Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune 

Ejendomsskattebillet 2019

 

Ejendomsskattebilletten 2019 er sendt elektronisk til din digitale postkasse den 17. december 2018. Hvis du er fritaget for digital post, er skattebilletten sendt som fysisk brev fra den 15. december 2018.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en almindelig postkasse eller en digital postkasse, vil ejendommens ene ejer modtage en original ejendomsskattebillet mens øvrige ejere vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

Skyldige renter og gebyr vedr. tidligere år fremgår ikke af skattebilletten. Beløbene opkræves sammen med efterfølgende rate. Der kan derfor være forskel på det opkrævede beløb og ratebeløbet på skattebilletten.

Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail .   

 

Betaling 

Indbetalingskort udsendes særskilt kort før forfaldsdato, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice.

Indbetalingskortet sendes digitalt, til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet, eller med fysisk post, hvis modtager er fritaget for digital post.

Ønsker du at indbetale ejendomsskatten kontant, kan dette ske på Næstved Bibliotek og Borgerservice mens bibliotekerne i Glumsø, Fuglebjerg, Fensmark og Korskilde kun modtager betaling med kort.

I 2019 er forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag:

  • 1. rate forfalder den 1. februar med sidste rettidige betaling den 4. februar
  • 2. rate forfalder den 1. august med sidste rettidige betaling den 5. august

Ved for sen indbetaling tillægges 0,4 % i rente pr. påbegyndt måned.

Hvis der udsendes rykkerskrivelse beregnes gebyr på kr. 250,00.

Underrettes om udlæg i ejendommen påløber gebyr kr. 450,00 samt retsafgift på min kr. 300,00.

Tilmelding til betalingsservice kan bl.a. ske via dette link: Tilmelding til Betalingsservice - Næstved Kommune, netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut.  Oplysningerne til brug for tilmeldingen står øverst til højre på skattebilletten. Du skal betale regningen som du plejer, indtil aftale og beløb fremgår af betalingsoversigten.  Vær også opmærksom på at beløbet er trukket på din konto.

 

Indefrysning af grundskyld 2018-2020

Uddrag fra forlig af 2. maj 2017 ”Tryghed om boligbeskatningen” mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre:

”4. Indefrysningsordning for ejerboliger

Automatisk indefrysningsordning for grundskyld for ejerboliger i 2018-2020

  • Indefrysningsordningen omfatter alene grundskyld. Ordningen forankres hos kommunerne. Ordningen vil kunne være i drift fra 2. halvår 2018 (typisk på 2. grundskyldsrate).
  • Indefrysningsordningen omfatter alle ejerboliger, som ejes af fysiske personer. Der sker automatisk indefrysning af alle nominelle stigninger i grundskylden ud over en bagatel-grænse på 200 kr."

Læs evt. mere om forliget her Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger - Skatteministeriet 

 

 

Hvad er Ejendomsskat?

Når du ejer fast ejendom, skal der betales to slags skat:

Ejendomsværdiskat - en personlig skat som beregnes på grundlag af ejendomsværdien og betales til SKAT. Spørgsmål om ejendomsværdiskat, ejendomsværdi og grundværdi skal rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 2826.

Ejendomsskat - består af grundskyld og dækningsafgift og opkræves af kommunen.

Grundskyld til Næstved Kommune beregnes for 2019 med 25 promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 

  1. Ejendommens grundværdi ansat af vurderingsmyndigheden (SKAT) efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2017 og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2018), forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2019 blev fastsat til 5,5 %.

Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for. 

Dækningsafgift af forretningsejendomme beregnes for 2019 med 1,75 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes for 2019 med 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. 

 

Ejerskifte

Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

 

Har du spørgsmål til din ejendomsskat

Kontakt Center for Koncernservice
Team Finans og Opkrævning
Telefon 5588 6049
Mail:

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening  

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 18. december 2018