ikke umiddelbart vil kunne ophæves. Det vil derfor ikke kræve byggetilladelse eller landzonetilladelse at tage boligen i brug som helårsbolig igen.

Flexboligtilladelser vil stille ledig boligmasse til rådighed for et større købersegment, og en større del af boligmassen kan derved blive anvendt. Yderligere kan en flexboligtilladelse øge boligens samlede attraktivitet. Dette gælder ikke i områder, hvor der i lokalplaner eller servitutter står, at området udelukkende må udlægges til helårsboliger. Ligeledes vurderes det, at flexboligordningen giver en uhensigtsmæssig effekt, hvis tilladelser gives i et lokalområde med et velfungerende lokalt liv, da den lokale service, som eksempelvis detailhandel og skolestruktur, så ikke udnyttes optimalt. Tillige er det ikke foreneligt med lovgivningen at tillade flexboliger, så de reelt skaber nye sommerhusområder i kommunen. Endeligt kan der ikke tillades flexboliger i områder, hvor flexboligtilladelsen vil være i strid med anden lovgivning, eksempelvis inden for en beskyttelseslinje, der administreres restriktivt som fx skovbyggelinjen og å- og søbeskyttelseslinjer.

Forslag til administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune
Da administrationen løbende modtager henvendelser om flexboligtilladelser foreslås det, at Plan- og Erhvervsudvalget godkender vedlagte administrationsgrundlag for flexboliger i Næstved Kommune, jf. bilag 1.

Administrationsgrundlaget beskriver, hvor i kommunen, der kan gives tilladelse til flexboliger. Administrationsgrundlaget tager udgangspunkt i Boligreguleringsloven (særligt Boligreguleringslovens § 50, stk 2) som fastsætter følgende punkter. Konkret lægger administrationsgrundlaget derfor op til, at:

 • Forholdsvist mange helårsboliger i kommunen kan få status som flexbolig. Der skal i hver enkel sag foretages en konkret vurdering.
 • Flexboligtilladelsen er betinget af, at den ikke er i strid med anden lovgivning f.eks. lokalplaner og landbrugsloven, og at flexboligen vurderes at opfylde ordningens formål.
 • Tilladelse til flexbolig kan gives, hvis det vurderes, at ejendommens beliggenhed, størrelse og stand skaber en begrænset attraktivitet i forhold til et reelt salg som helårsbeboelse (afgrænsningen af flexboligers beliggenhed uddybes i nedenstående afsnit).
 • Flexboligtilladelsen følger boligen. Det betyder, at en senere køber af boligen kan benytte huset til flexbolig uden at skulle søge kommunen om en ny tilladelse.
 • Ansøgninger om flexboliger, der ligger uden for administrationsgrundlaget, forelægges Plan- og Erhvervsudvalget.

Afgrænsning af, hvor der kan ligge flexboliger i Næstved Kommune
Da lovgivningen ikke entydigt afgrænser områder, hvor der må ligge flexboliger, ønsker administrationen, at Plan- og Erhvervsudvalget tilkendegiver kommunale kriterier for, hvilke områder, der skal friholdes for flexboliger.

Kommuneplanens centerstruktur

Administrationen foreslår, at der ikke gives tilladelse til flexboliger beliggende i hovedcenterbyen eller udviklingscentrene i Næstved Kommuneplans centerstruktur. Det vil sige, at der ikke kan placeres flexboliger i Næstved, Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg, Brøderup og Tappernøje. Centerstrukturen har til formål at styrke de udpegede byer som centre for service, bosætning og erhverv, hvorfor det vurderes, at flexboliger ikke er hensigtsmæssige her. Yderligere vurderes det, at boliger i hovedcenterbyen og udviklingscentrene generelt er attraktive som helårsboliger, hvorfor der ikke ses planmæssig begrundelse for at tillade flexboliger her. Byernes afgrænsning defineres ved kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Hvis Plan- og Erhvervsudvalget ønsker at friholde flere byer for flexboliger, foreslår administrationen, at der heller ikke gives tilladelse til flexboliger i centerstrukturens lokalcentre. Det vil betyde, at der heller ikke gives flexboligtilladelser i Mogenstrup-Lov, Holme-Olstrup/Toksværd, Herlufmagle-Gelsted, Hyllinge, Sandved-Tornemark og Karrebæksminde.

Afstand til kysten
Administrationen foreslår endvidere, at boliger, beliggende inden for kystnærhedszonen(ca. 3 kilometer fra kysten, jf. bilag 2), ikke kan få tilladelse. Flexboligtilladelser ved kysterne kan på sigt skabe en slags sommerhusområder, hvilket vil være i strid med planloven. At bruge kystnærhedszonen som afgrænsning sikrer, at oplevelsesværdierne tæt på kysten bevares, som vi kender dem i dag. Desuden vurderes det, at boliger placeret i kystnærhedszonen generelt er så attraktive, at der ikke ses grundlag for at tillade flexboliger her. Ligeledes er kystnærhedszonen et velkendt begreb, der er defineret i kommuneplanens kortbilag og derfor nemt at forholde sig til for ansøgere.

Administrationen har overvejet, om flexboligers afstand til kysten kan nedsættes til 1 km. Administrationen vurderer, at en afgrænsning via et afstandskrav på 1 km til kysten frem for kystnærhedszonen er en mulighed, som Plan- og Erhvervsudvalget kan vælge at fremme. Det vil imidlertid betyde, at risikoen for, at de kystnære områder vil udvikle sig til en slags sommerhusområder, er større, og afgrænsningen på 1 km skal defineres endeligt, inden administrationsgrundlaget for flexboliger kan tages i brug. Administrationen vil, hvis afgrænsningen på 1 km vælges, følge udviklingen i antallet af flexboliger inden for kystnærhedszonen nøje og fremlægge ændringer til administrationsgrundlaget, hvis udviklingen vurderes at stride imod planlovens formål.

Lovgrundlag
Boligreguleringsloven: Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Planloven

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Udvalget er ikke enig. Flertal i udvalget er bekymret for at små byer i landdistrikter bliver tømt. Mindretal ønsker forsøgsordning.

Plan- og Erhvervsudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 100:

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.10.2018

Sagen udsættes med henblik på høring i lokalrådene samt Landdistriktsudvalget.

Udvalget ønsker endvidere status på hvordan flexboliger administreres i sammenlignelige kommuner.

Bilag
59. Meddelelser fra formanden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at formanden orienterer om arrangementet mandag d. 12. november 2018 om faglig viden og udveksling af erfaringer om gadekærenes udviklingsmuligheder og vedligeholdelse. Bilag er vedlagt med samlet information for dagen.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting og Liane Hovgaard Jensen

Orientering om udvikling af landsbyens gadekær.

Bilag
60. Kommissorium for 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Politisk behandling

§17 stk 4 Landdistriktsudvalget (godkender), 22.10.2018

Landdistriktsudvalget skal drøfte og godkende kommissoriet for udvalgets arbejde med fremkommelighed på landet i 2019. Desuden drøftes arbejdsopgaverne for 2019 på baggrund af oplæg fra formanden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender kommissoriet.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget skal godkende et kommissorium for udvalgets arbejde i 2019 med temaet fremkommelighed på landet.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting, Liane Hovgaard Jensen og Thit Birk Petersen

Kommisorium godkendt. Forslag fra formanden tilrettes. Landdistriktsudvalget opfordrer til at borgermedlemmerne i Landdistriktsudvalget 2018 inviteres med i følgegruppen for friluftsstrategien.

Bilag
61. Annoncering efter borgermedlemmer til 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Politisk behandling

§ 17 stk 4 Landdistriktsudvalget (godkender), 12.10.2018


Landdistriktsudvalget består jf. byrådet beslutning 9. januar 2018 af 5 byrådspolitikere og 4 eksterne medlemmer. Der skal vælges nye borgermedlemmer for 2019 med start fra januar 2019. De nye borgermedlemmer skal have interesse eller viden inden for udvalgets arbejdsområde i 2019: Fremkommelighed på landet.

Landdistriktsudvalget skal tage godkende annonceringsteksten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsudvalget godkender den fremlagte annonceringstekst.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget består jf. byrådet beslutning 9. januar 2018 af 5 byrådspolitikere og 4 eksterne medlemmer. Der skal vælges nye borgermedlemmer for 2019 med start fra januar 2019. De nye borgermedlemmer skal have interesse eller viden inden for udvalgets arbejdsområde i 2019: Fremkommelighed på landet. Annonceringen efter borgermedlemmer skal ske, så borgermedlemmerne kan nå at blive udvalgt blandt ansøgerne af landdistriktsudvalget og godkendt i byrådet senest december 2018, således at borgermedlemmerne kan deltage i udvalgets arbejde fra primo 2019.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting, Liane Hovgaard Jensen og Thit Birk Petersen

Teksten til annoncering gennemskrives med vægt på, at udvalget ikke skal arbejde med kollektiv trafik o.lign. Annoncering efter borgermedlemmer sendes ud således at disse kan udvælges på næste udvalgsmøde.

Bilag
62. Udkast til mødeplan 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019. Det foreslås, at udvalgsmøder afholdes på disse datoer:

Mandag d. 21. januar kl. 16-20

Onsdag d. 6. marts kl. 17-20

Mandag d. 15. april kl. 17-20

Lørdag d. 11. maj kl. 10-15 (konference/seminar)

Onsdag d. 19. juni kl 17-20

Mandag d. 26. august kl. 17-20

Mandag d. 23. september kl. 17-20

Onsdag d. 6. november kl. 17-20

Mandag d. 9. december kl. 17-20

Bilag med "Den politiske mødekalender 2019 er vedlagt som bilag"

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018
Fraværende: Torben Stenstrup, Lars Børsting, Liane Hovgaard Jensen og Thit Birk Petersen

7. januar: Fællesmøde med KDU

21. januar: 17-20

1.-2. marts: 16-22 + evt lørdag

8. april: 17-20

4. maj: 10-14 (seminar/konference)

19. juni: 17-20

26. august: 17-20

23. september: 17-20

6. november: 17-20

9. december: 17-20 § 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget, 24. september 2018, pkt. 52:

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Fraværende: Fraværende: Torben Stenstrup, Liane Hovgaard Jensen, Lars Børsting og Thit Birk Petersen.

Drøftet.

Mødeplan drøftet og udskudt til arbejdsform og proces for 2019 er fastlagt.

Bilag
63. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 22.10.2018

Intet at bemærke.


Sidst opdateret den 5. november 2018