Natur

Næstved Kommune har både den almindelige ”hverdagsnatur” og unikke naturområder, landskaber og sjældne arter – ikke kun i dansk sammenhæng, men også inden for Europa. Kommunerne er de største offentlige forvaltere af landskabet i Danmark.

Natur_foto

Kom og oplev Sjællands største Å og den sjældne isfugl

I Næstved Kommune har vi meget almindelig natur – skov, vandhuller, vandløb, marker og kyster – og almindelige arter, som også findes i resten af landet - men også fantastiske landskaber, unikke naturområder og sjældne arter, der er enestående – også i Europæisk sammenhæng!

Vi har bl.a. disse naturperler:

Unikke naturområder

  • Susåen - Østdanmarks største å
  • Holmegaards Mose - det største højmoseområde øst for Lillebælt
  • Tystrup Sø - én af Sjællands største søer
  • Langstrakte og sammenhængende strandenge ved kysterne

Fantastiske landskaber

  • Mogenstrup ås - Danmarks længste ås-system
  • Fjordområder og kystlandskab ved Præstø samt Karrebæk, Enø og Dybsø

Sjældne arter

  • Orkidéer som mygblomst og salep-gøgeurt
  • Kødædende soldugplanter
  • Klokkefrø
  • Isfugl og havørne med et vingefang på 2,4 meter
 

Fælles ansvar

Både den almindelige og robuste natur og den sårbare og sjældne natur har vi pligt til at værne om og passe på. Det er vores fælles arv, og vi skal give kommende generationer de samme – eller helst forbedrede – muligheder for at opleve og benytte naturen.

 

Kommunale opgaver

Kommunerne er de største offentlige naturforvaltere i Danmark. Vi har fx tilsynet med de fredede arealer. Det er også os, der står for naturbeskyttelsen og adgangen til naturen. Vi administrerer den lovgivning, der gælder for beskyttelsen af naturen og landskabet.

Gennem naturpleje og naturgenopretning sikrer og forbinder vi de eksisterende naturområder, ligesom vi skaber ny natur ved fx skovrejsning og genslyngning af udrettede vandløb. Vi plejer også en række fortidsminder, da de er en vigtig del af vores kulturarv.

 

Passer naturen ikke sig selv?

Meget af det, vi i dag kalder natur – enge, overdrev, moser, heder, søer og vandhuller – har oplevet en kraftig tilbagegang i både areal og kvalitet. Vi skal derfor beskytte og udvide disse naturtyper, og de arter, som lever her.

Men det er ikke nok bare at beskytte. Der er en række naturtyper og arter, som er afhængige af menneskelig aktivitet. Langt hovedparten af kommunens ferske enge, strandenge og overdrev er det, man kalder halvkultur-naturtyper. Det vil sige, at de er skabt gennem landbrugets udnyttelse af disse arealer til afgræsning, høslæt og brændsel.

Den driftsform, som gennem århundreder - ja måske årtusinder - har skabt disse naturtyper, er ofte ikke længere rentabel for landbruget og må derfor opgives. Hvis disse naturområder ikke skal forsvinde, er det derfor vigtigt gennem naturpleje og driftsaftaler med landmænd og borgere at sikre en fortsat drift.

 

Et vigtigt område i Europa

Vi skal ikke alene tage vare på beskyttelsen og benyttelsen af Danmarks natur. Vi har også en international forpligtigelse til at passe på den danske natur, som er sjælden eller sårbar i europæisk sammenhæng. Særligt værdifulde er de såkaldte Natura 2000-områder, der er udpeget i hele Europa. Her i kommunen har vi fx et særligt ansvar for klokkefrøen, der holder til i kystområderne ved Dybsø Fjord og Karrebæk Fjord.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Har du set sjældne dyr og planter?

Så vil vi gerne vide det. Tast dine oplysninger ind på hjemmesiden:
Fugle og Natur

Naturrådet

Her i kommunen har vi et Naturråd. Naturrådet rådgiver os om blandt andet friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning.

Rådet består af repræsentanter fra organisationer, der beskæftiger sig med natur, vandmiljø og friluftsliv.

Læs mere om Naturrådet

Sidst opdateret den 8. april 2019