Myndighedsopgaver

Næstved Kommune skal som myndighed føre tilsyn med drikkevandskvaliteten, boringer og behandlingsanlæg. Kommunen skal godkende vandværkers kontrolplaner og takstblade samt de udførte pejlinger. Kommunen skal også udstede indvindingstilladelser og udarbejde vandforsyningsplan og indsatsplan.

Kommunens opgaver vedrørende drikkevand og grundvand

Byrådet er myndighed vedrørende grundvand, drikkevand og varmt brugsvand for almene og ikke almene vandværker, herunder enkeltanlæg, markvandere og virksomheder. Med hjemmel i vandforsyningsloven har Miljø- og Fødevareministeren udstedt bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har udstedt vejledninger til borgere og myndigheder om, hvordan disse regler bør administreres.

I Næstved Kommune udføres denne opgave af Center for Plan og Miljø, mens mere principielle afgørelser træffes i Teknisk Udvalg på byrådets vegne.

Lovgivningen stiller kvalitetskrav til drikkevand, men ikke til grundvand. De almene vandværker er ansvarlige for drikkevandets kvalitet til og med stophanen, mens grundejeren er ansvarlig for sin vandinstallation og vandets kvalitet heri, inkl. jordledningen fra stophane til bygning. Derfor er det som oftest grundejeren, der er ansvarlig for at afhjælpe problemer med kvaliteten af varmt brugsvand.

Læs mere om vandforsyningsloven (nyt vindue)
Læs mere om drikkevandsbekendtgørelsen (nyt vindue) 
Læs mere om miljøtilsynsbekendtgørelsen (nyt vindue)
Læs mere om Miljøstyrelsens tilsynsvejledning (nyt vindue)
Læs mere om Miljøstyrelsens kogevejledning (nyt vindue) 

Du kan desuden finde spørgsmål og svar på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

 

Tilsyn med kvaliteten af drikkevand og grundvand

Tilsynsbekendtgørelsen (drikkevandsbekendtgørelsen) stiller krav om at overvåge kvaliteten af drikkevand og det grundvand, der indvindes til produktion af drikkevand og til vanding. Næstved Kommune fører tilsyn med, at vandværker, virksomheder, brøndejere og andre, kontrollerer vandkvaliteten – samt om kvalitetskravene overholdes.

Kommunen kontakter ejeren, hvis kravene til vandets kvalitet ikke overholdes. Nogle gange kan sagen klares telefonisk eller skriftligt, andre gange må der udføres tilsyn på stedet, da der inden for vandforsyning er en tæt sammenhæng mellem teknik og hygiejne/vandkvalitet.

 

Teknisk-hygiejniske tilsyn på vandværker samt andre anlæg og installationer

Det er meget vigtigt at holde grundvand og drikkevand godt adskilt fra overfladevand, spildevand og andet urent vand. Ved tilsynet tilses boringer/brønde, iltningssystemer, filtre og beholdere, samt eventuelt trykforøgere, vandtårne o.lign.

De tilsynsførende er uddannet til opgaven, og de bedømmer de tekniske forhold: indretning, materialer, beskyttelse, funktion med videre. Bedømmelsen udføres med baggrund i anbefalingerne i to Danske Standarder: DS 441 Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg og DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg. Ved lejlighedsvise tilsyn med vandinstallationer bedømmes disse i forhold til de bindende krav i DS 439 Norm for vandinstallationer. En norm er sammenskrivning af kendt viden, der virker.

Under tilsynet bedømmes det også, om behandlingsanlægget dels er godt beskyttet mod forurening, dels fungerer, som det skal, og producerer en tilfredsstillende vandkvalitet.

Efter tilsynet fremsender kommunen en skriftlig rapport til vandværket/ejeren.

 

Godkendelse af kontrolplaner for vandværker

Vandværker og virksomheder skal udarbejde forslag til kontrolplan og sende den ind til Næstved Kommune til godkendelse i henhold til § 6 og § 7 i Drikkevandsbekendtgørelsen (se ovenfor).

Kontrolplanen beskriver, hvornår der skal udtages og analyseres ”de offentlige kontrolprøver” og om de enkelte programmer skal tilkobles flere analyser end ellers. Der kan således være supplerende krav i vandværkets indvindingstilladelse, et påbud, eller vandværket kan have aftalt et større program med kommunen.

 

Godkendelse af takstblade

Vandværker der forsyner mindst 10 ejendomme (= almene vandværker) skal hvert år indsende deres takstblad til godkendelse hos Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø.

Her kan du læse mere om godkendelse af takster for drikkevand på kommunens hjemmeside (nyt vindue)

 

Tilsyn med indvundne mængder vand

Almene vandværker, markvandere, industrier med flere skal hvert år inden den 1. februar indberette, hvor mange m³ grundvand, der er indvundet året før. Kommunen kontrollerer, at den gennemsnitlige vandmængde over 3 år ligger inden for den tilladte vandmængde.

Her kan du læse mere om indberetning af vandmængder på kommunens hjemmeside (nyt vindue)

 

Tilsyn med pejling af boringer

Almene vandværker, markvandere, industrier med flere skal hvert år inden den 1. februar indberette pejledata for hver boring. Kommunen kontrollerer, at grundvandsstanden i området forbliver nogenlunde konstant – med de svingninger, der i sagens natur vil være.

 

Udarbejdelse af tilladelser

Almene vandværker, markvandere, industrier med flere må ikke uden tilladelse indvinde grundvand eller overfladevand. Dette blev dog først forlangt i vandforsyningsloven fra den 1. april 1980. Da gav man de almene vandværker en overgangsperiode på 30 år, andre indvindere 15 år. Hvis der ikke inden den 1. april 2010 af andre grunde er udstedt nogen tilladelse, skal tilladelsen herefter genbehandles. De nye tilladelser udstedes med en gyldighed på højst 30 år (almene vandværker), henholdsvis 15 år (andre indvindere).

Ejeren af sådanne anlæg skal også søge ny/revideret tilladelse, når der skal etableres en ny boring, ændres tilladt indvundet vandmængde eller foretages en væsentlig ændring af behandlingsanlægget - fx ændring af filtrering fra åbent sandfilter til lukket trykfilter.

Center for Plan og Miljø i Næstved Kommune bedømmer blandt andet ansøgningen ud fra den samlede grundvandsmængde i området, vandforsyningens behov, samt om det tekniske anlæg kan forventes at kunne producere den ønskede vandkvalitet og mængde.

 

Udarbejdelse af vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen fortæller forbrugere, vandværker og myndigheder, hvilket vandværk, der har ret og pligt til at forsyne områdets ejendomme med drikkevand – samt hvilke områder, der endnu ikke er forsynet med vand fra vandværk, og hvilke områder, der ikke kan forventes at blive forsynet med vand fra vandværk.

Planen gennemgår også de enkelte vandværker med hensyn til kapacitet til at indvinde, behandle, lagre og udpumpe vand, samt om det tekniske anlæg er ajourført, vedligeholdt med videre.

Efter dannelse af Ny Næstved Kommune skal der gennemføres en sammenskrivning og opdatering af planerne i de fem nu ophørte kommuner. Under tilsyn med vandværkerne i 2007 og 2008 indsamles grundlæggende oplysninger om disse med henblik på at indgå i grundlaget for den nye forsyningsplan.

 

Udarbejdelse af indsatsplan

I Næstved Kommune er der 6 indsatsområder, hvor der skal gøres noget særligt for at beskytte grundvandet. I hvert af disse områder skal kommunen lave en indsatsplan, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner.

Planen beskriver, hvilke aktiviteter, der skal udføres, og hvem der skal gøre det. Der kan fx være tale om at rejse skov eller sløjfe brønde og boringer, som ikke længere er i brug. Der kan også laves aftaler om, at landmændene ikke sprøjter markerne i de områder, hvor der dannes mest grundvand.

I arbejdet med indsatsplanen samarbejder kommunen med fx vandværker, landbruget og industrien. Kommunen har også oprettet et Grundvandsråd, som skal hjælpe med at lave planerne.

Her kan du læse mere om Næstved Kommunes Grundvandsråd (nyt vindue)

 

Almene vandværker

Kommunen har ca. 70 almene vandværker.

Her får du en oversigt over vandværkerne, formændenes navne og telefonnumre.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om drikkevand og grundvand, så ring eller skriv til:

Center for Plan og Miljø, team vand og natur
Telefon 5588 6190 eller på mail: 
 

Sidst opdateret den 3. december 2019