Enkelt vandforsyning

Vand fra private brønde og boringer skal hvert 5. år undersøges efter programmet Forenklet Kontrol. Herved undersøges det, om vandet overholder lovgivningens gældende grænseværdier - især kontrolleres der for om vandet er forurenet med overfladevand, spildevand eller lignende.

Generel omtale

Lovgivningen for drikkevand har bestemt, at der skal udføres regelmæssige undersøgelser af vand til husholdningsbrug. Næstved Kommune har besluttet, at vand i private enkeltanlæg for 1-2 ejendomme skal kontrolleres med højst 5 års mellemrum. Disse ”offentlige kontrolprøver” skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret. Ejeren skal ifølge vandforsyningsloven bestille og betale for disse undersøgelser.

Kravene til vandets kvalitet er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. De analyserede ”stoffer” kaldes ofte for ”parametre”.

Det er yderst vigtigt at holde grundvand og drikkevand fuldstændig adskilt fra spildevand og overfladevand (regnvand, bække, åer, søer). Herved skabes en god hygiejnebarriere, så naturen kan udføre sit arbejde som verdens bedste rensningsanlæg – både med hensyn til kemiske stoffer, bakterier og andre mikroorganismer.

 

Brønde

Brønde har som regel en diameter på 1 m og er ikke særligt dybe, typisk kun 5-10 m. Brøndvand dannes derfor i de øverste meter under jordoverfladen. Dette medfører ofte et højere indhold af fx nitrat end i grundvand fra boringer.

En del brønde har utætte dæksler og/eller er stadig ikke effektivt beskyttet mod ind- og nedsivning af overfladevand langs brøndvæggen. Herved forurenes brøndvandet med bakterier, fosfor, nitrat og mange andre stoffer.

 

Boringer

Boringer er ofte afsluttet med en såkaldt tørbrønd, som har en diameter på 1 m og er 1½-2 m dyb. I bunden findes selve boringen, der har en diameter på 5-20 cm (2-8 tommer) og en dybde på 20-100 m i vores del af landet. Det er meget vigtigt, at boringen er afsluttet helt vandtæt i tørbrønden - normalt med en forsegling af forerøret (det rør, der går ned i boringen og beskytter mod, at der skrider jord og sand ned deri).

Grundvand fra boringer har passeret mange meter ler - og været mange år undervejs (ca. 1 år pr. meter ler). Herved er det blevet renset bedre end brøndvand for ganske mange stoffer, herunder nitrat og pesticider. Dog kan det have et så højt indhold af fx salt og arsen, at det bliver uegnet som drikkevand.

Grundvandet i Næstved Kommune indeholder blandt andet okker (især jern) og andre stoffer, som helst skal fjernes ved iltning og filtrering, da okker gør ventilerne utætte, farver vasketøj og smager af jern.

 

Regelmæssige undersøgelser

Når der er gået ca. 5 år siden den sidste regelmæssige kontrol af vandet, sender Næstved Kommune et brev til ejeren af brønden/boringen. Brevet indeholder en frist for ejeren til få et akkrediteret laboratorium til at udtage en prøve af det vand, der anvendes til husholdningsbrug – normalt fra køkkenhanen. Ejeren skal meddele laboratoriet, at analyserapporten skal sendes til ejeren og kommunen – ved overskridelser også til embedslægen (Sundhedsstyrelsen).

Efter modtagelse af analyserapporten sender kommunen brev til vandforsyningens ejer med bedømmelse af vandkvaliteten, herunder om det er nødvendigt at forbedre den.

Laboratorier

Højvangs Miljølaboratorium, Dianalund
Tlf.: 58 24 24 58

Tjekvand, Præstø
Tlf.: 22 97 79 21

Eurofins
Tlf.: 70 22 42 66

Don's Laboratorium, Værløse
Tlf.: 45 80 31 33

ALS Denmark A/S, Humlebæk
Tlf.: 49 25 07 70

VBM Laboratoriet A7S, Rødovre
Tlf.: 36 72 70 00

Listen omfatter de laboratorier, som Næstved Kommune har kendskab til, men det kan ikke udelukkes, at der er flere akkrediterede laboratorier.

 

Tolkning af analyseresultater

Her kan du læse vejledningen: Forenklet Kontrol (PDF, nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 23. oktober 2019