Vielse

Hvis man ønsker at blive gift kan det foregå borgerligt eller kirkeligt.

Borgerlig vielse

Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.
En sag om vielser kan dog tidligst behandles 4 måneder før ønsket dato for vielse.

 • Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune

 • Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen bedes I udfylde blanketten digitalt.

 • Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten sammen med ansøgningen

Selve vielsen

 • En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person,som borgmesteren har bemyndiget til det. Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.
 • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus i Teatergade 8, 4700 Næstved eller udenfor Rådhuset, eksempelvis i sin have. Vielserne foretages alle hverdage og lørdage.
 • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen.
 • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest
 • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage). 
 • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer
 • En vielse på Rådhuset tager ca. 15 minutter.
 • Hvis I har et ønske om at blive gift på en bestemt dag, sted og/eller tidspunkt er I velkomne til at kontakte Team Byråd og Direktion på tlf. 55 88 50 17.
 

Kirkelig vielse

Når I vil giftes i folkekirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

Kommunen udsteder en prøvelsesattest som max må være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse. Prøvelsesattesten ansøges her.

 

Nyt efternavn efter vielsen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal ansøge om navneændring på bryllupsdagen her

Hvis ikke I når at ændre navn til selve bryllupsdagen, kan I gøre det gratis op til 3 måneder efter vielsen.

Find dit sogn på sogneportalen.

 

Vielse i et andet trossamfund

Hvis I ønsker at blive viet i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet

 

Vielse i udlandet

En dansk statsborger, der skal giftes i udlandet, kan få en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten viser, at vedkommende efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Man får ægteskabsattesten ved, at henvende sig til Næstved bibliotek og borgerservice på tlf. 55 88 40 00 – husk der er tidsbestilling.

 

Ægteskab for udenlandske par i Danmark

Den 23. november 2018 er lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven vedtaget.
Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Statsforvaltningen.

Hvor skal I søge?

I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

 • Er dansk statsborger
 • Er statsborger i et andet nordisk land
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Hvis kriterierne er opfyldt søger du/I her.

Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos statsforvaltningen.
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Betingelser for at blive viet i Danmark

For at blive viet i Danmark skal I opfylde betingelserne i Ægteskabsloven. 

Ansøgningen

Når I vil søge om at blive viet, skal I sende en ansøgning med en ægteskabserklæring til Statsforvaltningen og betale et gebyr.  

Digital selvbetjening

Hvis du/I har NemID, skal du/I som udgangspunkt bruge Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor du/I logger på og underskriver med dit/jeres NemID. 
Hvis du/I ikke har NemID, kan du/I også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema, hvor du/I logger på via SMS login.
I kan også vælge at lade en partsrepræsentant indgive ansøgningen på vegne af jer. Hvis I gør det, skal I give partsrepræsentanten fuldmagt til at indgive ansøgningen. Det er dog stadig nødvendigt, at I underskriver selve ansøgningen med ægteskabserklæringen på tro og love.
Partsrepræsentanten kan også med fordel anvende Statsforvaltningens digitale ansøgningsskema og logge på med enten NemID eller SMS login.

Gå til ansøgning med NemID

Gå til ansøgning med SMS login

Gå til fuldmagt 

Hvis I ikke ønsker at bruge det digitale ansøgningsskema, kan I printe ægteskabserklæringen og sende den til os sammen med al relevant dokumentation.

Gebyrer

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i forbindelse med ansøgning til Statsforvaltningen om at blive viet i Danmark. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren.
Vi må i Statsforvaltningen ikke begynde at behandle jeres ansøgning, før gebyret er modtaget på vores konto.  
Gebyret for vores behandling af ansøgningen er per 1. januar 2019 1.650 kroner.

 

Kontakt

Team Folkeregister - BorgerService
Telefon: 5588 4000

Sidst opdateret den 15. marts 2019