Lægeskift - gruppeskift

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos læge og på offentlige sygehuse.

Sygesikring

Den offentlige sygesikring giver alle borgere med bopæl i Danmark ret til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 

Sygesikringsbevis/sundhedskort

Alle får gratis udleveret et sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis.

Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift. 

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.  

 

Bestil nyt sundhedskort

Det koster 205,- kr. pr. 01.01.2020 at få et nyt sundhedskort, hvis du har mistet eller ødelagt det. Du skal også betale gebyr, hvis du skifter læge uden at flytte, eller hvis du vil skifte sikringsgruppe.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • magnetstriben ikke virker, men kortet ellers ikke er beskadiget (kortet skal indleveres til Borgerservice - kan ikke bestilles via hjemmesiden)
 • kortet er beskadiget og mere end 4 år gammelt. (kan bestilles via hjemmesiden)
 • det sker i forbindelse med flytning (Se Lægeskift )
 • det sker i forbindelse med, at lægen holder op
 • det sker i forbindelse med navnskift, fordi du er blevet gift
 • et barn under 15 skal have nyt bevis, fordi en af forældrene skal skifte læge  

Via nedenstående link kan du bestille et nyt sundhedskort og samtidig foretage betaling med dankort eller andre betalingskort (hvis du ikke opfylder et af de nævnte punkter). 

Bestil et nyt sundhedskort her 

 

Skift læge

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning, eller hvis din læge lukker sin praksis.
Nyt sundhedskort fremsendes automatisk. Det gamle kort skal blot tilintetgøres. 

Det skal gøres opmærksom på, at det først er gratis at skifte læge , når du har modtaget skrivelsen fra Regionen om, at din læge stopper. Hvis du vælger at skifte læge inden skrivelsen kommer, koster det 205,- kr.

Du kan frit vælge læge eller klinik. Hvis afstanden mellem din bopæl og lægen eller klinikken er mindre end 15 kilometer, kan din læge komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom. Er afstanden mere end 15 km, skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg.

Lægeskiftet har virkning 14 dage efter, du har foretaget skiftet. Fra 1.12.2012 skal du foretage skiftet digitalt på nettet. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet - kan du få hjælp i Borgerservice. 

Via nedenstående link kan du skifte læge og samtidig foretage betaling med dankort eller andre betalingskort. Du vil i forløbet blive orienteret om, hvilke læger der har åben eller lukket for tilgang. Du kan også orientere dig om, hvilke læger der har åben eller lukket for tilgang her.

Skift læge her 

OBS ! Det skal gøres opmærksom på, at lægeskift inden for samme praksis - aftales med lægerne - er gratis.

Hjemmeboende børn under 15 år kan ikke selv vælge læge, men følger automatisk forældrene (normalt moderen).

 

Kan jeg få en læge, der har lukket for tilgang ?

Hvis en læge har lukket for tilgang af patienter, kan du kun blive tilmeldt under visse forudsætninger:

 • Du fylder 15 år, og ønsker at skifte til denne læge, som den ene af forældrene er tilmeldt.
 • Din ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse, er tilmeldt lægen.
 • Du overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus og har hidtil brugt pågældende læge.
 • Du er flyttet tilbage efter en midlertidig fraflytning (højskoleophold, værnepligt m.v.).
 • Der findes ikke 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra din bopæl.

Valg af læge med lukket tilgang

 

Sygesikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper:

Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt praktiserende læge
Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge. 

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor. Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos den alment praktiserende læge eller speciallæge.

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor. Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som praktiserer efter overenskomst med sygesikringen). 

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Dette tilskud fratrækkes regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. 

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Børn under 15 år kan ikke selv vælge gruppe. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.    

 

Skift gruppe

Du kan skifte sikringsgruppe med virkning 14 dage efter, kommunen har modtaget din skriftlige anmodning herom. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Via nedenstående link kan du foretage gruppeskift og samtidig indbetale gebyret med dankort.

Anmod om gruppeskift her 

 

Valg af speciallæge

Du kan frit vælge speciallæge blandt de privat praktiserende speciallæger. Som regel har din egen læge, en liste over de speciallæger, han/hun har kendskab til og kan derfor rådgive patienten i sit valg. Der kan være lang ventetid ved nogle speciallæger.

 

Henvisning

Man skal ikke have en henvisning fra egen læge, hvis man skal have lægehjælp af følgende speciallæger:

 • Ørelæge 
 • Næselæge 
 • Halslæge 
 • Øjenlæge 
 • Kiropraktor

Ønsker du hjælp af andre speciallæger, skal du have en henvisning fra egen læge. Dog ikke hvis du  tilhører sygesikringsgruppe 2. 

 

Det særlige sundhedskort

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre. Det kræver dog, at du: 

 • arbejder minimum ni timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden i Danmark
 • indbetaler til ATP
 • ikke arbejder i dit bopælsland.  

Har du børn er de ikke dækket af dit sundhedskort, men skal behandles i det land, hvor I har bopæl.  

Du skal søge om at få et særligt sundhedskort på www.borger.dk.

 

Klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende den  til din kommune inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles i Sundhedsvæsenets patientklagenævn.

 

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger på portalen sundhed.dk.

 

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 9. januar 2020