Generelt om projekter i vandløb

Før du kan lave noget om i et vandløb, skal du sende et projekt ind til vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden sørger for, at dine naboer får medindflydelse på dit projekt. Når et projekt er godkendt, har du lov til at udføre arbejdet med at ændre vandløbet.

Hvad må jeg i mine vandløb?

Du skal vedligeholde dine vandløb - det er en pligt. Du skal vedligeholde åbne og rørlagte vandløb samt dræn på din ejendom, så der ikke sker ændringer af vandløbenes evne til at lede vand.

 

Hvad må jeg ikke i mine vandløb?

Du må ikke lave noget om i dine vandløb. Det er en pligt at søge om tilladelse til alle ændringer i dine vandløb.

Hvis du laver noget om i dine vandløb, så de kan lede mere eller mindre vand, vil du påvirke afledningen af vand hos dine naboer. Du må ikke lave noget om i dine vandløb, før dine naboer har haft mulighed for at få indflydelse på dit planlagte arbejde. Derfor skal du beskrive ændringerne i et projekt, som du skal sende ind til os. Dit projekt skal så godkendes. Og derefter skal dine naboer have 4 uger til at klage i.

Du må ikke påbegynde et arbejde i vandløbene, før du har fået godkendelsen, og dine naboer har haft mulighed for at klage. Det er altså ikke nok, at du har indsendt et projekt. Du skal vente til behandlingen af din ansøgning er helt afsluttet.

Hvis du går i gang med et arbejde ude i vandløbene uden den nødvendige godkendelse, kan du blive straffet. Straffen kan omfatte politianmeldelse og bøde. Du kan også pådrage dig et ansvar for skader på naboers ejendomme. Endelig kan du komme til at betale for at bringe vandløbet tilbage til sin oprindelige tilstand.

 

Hvad er et projekt?

Et projekt er en beskrivelse af den ændring, som ønskes gennemført i et vandløb. Projekter kan udarbejdes af både lodsejere og vandløbsmyndighed.

Ændringer kan være at sno vandløb, at genåbne rørlagte strækninger, at lægge gydegrus ud til ørreder, at lave broer og overkørsler, at flytte vandløbet til et andet sted, at skifte til større eller mindre diametre i rørledninger. Kort sagt alle former for ændringer skal beskrives i projekter.

 

Hvordan behandler vandløbsmyndigheden min ansøgning?

Før du kan få en godkendelse til en ændring af et vandløb, skal du indsende en ansøgning sammen med et projekt til vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden hjælper med at finde vigtige oplysninger dels i kommunens egne arkiver og dels hos andre myndigheder. Vandløbsmyndigheden kan også bede dig om yderligere oplysninger til belysning af projektet.

Når projektet er fuldt belyst, skal projektets betydning for vandløbets evne til at aflede vand og for miljøet i vandløbet vurderes. Vandløbsmyndigheden sikrer, at dine naboer bliver hørt. Vandløbsmyndigheden skal tage stilling til, om projektet kan godkendes. Hvis dit projekt er til skade for enten afledning af vand eller miljø, kan det blive svært at få en godkendelse.

 

Hvordan kan en godkendelse hjælpe mig og mine naboer?

Under behandlingen af din ansøgning og dit projekt vil vandløbsmyndigheden annoncere dit projekt, så naboer og organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund o.l.) kan fremsende deres bemærkninger, indsigelser og klager til projektet. Perioderne kaldes indsigelsesperiode og klageperiode. På den måde sikres, at alle har mulighed for at få medindflydelse på dit projekt i de to perioder. Efter disse perioders ophør er det for sent at påklage dit projekt. På denne måde sikres først dine naboer og derefter dig selv.

 

Hvordan laver jeg et projekt?

Et projekt skal indeholde bestemte oplysninger. Du kan hente information og ansøgningsskema på hjemmesiden eller ved at kontakte Center for Plan og Miljø.

Regulering

Hvis du skal søge om tilladelse til regulering af vandløb, skal du bruge 3 blanketter.

Blanket 1: Projekt i vandløb - regulering m.v. (pdf, nyt vindue)
Blanket 2: Baggrundsoplysninger - til projekt (pdf, nyt vindue)
Blanket 3: Naboerklæring - ved projekt om regulering, krydsning m.v. (pdf, nyt vindue)

Du skal bruge en blanket til naboerklæring for hver nabo, der skal afgive naboerklæring.

Krydsning

Hvis du skal søge om tilladelse til at krydse et vandløb med rørledninger, kabler m.v., skal du bruge 3 blanketter.

Blanket 1: Projekt i vandløb - krydsning (pdf, nyt vindue)
Blanket 2: Baggrundsoplysninger - til projekt  (pdf, nyt vindue)
Blanket 3: Naboerklæring - ved projekt om regulering, krydsning m.v.  (pdf, nyt vindue)

Du skal bruge en blanket til naboerklæring for hver nabo, der skal afgive naboerklæring.

Medbenyttelse

Hvis du skal søge om tilladelse til at medbenytte et vandløb, herunder også alle rørlagte vandløb, skal du bruge 3 blanketter.

Blanket 1: Projekt i vandløb - medbenyttelse (pdf, nyt vindue)
Blanket 2: Baggrundsoplysninger - til projekt (pdf, nyt vindue)
Blanket 3: Naboerklæring - ved projekt om medbenyttelse (pdf, nyt vindue)

Du skal bruge en blanket til naboerklæring for hver nabo, der skal afgive naboerklæring.

Modtager af ansøgning

Du skal sende din ansøgning med projekt, kort og andre relevante bilag til:

Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved
eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019