Specialundervisning

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.

Hvordan bliver et barn indstillet til specialundervisning?

En indstilling til specialundervisning sker altid i samråd med elev og forældre. Det er mest almindeligt, at det er elevens klasselærer, der gør opmærksom på, at barnet måske har brug for specialundervisning. Formelt er det dog skolelederen, der har kompetencen til at henvise til specialundervisning.

Hvis forældrene er imod, at deres barn skal modtage specialundervisning, kan det kun komme på tale, hvis skolelederen vurderer, at det er absolut nødvendigt for barnets udvikling.


I Næstved Kommune er det skolelederen, der indstiller til specialundervisning.

Pædagogisk-psykologisk vurdering

Som udgangspunkt vil der blive lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvorefter der tages stilling til, hvilke tilbud barnet har brug for.

Vurderingen foretages af en pædagogisk-psykologisk rådgiver, oftest enten en psykolog eller en specialundervisnings-konsulent. Drejer henvisningen sig om specialundervisning i enkelte fag, kan skolelederen dog beslutte, at der ikke er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering. Som forældre kan man altid bede om at få foretaget en sådan vurdering, også selv om man i første omgang ikke har ment, at det var nødvendigt.

Henvisning til specialundervisning i specialklasser og på specialskoler bliver som oftest besluttet centralt af kommunen.

Undervisningens rammer og indhold

Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.:

  • Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag. Den kan enten erstatte eller supplere den almindelige undervisning.
  • Eleven bliver flyttet til en specialklasse, som kan være placeret på en specialskole.
  • Eleven bliver både undervist i sin almindelige klasse og i en specialklasse.

Specialundervisningen indrettes sådan, at den enten foregår i klassen, parallelt med klassens undervisning eller uden for den almindelige skoletid.

Specialundervisningen kan foregå på mange forskellige måder, alt efter hvad barnet har brug for. Ofte vil barnet få særlige undervisningsmaterialer og øvelser, der skal gøre skolegangen lettere.


I Næstved kommune gives specialpædagogisk bistand på følgende måde:
  • Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentlig.
  • Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.
  • Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.
  • Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted.

Specialiserede tilbud

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

I Næstved Kommune foregår specialundervisningen i folkeskolerne.

Læs også

Hvis du vil vide mere om specialundervisning i folkeskolen og frie grundskoler, kan du finde oplysninger på Undervisningsministeriets temasider herunder.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse i forbindelse med specialundervisning, hvis:

  • jeres datter eller søn er blevet henvist til specialundervisning eller specialskole imod din vilje.
  • kommunen, imod jeres ønske som forældre, ikke vil henvise jeres barn til specialklasse, specialskole eller give støtte i den overvejende del af undervisningstiden.

Klagefristen er fire uger, fra afgørelsen er faldet, og klagen skal sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er som oftest kommunen, der træffer sådanne afgørelser. Kommunen har herefter fire uger til at vurdere sagen igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt videre til Klagenævnet for specialundervisning, der vurderer afgørelsen.

Sidst opdateret den 30. marts 2019