Vederlag til byrådsmedlemmer

Vederlag for medlemskab af byrådet og dets udvalg. Taksterne gælder for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering finder sted hvert år pr. 1. april.

Vederlag til byrådsmedlemmer

Klik på linket herunder for at se en oversigt over kommunale og andre vederlag udbetalt til byrådets medlemmer:

Kommunale vederlag 2018 til medlemmer af Næstved Byråd pr. 1. april 2018 

Andre vederlag 2018 vedr. Havnebestyrelsen og NK-Forsyning til medlemmer af Næstved Byråd

Andre vederlag 2018 til medlemmer af Næstved Byråd
Vederlag modtaget for andre hverv er oplyst for år 2017 og opdateres årligt i 1. kvartal, jf. afsnit om andre hverv nederst på denne side.

 • Borgmesteren får et vederlag på 1.142.130 kr. årligt.
  Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag.

 • 1. Viceborgmester får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 114.213 kr. årligt.

 • Alle byrådets medlemmer, undtagen borgmesteren, får et fast vederlag på 111.498 kr. årligt – dog således, at medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste får et reduceret fast vederlag på xxxxxxx kr.

 • Medlemmer, med et eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får et tillægsvederlag på 14.376 kr. årligt (børnetillæg).

 • Formændene for de stående udvalg får et vederlag, som Byrådet har fastsat til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 214.720 kr. årligt.
  Formanden for Børn og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 107.360 kr. årligt.

 • Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 6,3 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 71.954 kr. årligt.

 • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget får udvalgsvederlag. Den samlede pulje til udvalgsvederlag udgør 134,9 pct. af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt mellem udvalgenes medlemmerne (minus formændene). Udvalgsvederlaget udgør 34.241 kr. årligt pr. udvalg.

  Havnebestyrelsen

 • Formanden for Havnebestyrelsen får et vederlag, som Byrådet har fastsat til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 211.226 kr.

 • Øvrige medlemmer af Havnebestyrelsen får et årligt vederlag med et grundbeløb pr. 1.10.1997 på 18.000 kr., som reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser. Vederlaget udgør 23.899 kr. årligt.

 

Offentliggørelsen af vederlagene sker på grundlag af beslutning i Byrådet den 12.11.2007. 

Andre hverv
Jf. § 16e i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Andre vederlag fremgår af ovenstående oversigt over vederlag.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 1. maj 2019