Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 21. juni 2018

Dato

21.06.2018

Tid

17.00

Sted

Helgesvej 9, 4160 Herlufmagle

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


31. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen og Lars Børsting.

Godkendt
32. Inspiration og dialog med Lokalråd Glumsø, Lokalråd Tybjerg, og Omegn, Lokalråd Skelby og Lokalråd Herlufmagle.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget indgår i en dialog med Lokalråd Glumsø, Lokalråd Tybjerg og Omegn, Lokalråd Skelby og Lokalråd Herlufmagle om ideer og inspiration til turisme, natur og oplevelser i lokalområderne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen og Lars Børsting.

Drøftet

Lokalråd Herlufmagle, Lokalråd Tybjerg og omegn og Lokalråd Glumsø gav deres input til dialogen med udvalget.
33. Drøftelse af mulige indsatser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af inspiration og dialog med lokalrådene identificerer mulige indsatser for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af inspiration og dialog med Lokalråd Glumsø, Lokalråd Tybjerg og omegn, Lokalråd Skelby og Lokalråd Herlufmagle identificerer udvalget nogle temaer, der kan tages med i udvalgets videre arbejde med konkret udvikling af landdistrikterne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og Torben Stenstrup.


Drøftet

Udvalget ønsker på baggrund af input at forbedre lokalrådshjemmesiderne og skabe bedre kobling og gennemsigtighed for Mærkxxxx-siderne og søgeoptimere disse.

Ønske om at lokalrådene sender alle deres oplysninger med henblik på et samlet overblik og beskrivelser af lokale seværdigheder til brug på hjemmesiderne med kortfunktion.
34. Orienteringssag: Turismetillæg til kommuneplanstrategi 2016-2028

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra Plan- og Erhvervsudvalgets møde d. 11. juni 2018 om turismetillæget til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende har været behandlet i PEU d. 11. juni 2018.
Sagen ang. det reviderede forslag til turismetilægget fra 2016 er fremsendt først til drøftelse i Plan- og Erhvervsudvalget, der videresender sagen til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Byrådet.

Indstillingen
1. at et revideret forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 godkendes med følgende ændringer:

  • at sommerhusområdet ved Kristianholms Plantage udgår.
  • at sommerhusområdet ved Karrebækvej, Nybro, udvides.
  • at sommerhusområdet Karrebækvej, Søeng, udgår.
  • at nyt forslag om sommerhusområde på Enø, Gerbredgård, medtages, evt. med reduceret areal af hensyn til eksisterende sommerhusområder.
  • at udviklingsområdet ved De Hvide Svaner justeres, således lodsejeres boliger og virksomhed friholdes.
  • at nyt forslag til udviklingsområde på Enø, Gerbredgård, medtages.

2. at det reviderede forslag sendes i fornyet høring i perioden 09. juli - 17. september 2018 med henblik på endelig godkendelse af tillægget i efteråret 2018.

Byrådet besluttede den 19. december 2017 at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i offentlig høring. Forslaget omhandler turismeudvikling generelt i Næstved Kommune, men det berører også specifikt udlægningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Formålet med tillægget er at udpege strategiske indsatsområder for turismen i Næstved Kommune og sikre det administrative grundlag for en eventuel udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der muliggøres med den reviderede planlov. Planloven muliggør, at der kan udlægges et begrænset antal nye sommerhuse på landsplan, hvor en forudsætning for at kunne komme i betragtning til disse er, at Næstved Kommune har en kommuneplanstrategi med tilhørende turismestrategiske overvejelser. Erhvervsministeriet har endvidere i foråret 2018 oplyst, at de forventer, at en ny ansøgningsrunde vil blive annonceret i primo 2019.

Forslaget til turismetillæg har nu været i offentlig høring, og i høringsperioden er der indkommet i alt 13 høringssvar, hvoraf 4 af disse berører generelle forhold og 11 af disse specifikt kommenterer udpegningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder med forslag til udpegning af et nyt sommerhusområde og udviklingsområder på Enø.

Overordnede høringssvarDe mere overordnede høringssvar er generelt positive over indholdet af forslaget til turismetillægget og ser gerne, at flere områder, aktiviteter og konkrete projekter i kommunen inddrages i turismetillægget.

Beslutning i PEU d. 11. juni 2018
Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales. Der tages direkte kontakt til involverede grundejere.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og Torben Stenstrup.

Taget til efterretning

Ønske om at identificere borgere, der kunne ønske at åbne et Bed & Breakfast-sted.

Bilag
35. Output af Landdistriktsudvalgets arbejde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

  • Administrationen indstiller at udvalget tager en foreløbig drøftelse af form og formidling af udvalgets arbejde ud fra de input der er kommet indtil nu. Drøftelsen kan fx tage udgangspunkt i følgende opdeling:
  • Konkrete indsatser i lokalområder. Administrationen kommer med oplæg til de indsatser, der kan iværksættes.
  • Kort rapport med 5-10 tværgående temaer ud fra input fra lokalråd samt kortmateriale over konkrete oplevelser, natur og turismesteder. Ud fra de første møder har administrationen indkredset følgende temaer (ikke udtømmende):

-Muligheder for at bevøge sig rundt i landdistrikterne.

-Sammenhæng mellem Mærk Næstved og Mærk... (lokalområderne)

-Overnatningsmuligheder i landdistrikterne

-Stedbundne værdier og seværdigheder

-Lokal handel og smagsoplevelser

-Få besøgende/turister til at bruge mere af kommunen.

  • Formidling tilbage til lokalråd, andre aktører og relevante politiske udvalg.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og Torben Stenstrup.

Drøftet

Drøftede temaer er:
- Muligheder for at bevæge sig rundt i landdistrikterne.

- Sammenhæng mellem Mærk Næstved og Mærk... (lokalområdenes sider)

- Overnatningsmuligheder i landdistrikterne

- Stedbundne værdier og seværdigheder

- Lokal handel og smagsoplevelser

- Få besøgende/turister til at bruge mere af kommunen

- Kulturoplevelser og festivaler

- Aktiviteter
36. Forslag fra Landdistriktsudvalget til budget 2019 - 2022

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Landdistriktsrådets ønske til en budgetramme medtages som budgetønske via Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalgets budgetønske til en økonomisk ramme på 200.000 kr. fremsendes via Økonomiudvalget til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets sidste fagudvalgsbehandling af budget 2019 - 2022 den 18 juni 2018, skal udvalget beslutte og godkende det materiale der skal fremsendes til byrådets budgetseminar. Landdistriktsudvalgets budgetønske er her medtaget som et udvidelsesønske under Økonomiudvalget.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og Torben Stenstrup.

Godkendt


Der ansøges om 200.000 kr. til udvalgets arbejde.

Bilag
37. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 21.06.2018
Fraværende: Brian Hornbek, Thit Birk Petersen, Rico Carlsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og Torben Stenstrup.

Drøftet

Ønske om at identificere ejerne af nuværende Bed & Breakfast-steder og samtidig kontakte ejendomsmæglere med henblik på orientering om mulige steder til salg for etablering af Bed & Breakfast.


Sidst opdateret den 22. juni 2018