Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 31. januar 2018

Dato

31.01.2018

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, mødelokale 8

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Godkendt.
2. Godkendelse af formand

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender valg af formand.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 9. januar 2018 udpeget Thor Temte til at være formand for udvalget.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Thor Temte godkendt som formand.
3. Godkendelse af næstformand

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Sagsfremstilling

Administrationen skal vælge en næstformand blandt følgende medlemmer af udvalget:

- Charlotte Roest, Socialdemokratiet

- Brian Hornbek, Socialdemokratiet
- Cathrine Riegels Gudbergsen, Venstre

- Rico Carlsen, Venstre

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Cathrine Riegels Gudbergsen godkendt som næstformand.
4. Godkendelse af kommissorium

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissorium for §17 stk. 4 udvalgets arbejde godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med formanden udarbejdet forslag til kommissorium for udvalget.

Kommissoriet er vedlagt i bilag.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Byrådet

Økonomi

Udvalgsmedlemmer honoreres som vedtaget på byrådsmødet d. 9. januar 2018. Eksterne medlemmer modtager diæter eller tabt arbejdsfortjeneste pr. møde. Dette afholdes af budget til vederlag til politikerne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Godkendt. Udvalget finder det beklageligt, at der ikke er afsat midler til udvalgets arbejde.

Bilag
5. Arbejdsform og prioritering af emner

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter arbejdsform og prioritering af emner med henblik på beslutningssag på kommende møde.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i emner og temaer oplistet i udkast til kommissorium lægges der op til en drøftelse af udvalgets arbejdsform.

På baggrund af udkast til kommissorium foreslår administrationen følgende 4 temaer som muligheder for udvalgets fokusering i en 4-årig periode:

  • Borgerservice, tilgængelighed
  • Oplevelse af naturen
  • Kollektiv trafik, trafik, nye transportformer
  • Bosætning og erhverv på landet

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Der vælges et emne i fokus per år.

For de første to år vælges:

• Oplevelser, turisme og natur (2018)

• Kollektiv trafik, trafik, nye transportformer (2019)
6. Godkendelse af mødeplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2018. Det foreslåes, at udvalgsmøder afholdes hhv. onsdage fra 15.30-17.30 og torsdage fra 17.00-19.00.

Onsdag den 31. januar

Onsdag den 28. februar

Torsdag den 5. april

Onsdag den 9. maj

Torsdag den 7. juni

Torsdag den 16. august

Torsddag den 6. september

Torsdag den 4. oktober

Torsdag den 1. november

Torsdag den 6. december

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Der laves forslag til ny mødeplan, som godkendes på næste møde.

Næste møde: onsdag d. 28.2 kl. 17.30 til 19.30

Ønske om at nogle møder holdes i lokalområderne med 20 minutters møde med lokalrådet om årets emne.

Bilag
7. Drøftelse af eksterne medlemmer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulige eksterne medlemmer med henblik på beslutningssag på kommende møde.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. januar, at udvalget skal bestå af fem byrådsmedlemmer og 4 eksterne medlemmer.

Tildelingen af disse fire pladser skal ske under hensyntagen til de emner, udvalget vurderes særligt at skulle beskæftige sig med i sin funktionsperiode.

Administrationen anbefaler, at de politiske medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget kommer med forslag til hvilke eksterne medlemmer, der skal udpeges til udvalget.

Sag herom forelægges på Byrådets møde den 20. marts 2018.

Politisk behandling

Byrådet

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Udvalget ønsker at vælge de fire eksterne medlemmer i relation til årets fokusemne.
8. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 31.01.2018

Rico Carlsen var fraværende.

Udvalget ønsker at invitere en repræsentant fra en kommune, der har arbejdet på en lignende måde til næste møde.


Sidst opdateret den 2. marts 2018