Boringer

Her kan du læse om reglerne for etablering af boringer i Næstved Kommune. Der findes to kategorier af boringer med forskellige regler.

Kategori A og B

For kategori A-boringer gælder det, at der skal indhentes tilladelse hos kommunen. Tilladelse til kategori A-boringer gives som regel som en del af tilladelsen til et konkret projekt fx en tilladelse til vandindvinding eller en tilladelse til forureningsundersøgelse efter jordforureningsloven.

For kategori B-boringer gælder, at der skal foretages anmeldelse til kommunen.

 

Regler for A-boringer

Kategori A-boringer omfatter følgende boringer: 

 1. Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v. 
 2. Boringer til permanent grundvandssænkning. 
 3. Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v. 
 4. Permanente pejleboringer. 
 5. Moniteringsboringer. 
 6. Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør. 
 7. Miljøtekniske afværgeboringer. 
 8. Boringer til tilledning af vand til undergrunden. 
 9. Andre boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.

Borearbejdet må først påbegyndes, efter at der er indhentet tilladelse hos kommunen. 

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til:

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

eller på mail:   

Her kan du finde ansøgningsskema til A-boringer (PDF, nyt vindue)

 

Regler for B-boringer

Kategori B-boringer omfatter følgende boringer: 

 1. Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v. 
 2. Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør. 
 3. Geotekniske boringer. 
 4. Råstofboringer. 
 5. Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.

Borearbejder må først påbegyndes efter anmeldelse til byrådet og kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre byrådet inden da har gjort indsigelse imod det.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til:

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Eller på mail:

Råstofboringer og geotekniske boringer kan dog udføres uden forudgående anmeldelse.

Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres, så boringen ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes. Når en boring ikke længere er i brug, skal ejeren sørge for, at den bliver sløjfet senest 1 måned efter, at brugen er ophørt.

Her kan du finde ansøgningsskema til B-boringer (PDF, nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Bekendtgørelsens regler skal anvendes ved etablering af nye boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål, boringer til tilledning af vand til undergrunden, råstofboringer og andre boringer, der ikke er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Her kan du læse bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (nyt vindue) 


Sidst opdateret den 8. april 2019